13.02.2014

Obavijest o Odluci supervizora da ukine zabranu izrečenu Đorđu Popoviću Nalogom supervizora od 15. februara 2008. godine

Ne dovodeći u pitanje odluku supervizora za Brčko Distrikt da suspenduje svoje funkcije od 31. avgusta 2012. godine, koju je podržao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira na svom zasjedanju održanom 23. maja 2012. godine;

Imajući u vidu Nalog supervizora kojim se reguliše status pravnih akata koje su donijeli supervizori za Brčko, od 31. avgusta 2012. godine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, br. 37/12), i njegov stav 6., kojim se predviđa da odredbe nalogâ supervizora kojima se pojedinci razrješuju dužnosti i/ili se nameću zabrane ili ograničenja fizičkim i pravnim licima u Distriktu, ostaju na snazi i ne može ih izmijeniti i dopuniti niti staviti van snage bilo koja institucija Distrikta, te da će sva takva razrješenja i/ili zabrane ili ograničenja, uključujući i one trajnog karaktera, prestati da važe onda kada to odredi supervizor ili kada supervizija bude i zvanično okončana u skladu sa Konačnom odlukom;

Podsjećajući da je supervizor za Brčko Distrikt, putem Naloga supervizora kojim se g. Đorđe Popović smjenjuje sa dužnosti u Policiji Brčko distrikta, od 15. februara 2008. godine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, br. 07/08), razriješio g. Popovića svih dužnosti koje je obavljao u Policiji Brčko distrikta, te mu trajno zabranio da obavlja bilo kakvu dužnost u Policiji Brčko distrikta, te nadalje zabranio da bude postavljen na dužnost na teritoriji Brčko distrikta i da ima bilo kakvu nadzornu, upravnu ili operativnu nadležnost za pitanja koja se odnose na Brčko distrikt, ukoliko se zaposli u bilo kom drugom organu policije ili drugoj civilnoj ili vojnoj javnoj službi bezbjednosti. Pored toga, g. Popoviću je bilo zabranjeno i obavljanje bilo koje dužnosti u bilo kojoj drugoj javnoj instituciji Brčko distrikta, bilo da je ta dužnost službena ili ne, izborna, dužnost na koju se imenuje ili neka druga dužnost po bilo kom drugom osnovu, te mu je bio zabranjen ulazak u prostorije javnih institucija Brčko distrikta u koje je pristup dozvoljen samo službenim licima;

Nakon pažljivog razmatranja slučaja g. Popovića, ovim putem donosim ovu obavijest o odluci:

  1. Razrješenje, zabrana i ograničenje, utvrđeni u Nalogu supervizora od 15. februara 2008. godine, prestaju da važe. Gospodinu Popoviću se ovim putem dozvoljava da obavlja bilo kakvu dužnost u Policiji Brčko distrikta, da bude postavljen na dužnost na teritoriji Brčko distrikta, i da ima bilo kakvu nadzornu, upravnu ili operativnu nadležnost za pitanja koja se odnose na Brčko distrikt. Pored toga, g. Popoviću se ovim putem takođe dozvoljava da obavlja bilo koju dužnost u bilo kojoj javnoj instituciji Brčko distrikta, a ukida se i zabrana ulaska u prostorije javnih institucija Brčko distrikta u koje je pristup dozvoljen samo službenim licima izrečena Nalogom supervizora.
  1. Ovom odlukom se g. Popoviću ne daje pravo da se vrati na funkciju sa koje je smijenjen na osnovu Naloga supervizora od 15. februara 2008. godine. U tom smislu, na svako eventualno zaposlenje u Policiji Brčko distrikta primjenjuju se redovne procedure za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. Pored toga, ovom odlukom se g. Popoviću ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Naloga supervizora od 15. februara 2008. godine.
  1. Kako bi se izbjegle sve nedoumice, ovom odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Naloga supervizora od 15. februara 2008. godine, a ista odluka ne predstavlja ni amnestiranje nego prospektivno ukidanje Naloga od 15. februara 2008. godine. Taj Nalog se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije.
  1. Ukoliko su odredbe ove odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova odluka će biti mjerodavna.
  1. Ova odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji. Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine”.

Tamir G. Waser

Supervizor za Brčko Distrikt

Glavni zamjenik visokog predstavnika