02.08.2010

Nalog supervizora kojim se produžava mandat Nezavisnog odbora za izbor, imenovanje i praćenje rada šefa policije i obavezuje Skupština Brčko Distrikta da izmjeni Zakon o policiji Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. marta 1999. godine i stava 9 Aneksa Konačne odluke od 19. avgusta 1999. godine koje je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog;

Pozivajući se na Zakon o policiji Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, br. 31/09) (u daljem tekstu: „Zakon o policiji“) koji je usvojen na 14. redovnoj sjednici održanoj 14. oktobra 2009. godine, kojim se reguliše postupak izbora i imenovanja članova Nezavisnog odbora za izbor, imenovanje i praćenje rada šefa policije (u daljem tekstu: „Nezavisni odbor“);

Podsjećajući da je 20. jula 2006. godine Skupština Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: „Skupština“) na 35. redovnoj sjednici imenovala članove Nezavisnog odbora u skladu sa prethodnim Zakonom o policiji Brčko Distrikta-konsolidovanom verzijom („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“ br. 19/06); da je Odluka o imenovanju članova Nezavisnog odbora za izbor, imenovanje i praćenje rada šefa policije objavljena u „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH“, br. 26/06 i da je mandat članova Nezavisnog odbora istekao 20. jula 2010. godine; 

Nadalje podsjećajući da je Komisija za izbor i imenovanje i mandatsko imunitetska komisija Skupštine (u daljem tekstu: „Komisija“), 6. maja 2010. godine objavila javni poziv za prijavu kvalifikovanih kandidata radi sprovođenja postupka izbora članova Nezavisnog odbora;

Konstatujući da je Komisija sprovela postupak izbora i 29. juna 2010. godine proslijedila Skupštini spisak predloženih kandidata za članove Nezavisnog odbora;

Imajući u vidu činjenicu da su Zakon o policiji koji je usvojila Skupština pripremili predstavnici policije Distrikta, uvaženi pravnici i stručnjaci iz oblasti policijskih poslova;

Konstatujući da su u Bosni i Hercegovine reforme u oblasti policije u toku još od usvajanja Zakona o policiji i da imaju za cilj da onemoguće političko ili interno uplitanje policije u rad Nezavisnih odbora isključivanjem mogućnosti da aktivni policijski zvaničnici iz bilo koje teritorijalne nadležnosti u Bosni i Hercegovini budu članovi takvih odbora;

Nadalje konstatujući da je usljed ovakvih dešavanja Zakon o policiji u svom sadašnjem obliku i  u vezi sa onim što se odnosi na Nezavisni odbor, pogrešno protumačen u tom dijelu, te ga stoga treba ispraviti i da zbog toga postupak izbora koji je pokrenut  6. maja 2010. godine nije u skladu sa namjerom zakona što čini proces nevažećim u tom pogledu;

Izražavajući uvjerenje da iako Skupština ili Komisija per se ne snosi krivicu za pogrešno tumačenje zakona, ipak, postoji potreba da se zakon učini jasnijim i da se sprovede novi proces izbora u skladu sa pravilnim tumačenjem odredbi koje se odnose na izbor članova Nezavisnog odbora;

Ističući da je Distrikt bio prvi u sprovođenju mnogih reformi u Bosni i Hercegovini i da želi da nastavi da usvaja najbolje primjere iz prakse kako bi održao najviše profesionalne standarde u radu svojih institucija i njihovu nezavisnost;

Uvažavajući  posvećenost i visoke standarde u radu sadašnjeg Nezavisnog odbora u prethodnom periodu, uključujući i zastupljenost članova iz reda entiteta, i izražavajući puno povjerenje u njihovu sposobnost da svoje dužnosti nastave da izvršavaju sa istom posvećenošću i standardima u radu;

Nakon što sam pažljivo razmotrio različite opcije za rješavanje ovog problema i zaključio da u ovim okolnostima nadležni organi neće moći da blagovremeno riješe ovaj problem;

Nakon što sam se konsultovao sa Policijskom misijom Evropske Unije (EUPM), gradonačelnikom, predsjednikom Skupštine, zamjenikom predsjednika Skupštine i šefovima poslaničkih klubova u Skupštini Brčko Distrikta;

Nakon što sam stoga odlučio da ovo pitanje riješim putem Naloga supervizora u cilju otklanjanja bilo kakve pravne nesigurnosti ili nedoumica u vezi sa uslovima za imenovanje članova Nezavisnog odbora;

Ovim putem nalažem da:

1. Skupština Brčko Distrikta do 30. aprila 2011. godinea ne prije uspostavljanja     entitetskih i državnih vlasti po završetku opštih izbora zakazanih za 3. oktobar 2010.         godine,  donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji kako bi se isključila mogućnost da aktivni policijski zvaničnici iz bilo koje teritorijalne nadležnosti u   Bosni i       Hercegovini budu članovi Nezavisnog odbora, i osigurala zastupljenost članova u           Nezavisnom odboru  sa prebivalištem u entitetima. Skupština Brčko Distrikta odmah            objavi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji u „Službenom glasniku Brčko           Distrikta BiH.“

2.  Skupština Brčko Distrikta  počne i sprovede postupak izbora novih članova Nezavisnog             odbora odmah nakon što Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji stupi na            snagu. Postupak izbora i imenovanja treba okončati najkasnije do 30. jula 2011. godine.

3.  Sadašnji članovi nezavisnog odbora nastave da vrše svoje dužnosti i odgovornosti kao    članovi Nezavisnog odbora sve dok Skupština Distrikta ne imenuje nove članove u skladu         sa stavom 2 ovog naloga. 

4. Institucije Brčko Distrikta će preduzeti sve neophodne mjere kako bi se osigurala implementacija ovog naloga.

5.  Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.

6.  Ovaj Nalog supervizora se objavljuje u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH na engleskom i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti,      verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika