10.05.2001

Odluka o osnivanju Fondacije Srebrenica-Potocari Spomen obiljezje i mezarje i registraciji Fondacije prema Zakonu o zaduzbinama, fondacijama i fondovima Republike Srpske i Zakonu o fondacijama i zakladama Federacije Bosne i Hercegovine

Koristeci se ovlastima koje su mi date u clanu V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevsi u obzir clan II. 1. (d) istog Sporazuma prema kojem je Visoki predstavnik ovlasten da “pruza pomoc, kada to ocijeni neophodnim, u iznalazenju rjesenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom”; Pozivajuci se na stav XI.2 Zakljucaka Vijeca za implementaciju mira koji se sastao u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijece pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora da bi pomogao u iznalazenju rjesenja za probleme, kako je prethodno receno, “donosenjem konacnih odluka, kada to bude smatrao neophodnim,” u vezi sa odredjenim pitanjima, ukljucujuci (u skladu sa podstavom (c) ovog stava) i “druovog stava)” i “druge mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na citavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”; Pozivajuci se na Odluku Visokog predstavnika od 25. oktobra 2000. godine kojom se zauvijek dodjeljuje zemljiste u Potocarima, Opcina Srebrenica, na kojem ce se podici mezarje i izgraditi memorijalni centar za sve osobe koje su izgubile zivot u masakru nad stanovnistvom Srebrenice u julu 1995. godine. Pozivajuci se i potvrdjujuci sve cinjenice iz preambule navedene Odluke i imajuci na umu da je Odluka Visokog predstavnika prva u nizu Odluka kojim se reguliraju aranzmani koji su neophodni za podizanje mezarja i spomen obiljezja; Konstatucujuci da je u navedenoj Odluci od 25. oktobra 2000. godine navedeno da ce Visoki predstavnik prema postojecim zakonskim propisima uspostaviti fondaciju ili udruzenje u cilju upravljanja i osiguranja pocetnih finansijskih sredstava za mezarje i spomen obiljezje; Neprekidno svjestan znacaja podizanja mezarja i izgradnje spomen obiljezja koje ce pomoci procesu pomirenja naroda Bosne i Hercegovine, s tim sto ce pomirenje promovirati povratak raseljenih osoba i izbjeglica, kao i trajni mir; Isto tako svjestan da je za pomirenje i trajni mir potrebno donosenje Odluke o formiranju i registraciji Fondacije koja ce u pocetku finansirati i upravljati gore pomenutim mezarjem i spomen obiljezjem; Uezjem; Uzimajuci u obzir, konstatirajuci i imajuci u vidu gore navedeno, ovim donosim slijedecu Odluku:

ODLUKA

o osnivanju Fondacije Srebrenica-Potocari Spomen obiljezje i mezarje i registraciji Fondacije prema Zakonu o zaduzbinama, fondacijama i fondovima Republike Srpske i Zakonu o fondacijama i zakladama Federacije Bosne i Hercegovine

1. Ovom Odlukom se osniva Fondacija Srebrenica-Potocari Spomen obiljezje i mezarje (u daljem tekstu: Fondacija). Cilj Fondacije je izgradnja i odrzavanje Spomen obiljezja i mezarja Srebrenica-Potocari. 2. Registracija Fondacije ce se izvrsiti u skladu sa Zakonom o fondacijama i zakladama Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o zaduzbinama, fondacijama i fondovima Republike Srpske. 3. Svaki zahtjev koji je potrebno podnijeti ili uloziti relevantnim organima Federacije i Republike Srpske da bi se takva registracija izvrsila smatra se da je podnijet i dostavljen propisno i blagovremeno. 4. Osim toga, ovim se smatra da je svaka zakonska radnja koju je potrebno izvrsiti i poduzeti u skladu sa zakonima koji se primjenjuju u Federaciji i Republici Srpskoj, a koja se odnosi na takvu registraciju, propisno izvrsena i poduzeta u skladu sa takvim zakonima, a registracija ce se propisno izvrsiti i tretirati kao propisno izvrsena u skladu s tim. 5. Foskladu s tim. 5. Fondacija ce biti registrirana u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj dok ne stupi na snagu Zakon o udruzenjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, kada ce Fondacija biti odmah i iskljucivo registrirana u skladu s tim Zakonom; 6. Nakon registracije Fondacije prema Zakonu o udruzenjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, registracija prema odvojenim entitetskim zakonima odmah prestaje, bez potrebe preduzimanja daljih proceduralnih mjera; 7. Ova Odluka stupa na snagu odmah i bice odmah objavljena u Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine, Sluzbenom glasniku Republike Srpske i Sluzbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

