08.01.2008

Odluka o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Konstatirajući da je Vijeće za implementaciju mira u svojoj Deklaraciji donesenoj u Briselu 24. maja 2000. godine, u kontekstu naglašavanja ključnih ekonomskih reformi potrebnih za stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i omogućavanje rasta privatnog sektora, između ostaloga, pozvalo organe vlasti Bosne i Hercegovine da utvrde i uspostave adekvatne domaće izvore finansiranja za državni budžet, te dalje apeliralo na organe vlasti Bosne i Hercegovine da nastave sa sveobuhvatnim reformama sistema oporezivanja i carina;

Uzimajući u obzir kominike koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira dana 21. novembra 2002. godine, u kojem se Bosna i Hercegovina poziva da hitno usvoji ekonomske reforme uključujući: “Ujedinjenje carinskog sistema kako bi se zaustavilo dupliciranje poslova i pronevjera”, te “uvođenje PDV-a na državnom nivou kako bi se pojednostavio i učinio efikasnijim sistem oporezivanja, te pomoglo u smanjenju cjelokupnih poreskih obaveza”;

Uzimajući u obzir takođe Deklaraciju Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira donesenu dana 30. januara 2003. godine kojom je, u vezi sa procesom ekonomskih reformi, objavljeno “da uvođenje jedinstvene carinske uprave i poreza na dodanu vrijednost (u daljem tekstu: PDV-a) na državnom nivou predstavljaju suštinski dio ovog procesa reformi”;

Uzimajući u obzir takođe kominike koji je na nivou političkih direktora donio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira dana 15. marta 2006. godine, u kojem se organi vlasti Bosne i Hercegovine pozivaju da osiguraju svoju podršku Upravi za indirektno oporezivanje i njenom Upravnom odboru;

Upoznat s kominikeom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesenim 23. juna 2006. godine, u kojem je istaknuto da bi organi vlasti u BiH što hitnije trebali riješiti spor oko raspodjele i pripadnosti prihoda;

Uzimajući u obzir kominike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesen 7. decembra 2006. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, usprkos prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja raspodjele prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje do sada nije uspio utvrditi način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Nadalje uzimajući u obzir kominike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesen 27. februara 2007. godine, u kojem je Upravni odbor izrazio zabrinutost zbog činjenice da, usprkos prethodnim urgencijama da se pronađe zadovoljavajuće rješenje pitanja raspodjele prihoda od PDV-a, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje još uvijek nije dogovorio način za rješavanje ovog pitanja na sistematičan način;

Uzimajući u obzir takođe član 28. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03, 52/04 i 34/07), u kojem se predviđa mogućnost imenovanja dodatnog člana Upravnog odbora koji bi obavljao funkciju predsjedavajućeg ovog odbora i u kojem se zahtijeva od navedenog lica da posjeduje stručnost u odgovarajućoj oblasti te da je pokazalo visoke standarde poštenja i savjesnosti u obavljanju svog posla;

Pozivajući se na Odluku visokog predstavnika br. 177/04 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 3/04 od 19. februara 2004. godine), prema kojoj je imenovan prvi predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na prvi mandat u trajanju godinu dana, i član 2. iste Odluke kojim se predviđa mogućnost produženja mandata prema nahođenju visokog predstavnika;

S obzirom na Odluku visokog predstavnika br. 20/06 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 54/06 od 17. jula 2006. godine), kojom je imenovan g. Peter Nicholl na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje do 31. decembra 2006. godine, zaključno s tim datumom, pod istim uvjetima utvrđenim i definiranim u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema za indirektno oporezivanje;

Uzimajući u obzir Odluku visokog predstavnika br. 31/06 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 01/07) od 8. januara 2007. godine, o produženju mandata g. Petera Nicholla kao inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje do 31. maja 2007. godine, zaključno s tim datumom, i Odluku  visokog predstavnika br. 49/07 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 41/07) od 31. maja 2007. godine o produženju mandata g. Petera Nicholla kao inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje do 13. januara 2008. godine, zaključno s tim datumom;

Nadalje uzimajući u obzir pismo od 25. decembra 2007. godine u kom je Predsjedavajući Vijeća ministara zatražio od visokog predstavnika da produži mandat inicijalnom predsjedavajućem Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje kako bi pomogao odboru u postizanju dogovora o stalnoj metodologiji za raspodjelu prihoda od indirektnog oporezivanja;

Konstatirajući da se stavom 2. člana 28. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, izmijenjenim i dopunjenim Odlukom visokog predstavnika br. 16/08, predviđa da prvi predsjedavajući ima mandat do 30. juna 2008.godine;

Svjestan potrebe da se osigura neometano rukovođenje Upravom za indirektno oporezivanje pravovremenim imenovanjem predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema za indirektno oporezivanje;

Imajući na umu sveukupnost gore navedenih pitanja, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

 

Član 1.

Gospodin Peter Nicholl se ovom Odlukom imenuje na funkciju inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema indirektnog oporezivanja (u daljem tekstu: predsjedavajući), utvrđenu u stavovima 1. i 2. člana 28. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 52/04 i 34/07), do 30. juna 2008. godine, zaključno s tim datumom.

 

Član 2.

G. Peter Nicholl će nastaviti da djeluje u funkciji predsjedavajućeg pod istim uvjetima koji su utvrđeni i definirani u Odluci visokog predstavnika br. 177/04 o imenovanju prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema indirektnog oporezivanja.

 

Član 3.

Izuzetno od odredaba bilo kojeg zakona kojim se suprotno propisuje, inicijalni predsjedavajući će uživati potpuni imunitet tokom čitavog razdoblja od svih postupaka pokrenutih pred bilo kojim sudom u vezi s radnjama koje izvrši u okviru mandata koji mu je dodijeljen ovom Odlukom i u toku obavljanja dužnosti koje vrši prema ovoj Odluci, pred bilo kojim sudom.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, i u Službenom glasniku Republike Srpske.

 

 
 
Sarajevo, 8. januara 2008. godine                                             Miroslav Lajčák
                                                                                                Visoki predstavnik