19.12.2007

Odluka o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Prisjećajući se takođe da se Deklaracijom Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, donesenom na nivou političkih direktora, u Sarajevu 24. septembra 2004. godine, zahtijevalo iznalaženje “trajnog rješenja” u vezi s “pitanjem državne imovine”;

Konstatirajući da je, na osnovu spomenute deklaracije, Komisija za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (u daljem tekstu: Komisija), u čijem se sastavu nalaze stručnjaci predstavnici iz oba entiteta Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine, formirana u decembru 2004. godine Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, u daljem tekstu: Odluka);

Smatrajući da je Komisija, u skladu sa navedenom Odlukom, bila zadužena za, između ostalog, predlaganje zakona kojima se uređuje utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kojima se određuju njihova prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom;

Podsjećajući da se Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” 18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07) privremeno zabranjuju raspolaganja državnom imovinom do stupanja na snagu gore spomenutih zakona o vlasničkim pravima i upravljanjem državnom imovinom, ili do 31. decembra 2007. godine, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije;

Nadalje smatrajući da je u skladu s članom 4a pomenute Odluke Komisija dodatno zadužena da odlučuje po zahtjevima “o izuzimanju određene državne imovine od zabrane propisane zakonima o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske”;

Imajući na umu zaključak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojen na 11. sjednici održanoj 24. maja 2007. godine, kojim je pozvalo na pregovore sa vladama entiteta i Brčko Distrikta u pravcu postizanja sporazuma o državnoj imovini među vladama, i kojim je pozvan pravobranilac Bosne i Hercegovine da preduzme mjere kojima se osigurava zaštita državne imovine, uključujući i putem pripreme odgovarajućih zakona;

Prisjećajući se da je u svojoj Deklaraciji od 19. juna 2007. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira izrazio duboko nezadovoljstvo činjenicom da “državni i entitetski organi u tri godine nisu uspjeli postići sporazum o raspolaganju državnom imovinom”;

Prisjećajući se takođe da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira na sastanku održanom 30. i 31. oktobra ove godine podsjetio “tri premijera na hitnu potrebu da se između vlada postigne sporazum o ovom pitanju i traži od visokog predstavnika da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi se ovo pitanje riješilo”;

Uz žaljenje što privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom prestaje 31. decembra 2007. godine, u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom  Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 74/07), prije stupanja na snagu gore pomenutih zakona o pravima vlasništva i nadležnostima za upravljanje Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa državnom imovinom;

Nadalje žaleći zbog nepostizanja vidljivog napretka od strane vlasti države, entiteta i Brčko Distrikta do danas u pravcu postizanja sporazuma o podjeli državne imovine, te o novom zakonu kojim bi se ova materija regulisala ubuduće;

Uvažavajući zahtjev od 18. decembra 2007. godine koji je visokom predstavniku uputio Predsjedavajući Vijeća  ministara Bosne i Hercegovine za produžetak privremene zabrane kako bi se omogućilo dodatno vrijeme za Bosnu i Hercegovinu, entitete i Brčko Distrikt da postignu sporazum o spomenutoj raspodjeli imovine, te da donesu nove zakone;

Priznajući da je za zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i njenih administrativnih jedinica od potencijalne štete koju bi predstavljalo dalje raspolaganje državnom imovinom prije donošenja odgovarajućih zakona potrebno još jedno produženje važenja zakona kojima se privremeno zabranjuje raspolaganje državnom imovinom od strane Bosne i Hercegovine, entiteta ili svih njenih administrativnih jedinica;

Uzevši u obzir, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine

 

 Zakon o izmjenama i dopunama nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu  kao zakon Bosne i Hercegovine na dan predviđen u članu 2 tog Zakona.

Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uspostavljanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05), izmijeniće se i dopuniti kako bi se uskladila s ovim zakonom.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

 

Sarajevo, 19. decembra 2007.                                                  Miroslav Lajčak
                                                                                                  Visoki predstavnik
 
 
 

 

ZAKON

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U članu 4. Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 18/05 i 29/06, 85/06, 32/07, 41/07 i 74/07) riječi: “31. decembra 2007. godine”, mijenjaju se riječima: “3. juna 2008. godine”.

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.