18.09.2009

Odluka kojom se donosi Zakon o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobivenih po Aneksu “C” Sporazuma o pitanjima sukcesije

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum za mir), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Konstatirajući da nadležni organi u Bosni i Hercegovini još nisu uspjeli da uspostave sistemski zakonodavni mehanizam za raspodjelu finansijskih sredstava koja pripadaju Bosni i Hercegovini po osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, (u daljem tekstu: Sporazum o sukcesiji) (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/01), između države i drugih nivoa vlasti, te za utvrđivanje odgovarajućeg korištenja ovih sredstava;

Prisjećajući se da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine do sada usvojila smo djelimična rješenja o raspodjeli i korištenju finansijskih sredstava, uključujući donošenje Zakona  o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 11/02), prema kojem su sredstva u iznosu od 156.011.373,15 KM dodijeljena Bosni i Hercegovini prema stopi od 13%, Federaciji Bosne i Hercegovine prema stopi od 46%, a Republici Srpskoj prema stopi od 25%, dok je preostalih 16% plasirano u kapitalne rezerve kod Centralne banke Bosne i Hercegovine;

Prisjećajući se takođe da su 2. marta 2009. godine, ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine i ministar finansija Republike Srpske potpisali Protokol o privremenoj raspodjeli sredstava dobivenih po osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije, (u daljem tekstu: Protokol), prema kojem su se saglasile da privremeno raspodjele 170.892.841,01 KM u novčanim sredstvima dobivenim po Sporazumu o sukcesiji “u skladu s principima koji se primjenjuju prema Zakonu o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila na osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije;”

Bez obzira na pomenuti Zakon o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije, kojim je ustupljen dio sredstava iz Sporazuma o sukcesiji između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske prema stopama od 13%, 46%, odnosno 25%, Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je Zaključak 9. marta 2009. godine u kojem se izražava podrška Protokolu između državnog i entitetskih ministarstava, ali kojim je propisano da će dio sredstava iz sukcesije utvrđen Protokolom biti raspodijeljen prema stopi od 65% za Federaciju Bosne i Hercegovine i 35% za Republiku Srpsku;

Konstatirajući takođe da je na osnovu pomenutog Zaključka Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, 2. aprila 2009. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o privremenoj raspodjeli dijela imovine Bosne i Hercegovine dobivene prema Sporazumu o pitanjima sukcesije, (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 34/09), kojom se potvrđuje prethodno pomenuti Protokol i određuje da 170.584.245.841,01 KM u sredstvima iz sukcesije bude raspodijeljeno isključivo između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, prema stopi od 65% odnosno 35% sve dok se ne donese zakon kojim se utvrđuju konačne stope raspodjele, te predviđa da se Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje koristi za osiguranje povrata svih sredstava koja eventualno budu neophodna za realizaciju konačne raspodjele precizirane takvim zakonom;

Prisjećajući se pisma visokog predstavnika od 20. aprila 2009. godine upućenog predsjedavajućem Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u kojem je visoki predstavnik konstatirao da je isključenje države iz raspodjele sredstava iz sukcesije na temelju Zaključka Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine i Odluke Vijeća ministara pritivrječno stopama raspodjele obuhvaćenim u Zakonu o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije iz 2002. godine, i u kojem je visoki predstavnik konstatirao da takvo isključenje “predstavlja zabrinjavajući presedan za buduće slučajeve raspodjele ovih sredstava” u svjetlu obaveza Bosne i Hercegovine koje proističu po osnovu Aneksa“C” Sporazuma o sukcesiji koje bi se mogle nadoknaditi iz ovih sredstava, od kojih bi jedan dio mogao prispjeti ove godine;

Prisjećajući se takođe pomenutog pisma visokog predstavnika od 20. aprila 2009. godine u kojem je visoki predstavnik takođe konstatirao da je Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine takođe isključen iz privremene raspodjele sredstava iz sukcesije koju je odobrilo Vijeće ministara, i u kojem je visoki predstavnik podsjetio Vijeće ministara da je “takvo sistematsko isključenje Brčko Distrikta iz ovakvih sporazuma dovelo do pokretanja postupka 2005. godine pred Arbitražnim tribunalom za rješavanje spora oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog, i da se ponovno pokretanje sličnih postupaka ne može isključiti”;