STATUT FONDACIJE SREBRENICA- POTOCARI SPOMEN OBILJEZJE I MEZARJE

Definicije

Odbor sponzora: tijelo sastavljeno od onih koji su dali znacajan doprinos Fondaciji. Izvrsni odbor: tijelo sastavljeno od najmanje pet i ne vise od sedam pojedinaca koji ce upravljati Fondacijom i preuzeti fiducijarnu odgovornost za Fondaciju. Savjetodavna radna grupa: tijelo koje sacinjava najmanje pet i ne vise od sedam pojedinaca koji ce biti odgovorni za pruzanje savjeta Izvrsnom odboru vezano za rad Fondacije.

Ime i sjediste

Clan 1

1. Ime Fondacije je: “Fondacija Srebrenica- Potocari Spomen obiljezje i mezarje ” (u daljem tekstu: Fondacija).

2. Sjediste Fondacije je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

3. Fondacija je pravno lice.

Clan 2

Fondacija ima svoj pecat i zig.

Clan 3

Fondacija moze kreirati svoje vlastite simbole.

Ciljevi

Clan 4

1. Cilj Fondacije je da:

 • prima novcana sredstva i vrsi isplate za Spomen obiljezje i mezarje;
 • izgradi i odrzava Spomen obiljezje i mezarje;
 • obavlja i druge aktivnosti vezane za Fondaciju.

2. Fondacije moze primati sredstva iz:

 • poklona;
 • posljednjih zelja i testamenata;
 • dotacija;
 • ugovora sa ili donacija od gradjanskih, profesionalnih ili vladinih organizacija
 • drugih izvora;

3. Sredstva ce biti namijenjena ciljevima navedenim u stavu 1, tacka 2 i 3 ovoga Clana i to onako kako to detaljno utvrdi Izvrsni odbor.

Osnivanje i imovina Fondacije

Clan 5

Fondaciju osniva Odbor sponzora kojim predsjedava Visoki predstavnik.

Clan 6

Pocetna imovina Fondacije je 1000 konvertibilnih maraka.

Clan 7

Sva sredstva data Fondaciji se iskljucivo koriste za namjene navedene u Clanu 4, stav 1, tacke 2 i 3 ovog Statuta.

Rukovodstvo, uprava i drugi rukovodni organi

Odbor sponzora

Clan 8

1. Visoki predstavnik imenuje pocetni sastav Odbor sponzora.

2. Kada se konstituise Odbor sponzora, Visoki predstavnik moze pozvati i druge pojedince da ucestvuju u radu Odbora.

Clan 9

Odbor sponzora se moze sastati jednom godisnje kako bi razmotrio napredak Fondacije.

Odbor sponzora moze, konsensusom, dati preporuke Izvrsnom odboru vezane za Fondaciju. Posebno, Odbor sponzora moze preporuciti Izvrsnom odboru promjenu u obimu rada Fondacije.

Izvrsni Odbor

Clan 10

1. Visoki predstavnik, po savjetu Odbora sponzora, imenuje pocetni Izvrsni odbor koji sacinjava 5-7 pojedinaca koji rukovode Fondacijom na osnovu savjeta i preporuka Savjetodavne radne grupe i koji preuzima fiducijarnu odgovornost za Fondaciju.

2. Madant Clanova Izvrsnog odbora je 2 godine. Postupak za uzastopno obnavljanje mandata i imenovanja se regulise podzakonskim aktom.

3. Izvrsni odbor moze, vecinom glasova, po potrebi, izabrati predsjedavajuceg koji ce biti odgovoran za zastupanje Fondacije i Izvrsnog odbora.

4. Clanovi Izvrsnog odbora obavljaju svoje dvrsnog odbora obavljaju svoje duznosti u skladu sa zakonom, ovim Statutom, podzakonskim aktima usvojenim na osnovu istih i opstim aktima Fondacije.

Clan 11

Visoki predstavnik moze razrijesiti duznosti Clanove Izvrsnog odbora iz opravdanih razloga, ukoliko drugacije nije regulisano podzakonskim aktom.

Clan 12

Izvrsni odbor obavlja svoje duznosti i donosi odluke u skladu sa ovim Statutom, podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega i opstim aktima Fondacije.

