18.09.2009

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum za mir), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora, i članom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Imajući u vidu da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, u svom kominikeu donesenom na zasjedanju održanom u Sarajevu 24-25. juna 2008. godine, izjavio da izjave i postupke kojima se podriva država ili se pak traži povlačenje iz reformi neće tolerisati Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i visoki predstavnik i da se shodno tome na njih može na odgovarajući način reagirati, te da će takve postupke i izjave razmotriti Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira prilikom ocjenjivanja stanja;

Prisjećajući se  izjave ambasadora Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira dane 12. oktobra 2008. godine u vezi sa Zaključkom koji je donijela Vlada Republike Srpske da se započne s procesom povlačenja saglasnosti na Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni  Hercegovini i otkazivanja Sporazuma o kompaniji za prijenos i nezavisnom operateru sistema između entitetskih premijera u Bosni i Hercegovini, kojom su podsjetili Vladu Republike Srpske na jasan stav koji je utvrdio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u svojoj Deklaraciji od 31. oktobra 2007. godine u vezi s mogućim jednostranim postupanjem entiteta ovakve naravi, pri čemu je konstatirao da “Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira isto tako ponovno naglašava svoju zabrinutost u pogledu prijedloga da bi određene reforme mogle biti jednostrano opozvane odlukama entiteta kojim bi se vratile nadležnosti prethodno prenesene na državu. Entitet se ne može jednostrano povući iz prethodno dogovorene reforme”;

Konstatirajući da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, u svom kominikeu sa sastanka održanog u Sarajevu 30. juna 2009. godine, konstatirao sa zabrinutošću da je poslovanje Elektroprijenosa BiH ozbiljno ugroženo uslijed stalnog bojkotovanja od strane organa vlasti Republike Srpske usmjerenog protiv Upravnog odbora i zatražio od Vlade Republike Srpske da se odmah i konstruktivno ponovno angažuje u kompaniji te doprinese njenom nesmetanom funkcionisanju, u skladu s preuzetim obavezama od 6. novembra 2008. godine i 3. decembra 2008. godine;

Svjestan značaja Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine, akcionarskog/dioničarskog društva Banja Luka (u daljem tekstu: Elektroprijenos BiH) i njegovog poslovanja koje je od javnog interesa;

Prisjećajući se da je Zakonom o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini propisano da nakon osnivanja Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine, nijedna elektroenergetska niti druga kompanija neće imati ovlaštenje da se bavi prijenosom električne energije i djelatnostima vezanim za prijenos;

Uz žaljenje što je mandat četiri člana Upravnog odbora istekao prije više od godinu dana kao i zbog činjenice da će mandat generalnog direktora Elektroprijenosa BiH isteći 19. septembra 2009. i da do danas nisu učinjeni pokušaji upravnih organa kompanije da se pokrene postupak imenovanja na pomenute položaje;

Ističući načelo kontinuiteta funkcije prema kojem se mandat nosiocu funkcije nastavlja sve dok se na njegovo mjesto ne imenuje zamjena, osim ako drugačije nije predviđeno zakonom;

S obzirom da je u Zakonu o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini izričito sadržano prethodno navedeno načelo u pogledu članova Upravnog odbora tako što se navodi da bi svaki član Upravnog odbora trebao obavljati funkciju do isteka mandata na koji je imenovan, do imenovanja njegovog nasljednika ili do njegovog razrješenja, te da svi takvi članovi mogu nastupati u punom svojstvu i obavljati sve dužnosti definirane Zakonom do imenovanja novog člana Upravnog odbora;

S obzirom takođe da se Zakonom o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ne reguliše slučaj isteka mandata generalnog direktora Elektroprijenosa BiH; 

Sa zabrinutošću što, uprkos činjenici da ne postoji zakonska prepreka za Upravni odbor Elektroprijenosa BiH da obavlja sve svoje dužnosti i da imenuje novog generalnog direktora u skladu sa Zakonom o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor s tim imenovanjem nije čak ni započeo;

Žaleći zbog činjenice da je visoki predstavnik prinuđen da djeluje u ime lokalnih organa vlasti kako bi osigurao kontinuirano poslovanje Elektroprijenosa BiH;

Uzimajući u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi slijedeću:

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br.35/04)

Ovaj Zakon stupa na snagu na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.

Ova Odluka i Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke objavljuje se na službenoj internet stranici Ureda visokog predstavnika i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Ova Odluka se odmah objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.  

Članovima Upravnog odbora se ovim nalaže da odmah započnu s imenovanjem novog generalnog direktora.

 

 

Sarajevo, 18. septembra 2009.                                                             Dr. Valentin Inzko

                                                                                                            Visoki predstavnik

 

 


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU KOMPANIJE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 35/04)

 

Član 1.

U članu 38. “Mandat generalnog direktora”, dodaju se novi stavovi 2., 3., i 4. koji glase:

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, generalni direktor će obavljati funkciju i vršiti sve svoje dužnosti kako je predviđeno ovim Zakonom do imenovanja njegovog nasljednika, odnosno do njegovog razrješenja.

(3) Izvršni direktor nadležan za planiranje sistema i inžinjering obavljat će sve dužnosti generalnog direktora do imenovanja novog generalnog direktora u slučaju da generalni direktor:

a)      podnese ostavku,

b)      bude razriješen dužnosti u skladu s članom 32. ovog Zakona,

c)      bude odsutan bez opravdanih razloga u trajanju od pet dana uzastopno,

d)      ili bude na drugi način onemogućen.

(4) Svaki put po primitku obavijesti od člana uprave, Upravni odbor će hitno sazvati zasjedanje i prostom većinom odlučivati o tome jesu li ispunjeni uslovi za primjenu stava 3., tačke c) i d), s tim da na zasjedanju Upravnog odbora moraju biti prisutna najmanje četiri člana.

 

Član 2.

Ovaj Zakon se objavljuje na službenoj internet stranici Ureda visokog predstavnika i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Ovaj Zakon se odmah objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.