Svjestan pisma koje je 14. maja 2009. godine uputio supervizor za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, u kojem je naglasio da je “Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine sastavni dio fiskalnog sistema Bosne i Hercegovine koji učestvuje u ubiranju prihoda od indirektnih poreza, koji je ispunjavao i dalje ispunjava svoje obaveze koje proističu iz spoljnjeg i unutrašnjeg duga Bosne i Hercegovine (…) te stoga ima pravo da učestvuje u ovoj raspodjeli sredstava iz sukcesije kako bi mogao da ispunjava svoje nadležnosti u skladu s odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog i Ustavom Bosne i Hercegovine”;

Imajući u vidu kominike od 30. juna 2009. godine, prema kojem je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira konstatirao da entiteti još uvijek nisu ispunili svoje preostale obaveze iz odluka Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog u pogledu rješavanja, između ostalog, pitanja “udjela Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u zlatu i drugim prihodima iz sredstava SFRJ, te pozvao entitete, i državu po potrebi, da riješe ova pitanja najkasnije do 15. septembra 2009. godine;”

Bez obzira na nacrt Zakona o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobivenih po Aneksu “C” Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 14. septembra 2009. godine, kojim se predviđa raspodjela, namjena i korištenje finansijskih sredstava koje je Bosna i Hercegovina dobila po Sporazumu, organi vlasti Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da u potpunosti regulišu udio Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u zlatu i drugim prihodima od sredstava iz sukcesije u roku do 15. septembra 2009. godine koji je utvrdio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira;

Uz žaljenje što neuspjeh da se riješe neriješena pitanja na koja je ukazao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, uključujući i udio Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u zlatu i drugim prihodima od sredstava iz sukcesije predstavlja dugotrajnu štetu za institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Uzevši u obzir, konstatirajući, te imajući na umu sve prethodno spomenuto, visoki predstavnik donosi sljedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobivenih po Aneksu “C” Sporazuma o pitanjima sukcesije

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članu 11. tog Zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 18. septembra 2009.                                                 Visoki predstavnik

                                                                                                Dr. Valentin Inzko


 

ZAKON O RASPODJELI, NAMJENI I KORIŠTENJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA DOBIVENIH PO ANEKSU „C“  SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

 

Član 1.

(Predmet zakona)

Ovim Zakonom utvrđuje se raspodjela, namjena i korištenje finansijskih sredstava koje je Bosna i Hercegovina dobila po Aneksu „C“ Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji je ratificiran Odlukom o ratifikaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine – Međunarodni ugovori“, broj 10/01). (u daljem tekstu: Sporazum).

 

Član 2.

(Vrste finansijskih sredstava)

Finansijska sredstva koja je Bosna i Hercegovina dobila po Aneksu „C“ Sporazuma su novčana sredstva, sredstva od prodaje monetarnog zlata, vrijednost dionica, dividendi i kamata.

 

Član 3.

(Novčana sredstva)

Novčana sredstva predstavljaju sredstva koja Bosni i Hercegovini pripadaju po Aneksu „C“  Sporazuma, a koja su deponovana na posebnim escrow računima kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

(Sredstva od prodaje zlata)

Monetarno zlato prenosi se u Centralnu banku Bosne i Hercegovine i konvertuje se u novčani oblik prodajom na domaćem i inozemnom tržištu na osnovu procjene Centralne banke Bosne i Hercegovine i Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u vezi s najpovoljnijim vremenom i uslovima prodaje.

Odluka o ustupanju imovine Bosne i Hercegovine dobivene kroz Sporazum o pitanjima sukcesije i njezinog konvertovanja u novčani oblik koju je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 12. januara 2006. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 14/06 i 21/06) ovim Zakonom stavlja se van snage.

 

Član 5.

(Dionice i dividende)

Vrijednost dobivenih dionica i dividendi utvrđuje se na način i u uvjetima redovnog berzanskog poslovanja.

 

Član 6.

(Kamate)

Kamate po osnovu oročenja novčanih sredstava dobivenih saglasno Sporazumu u domaćim i inozemnim bankama predstavljaju novčana sredstva koja zajedno s glavnicom čine dio ukupne mase sredstava dobivenih po osnovu Sporazuma o sukcesiji.

 

Član 7.

(Vrijeme i uslovi prodaje)

Vijeće ministara će na preporuku Ministarstva finansija i trezora po potrebi odlučiti o najpovoljnijem vremenu i uslovima prodaje.

 

Član 8.

(Raspored finansijskih sredstava)

Sva finansijska sredstava koja Bosna i Hercegovina dobije po osnovu Aneksa “C” Sporazuma bit će raspodijeljena prema sljedećim stopama:

a.         Bosna i Hercegovina – 10%;

b.         Federacija Bosna i Hercegovina – 58%;

c.         Republika Srpska – 29%; i

d.         Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine – 3%.

Prema instrukciji koju donese Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, finansijska sredstva dobivena prema Sporazumu raspoređuju se u skladu sa stopama propisanim u stavu 1. ovog člana.

 

Član 9.

(Namjena finansijskih sredstava)

Finansijska sredstava dobivena po osnovu Sporazuma namijenjena za potrebe institucija Bosne i Hercegovine koristit će se, između ostalog, za izmirenje obaveza koje proizilaze iz Aneksa “C” Sporazuma, kao i u druge svrhe za koje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese odluku.

Entiteti i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine koristit će finansijska sredstva dobivena u skladu s ovim Zakonom, za izmirenje obaveza koje proizilaze iz Aneksa “C” Sporazuma, kao i za izmirenje obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u skladu s važećim zakonom, te u druge svrhe za koje mjerodavne vlade donesu odluke.

 

Član 10.

(Raspoređena sredstva)

Poravnanje i prijenos sredstava prethodno već raspoređenih u skladu s Odlukom privremenoj raspodjeli dijela imovine Bosne i Hercegovine dobivene po Sporazumu o pitanjima sukcesije(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine,” br. 34/09), prema kojoj je iznos od 170.892.841,07 KM raspoređen na Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku, izvršit će se vraćanjem tih sredstava na raspolaganje institucijama Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u pripadajućim iznosima, a saglasno odgovarajućim stopama propisanim u članu 8. ovog Zakona.

Prema prethodno pomenutoj Odluci, 111.080.346,70 KM bilo je dato na raspolaganje Federaciji Bosne i Hercegovine, a 59.812.494,37 KM bilo je dato na raspolaganje Republici Srpskoj. U skladu s konačnim stopama raspodjele propisanim u članu 8. ovog Zakona, Federacija Bosne i Hercegovine je dobila 11.962.498,88 KM više nego što joj prema utvrđenom udjelu pripada, dok je Republika Srpska dobila 10.253.570,46 KM više nego što joj prema utvrđenom udjelu pripada.

Povrat viškova sredstava koje su dobili Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska u skladu s ovim članom, te poravnanje konačne raspodjele finansijskih sredstava na ime institucija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine utvrđenih u članu 8., realizirat će se putem tekućih prihoda u okviru Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje, i to na sljedeći način:

a.         17.089.284,11 KM će se preraspodijeliti na institucije Bosne i Hercegovine;

b.         5,126,785.23 KM će se preraspodijeliti na institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Centralna banka Bosne i Hercegovine će rasporediti i prenijeti sva preostala finansijska sredstva utvrđena Odlukom privremenoj raspodjeli dijela imovine Bosne i Hercegovine dobivene po Sporazumu o pitanjima sukcesijena institucije Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, prema stopama propisanim u članu 8. ovog Zakona.

 

Član 11.

(Dinamika realizacije poravnanja)

Iznosi dugovanja na strani Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kako je utvrđeno u članu 10. ovog Zakona, odbijat će se s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje koji pripada entitetima i doznačavat će se svakodnevno u periodu između 1. januara 2010. godine i 31. marta 2010. godine na račune institucija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje bit će odgovoran za realizaciju poravnanja kako je utvrđeno odredbama članova 10. i 11.

  

 

Član 12.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.