21.01.2011 22/11

Odluka kojom se stavlja van snage Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji od 18. septembra 2009. godine

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i, prema tački (c) ovog stava, “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Konstatirajući da je, dana 18. septembra 2009. godine, visoki predstavnik donio Odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08 i 34/09) od 18. septembra 2009. godine, kao dio paketa zakona koji imaju za cilj da inkorporiraju Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine u pravni okvir Bosne i Hercegovine;

Nadalje konstatirajući da su pregovori između Ureda visokog predstavnika, Republike Srpske i Evropske unije o određenim elementima ovog zakona doveli do sporazuma o tekstu spomenutog Zakona kojeg je Narodna skupština Republike Srpske usvojila dana 21. decembra 2010. godine;

Zadovoljan što je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji Republike Srpske, koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/11, od 5 januara 2011. godine), u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, izmijenjenim i dopunjenim 18. septembra 2009. godine;

Uzevši u obzir i razmotrivšisveukupnost prethodno spomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:


ODLUKU

kojom se stavlja van snage Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji od 18. septembra 2009. godine

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08 i 34/09), od 18. septembra 2009. godine, stavlja se van snage danom stupanja na snagu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na internet stranici Ureda visokog predstavnika.

 

Sarajevo, 21. januara 2011.

                   Dr.Valentin Inzko

 

Visoki predstavnik