Clan 13

1. Izvrsni odbor obavlja svoje zadatke na sjednicama koje se sazivaju po potrebi, ali najmanje jednom u tri mjeseca.

2. Vecina Clanova Izvrsnog odbora predstavlja kvorum.

3. Izvrsni odbor donosi sve odluke konsensusom onih koji su prisutni i koji glasaju.

4. Na zahtjev Clanova Izvrsnog odbora glasanje se vrsi tajnim glasanjem.

5. Osim redovnih sjednica Izvrsnog odbora, na zahtjev 3 ili vise Clanova Odbora mogu se sazivati posebne sjednice Izvrsnog odbora.

6. Obavijest o sjednicama iz stava 5 ovoga Clana daje se u pismenoj formi i to putem poste, faksa ili elektronske poste. Uz takvu obavijest dostavlja se i okvirni dnevni red sjednice.

7. Sjednice iz stava 5 ovoga Clana mogu se odrzavati u formi tele-ko odrzavati u formi tele-konferencija.

8. Izvrsni odbor moze na takvim sjednicama donositi odluke.

9. Sve odluke Izvrsnog odbora se biljeze.

Clan 14

Izvrsni odbor za svoj rad odgovara Odboru sponzora.

Clan 15

1. Izvrsni odbor obavlja slijedece zadatke:

 • postupa po prijedlozima koje je dala Savjetodavna radna grupa vezano za mjere kojim se osigurava zakonita i efikasna realizacija ciljeva Fondacije,
 • usvaja podzakonske akte za Fondaciju, po potrebi,
 • odrzava odnose sa Odborom sponzora,
 • odgovoran je Odboru sponzora za obavljanje aktivnosti Fondacije,
 • najmanje jednom godisnje podnosi izvjestaj Odboru sponzora o rezultatima rada,
 • predlaze Odboru sponzora promjene ili prosirenje obima aktivnosti Fondacije

Savjetodavna radna grupa

Clan 16

1. Visoki predstavnik, po savjetu Izvrsnog odbora, imenuje pocetni sastav Savjetodavne radne grupe od 5-7 Clanova. Postupak za naknadna imenovanja i obnavljanje mandata ce se detaljnije regulisati podzakonskim aktom.

2. Mandat Clanova Savjetodavne radne grupe je 2 godine.

3. Visoki predstavnik moze razrijesiti Clanove Savjetodavne radne grupe zbog opravdanog razloga. Razrjesenje se moze regulisati pozakonskim aktom.

Clan 17

Clanovi Savjetodavne radne grupe obavljaju svoje duznosti u skladu sa zakonom, kao i ovim Statutom, podzakonskim aktima donesenim na osnovu istih i opstim aktima Fondacije.

Clan 18

Savjetodavna radna grupa obavlja slijedece zadatke:

 • predlaze Izvrsnom odboru mjere kojima se osigurava zakonita i efikasna realizacija ciljeva Fondacije, ukljucujuci i mjere koje se ticu:

(1) organizacije i upravljanja Fondacijom
(2) godisnjeg programa rada Fondacije

 • priprema podzakonske akte za usvajanje od strane Izvrsnog odbora
 • priprema godisnji finansijski plan i usvaja godisnje finansijske izvjestaje
 • podnosi izvjestaj Izvrsnom odboru u vezi sa razvojem u organizacijskom pogledu, finansijskim pitanjima kao i o napretku aktivnosti Fondacije, u cilju osiguranja efikasnog upravljanja
 • druga pitanja regulisana detaljno podzakonskim aktima, opstim aktima Fondacije ili relevantnim zakonom.

Izmjene i dopune i raspustanje

Clan 19

Fondacija se moze baviti i drugim aktivnostima osim onih navedenih u ovom Statutu bez izmjena i dopune registracije uz uslov da su te aktivnosti vezane za ili podrzavaju aktivnosti za koje je Fondacija registrovana, ako se te aktivnosti vrse zajedno sa aktivnostima za kojesa aktivnostima za koje je Fondacija osnovana, ako su manjeg obima, ako se vrse periodicno ili ako doprinose efikasnijem koristenju resursa koji su dostupni za registrovane aktivnosti.

Clan 20

Ovaj Statut se moze mijenjati, dopunjavati ili modifikovati ukoliko za to glasa vecina Savjetodavne radne grupe i podlijeze ratifikaciji od strane Izvrsnog odbora.

Clan 21

Ovaj Statut stupa na snagu na dan registracije Fondacije.

Sarajevo, 10. maj 2001.godineWolfgang Petritsch  
 High Representative

ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA