29.12.2005

Odluka o imenovanju Upravnog odbora Direkcije za provođenje restrukturiranja policije

Na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/03 i 42/03) a u vezi člana 6. Odluke o formiranju Direkcije za provođenje restrukturiranja policije S.M. broj 241/05 od 8. decembra 2005. godine, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici održanoj 29. decembra 2005. godine, donio je 

ODLUKU 

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA DIREKCIJE ZA PROVOĐENJE RESTRUKTURIRANJA POLICIJE 

Član 1. 

Imenuje se Upravni odbor Direkcije za provođenje restrukturiranja policije u sastavu: 

a)    SREDOJE NOVIĆ, direktor SIPA-e 

b)    SEAD LISAK, zamjenik direktora SIPA-e 

c)    VINKO DUMANČIĆ, direktor DGS-a 

d)    VAHID ALAGIĆ, zamjenik direktora DGS-a 

e)    DRAGOMIR ANDAN, direktor policije RS-a 

f)    ZLATKO MILETIĆ, direktor Uprave policije FMUP-a 

g)    HIMZO SELIMOVIĆ, komesar kantona MUP-aSarajevo  

h)    GORDAN BRADVICA, komesar MUP-a Zapadno – hercegovačkog kantona 

i)    MILENKO MILIČEVIĆ, šef policije Distrikta Brčko BiH 

j)    TAIB SPAHIĆ, direktor Izvršnog tijela Direkcije 

k)    PERICA STANIĆ, zamjenik direktora Izvršnog tijela Direkcije 

l)    MARKO DOMINKOVIĆ, zamjenik direktora Izvršnog tijela Direkcije 

m)    VINCENZO COPPLA, komesar EUPM-a 

Član 2. 

Upravni odbor iz tačke 1. ove odluke obavlja poslove utvrđene Odlukom o formiranju Direkcije za provođenje restrukturiranja policije S.M. broj 241/05 od 8. decembra 2005. godine. 

Član 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se do 31.12. 2006. godine. 

Član 4. 

Odluka se objavljuje u “Službenom glasniku BiH”. 

SM broj 260/05
29. decembra 2005. godine
Sarajevo  

 

Predsjedavajući
Savjeta ministara BiH
Adnan Terzić, s. r.