07.06.2007 50/07

Odluka kojom se mijenja Odluka kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH…

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gorenavedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta koje “mogu obuhvatati mjere protiv osoba na javnim funkcijama (…) za koje visoki predstavnik ustanovi da su prekršile zakonske obaveze preuzete u skladu s Mirovnim ugovorom ili uvjete za njegovu provedbu”;

Svjestan da je prošlo gotovo osam mjeseci od održavanja općih izbora, a gotovo sedam od osnivanja kantonalne skupštine;

Konstatujući da su određeni politički subjekti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, svojim krajnje neodgovornim ponašanjem, pretpostavili svoje pojedinačne i stranačke interese interesima građana te tako zloupotrijebili povjerenje svojih glasača i građana uopće;

Osuđujući što kao rezultat ovog neodgovornog ponašanja političkih subjekata izvršne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu još uvijek nisu uspostavljene i što je tokom cijelog tog perioda na dužnosti vlada u tehničkom mandatu;

Podsjećajući da je, na sjednici koja je održana na nivou političkih direktora 20. oktobra 2006. godine, Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozdravio održavanje izbora od 1. oktobra i pozvao na što skorije okončanje formiranja vlasti;

Podsjećajući na pismo visokog predstavnika od 11. maja 2007. godine upućenog predstavnicima političkih stranaka, u kojem je istim predstavnicima ukazano na činjenicu da je stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu neodrživo i upozoreni su da bi visoki predstavnik mogao preduzeti određene mjere u cilju promjene takvog stanja;

Uvjeren da HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH kao politički subjekti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu moraju preuzeti svoj dio odgovornosti za stanje koje se pokazalo kao vrlo nezadovoljavajuće u pogledu izvršnih vlasti u tom kantonu;

Imajući na umu da su, na sastanku sa predstavnicima političkih stranaka održanom u Mostaru 6. juna 2007. godine, relevantni politički subjekti pružili uvjeravanja visokom predstavniku da će kantonalna vlada biti imenovana bez odlaganja i da su u tom pogledu utvrdili rokove;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

 

ODLUKU

kojom se mijenja Odluka kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH iz budžeta Bosne i Hercegovine, budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona i umanjuje se finansiranje za potrebe političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona od 29. maja 2007. godine

 

Član 1.

Član 3 Odluke kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH iz budžeta Bosne i Hercegovine, budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona i umanjuje se finansiranje za potrebe političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona od 29. maja 2007. godine (u daljem tekstu: Odluka od 29. maja 2007.), mijenja se i glasi:

(1)     Zakonodavni organ Hercegovačko-neretvanskog kantona će potvrditi kandidate za mjesta predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Kantonalne skupštine najkasnije do 7. juna 2007. godine.

(2)     Političke stranke će predložiti i dostaviti predsjedavajućem Kantonalne skupštine prijedlog svojih kandidata za mjesto premijera najkasnije do 11. juna 2007. godine.

(3)     Predsjedavajući Kantonalne skupštine će, nakon konsultacija sa svojim zamjenicima, imenovati kandidata za mjesto premijera Hercegovačko-neretvanskog kantona najkasnije do 15. juna 2007. godine.

(4)     Zakonodavni organ Kantona će potvrditi Kantonalnu vladu najkasnije do 22. juna 2007. godine odnosno u roku od dva dana od okončanja postupka provjere, zavisno od toga koji dan nastupi kasnije.

(5)     Ukoliko zakonodavni organ Hercegovačko-neretvanskog kantona ne ispoštuje bilo koji od rokova predviđenih u st. (1) do (4) ovog člana, daljnjih dvadeset posto (20%) sredstava sa utvrđenih budžetskih pozicija za fiskalnu 2007. godinu, namijenjenih za potrebe finansiranja političkih stranaka, koja tek trebaju da se isplate u korist stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990–HZ i SBiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odbijat će se odmah na sedmičnoj osnovi, sve dotle dok se Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona ne potvrdi.

 

Član 2.

Stav 1. člana 8. Odluke od 29. maja 2007. godine mijenja se i glasi:

Iznos sredstava odbijenih u skladu s čl. 3. ove Odluke prenosi se na budžetske pozicije koje se odnose na fondove za socijalnu zaštitu/skrb kako slijedi: 614300 JAN014 (stalna novčana pomoć).

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i “Službenim/narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona”.

 

Sarajevo, 7. juna 2007. godine
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik