18.09.2009

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane članom V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih  problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Konstatirajući da snabdijevanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine električnom energijom nije nikada regulirano, niti je uspostavljen mehanizam koji bi omogućio dugoročno i zadovoljavajuće rješenje ovog pitanja;

Uzimajući u obzir da su pitanja od značaja za prijenos i međunarodnu trgovinu električnom energijom regulirana Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni  Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, br. 07/02 i 13/03), Zakonom o osnivanju nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, br. 35/04) i Zakonom o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine ”, br. 35/04);

Uzimajući u obzir takođe da su pitanja od značaja za proizvodnju, distribuciju, snabdijevanje te trgovanje i posredovanje u trgovanju električnom energijom regulirana Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ”, br. 41/02 i 38/05) i Zakonom o električnoj energiji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 66/02, 29/03, 86/03, 111/04, 60/07, 114/07, 8/08 i 34/09);

Uzimajući takođe u obzir da, iako Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine implicitno spada u okvire sistema prijenosa električne energije, niti jednim od pet pomenutih zakona nisu regulirani proizvodnja, distribucija, snabdijevanje te trgovanje i posredovanje u trgovanju električnom energijom za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, niti je moguće da bilo koje javno ili privatno preduzeće u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine bude nosilac licence potrebne za obavljanje neke od navedenih djelatnosti;

S obzirom na to da u okviru obavezne javne usluge entitetski proizvođači električne energije snabdijevaju električnom energijom sve potrošače u datom entitetu, ali da nemaju nikakvu obavezu u odnosu na građane i pravna lica u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;

Uzimajući u obzir da je jedan od osnovnih ciljeva svih propisa koji se odnose na električnu energiju uspostavljanje jedinstvenog tržišta električne energije, kao i pouzdano snabdijevanje kupaca kvalitetnom električnom energijom bez ikakve diskriminacije;

Svjestan da utoliko što Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine nema vlastitih proizvodnih kapaciteta, ne postoji ekonomska opravdanost za uspostavljanje posebnog regulatora za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, uprkos potpunoj odsutnosti regulative u oblasti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja za teritoriju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Konstatirajući da je radi prethodno opisanog stanja Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine prisiljen nabavljati električnu energiju za svoje potrošače na način koji nije reguliran niti na državnom, niti na entitetskom nivou, a niti u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;

Prisjećajući se da su nadležni organi u Bosni i Hercegovini u više navrata pozivani da riješe ovo pitanje na način da se osigura regulirano snabdijevanje električnom energijom potrošača Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u svom kominikeu od 30. juna 2009. godine dao nadležnim organima rok za rješavanje ovog pitanja do 15. septembra 2009. godine;

Žaleći što u navedenom roku nadležni organi nisu ni inicirali bilo kakvu aktivnost za rješavanje ovog pitanja, niti predložili bilo kakvo rješenje kojim se osigurava odgovarajuće snabdijevanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine električnom energijom;

Smatrajući da jedini način da se omogući nadzor nad obavljanjem svih djelatnosti vezanih za električnu energiju, da se propiše metodologija za utvrđivanje cijena snabdijevanja i da se omogući davanje dozvola pravnim licima koja bi se bavila određenim aktivnostima vezanim za električnu energiju u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine jeste da se prošire nadležnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju;

Uzimajući u obzir da utoliko što tarifu za elektroenergetske djelatnosti kao što su proizvodnja, distribucija, snabdijevanje te trgovanje i posredovanje u trgovanju električnom energijom utvrđuju entitetski regulatori, proširenje nadležnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju bi se odnosilo samo na utvrđivanje tarifa za usluge distribucije električne energije koje bi bile dodane na tarife već utvrđene od strane entitetskih regulatora;

Smatrajući da jedini način da se ostvari jedinstvo tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini jeste da se ravnomjerno rasporede obaveze proizvođača električne energije koji imaju kapacitete te ostvaruju viškove pored utvrđenih obaveznih količina, što je saglasno s preporukama Državne regulatorne komisije za električnu energiju;

Uzimajući u obzir da je naprijed navedeno raspoređivanje moguće postići isključivo izmjenama Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije Bosne i Hercegovine, entitetskih zakona o električnoj energiji, te odluka kojima je uspostavljeno pravno lice koje se bavi elektroenergetskim djelatnostima u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;

Uzimajući u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik donosi slijedeću

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 41/02 i 38/05)

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članu 2. tog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.  

 

Sarajevo, 18. septembra 2009.                                                             Dr. Valentin Inzko

                                                                                                            Visoki predstavnik

 


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 41/02 i 38/05)

 

Član 1.

Član 32. mijenja se tako da se iza stava (2) dodaju novi stavovi (3), (4) i (5), koji glase:

“(3) Saglasno odredbama Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije Bosne i Hercegovine, a radi osiguranja jedinstvenog tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini, te nediskriminirajućeg tretmana građana Bosne i Hercegovine pri distribuciji i snabdijevanju električnom energijom, ovim Zakonom, te odgovarajućim dozvolama, utvrđuje se obaveza obezbjeđenja potrebnih količina električne energije svim pravnim odnosno fizičkim licima u nadležnosti Regulatorne komisije pod jednakim uslovima. Saglasno odredbama člana 70. u vezi s članom 80. ovog Zakona, Regulatorna komisija će odgovarajućom dozvolom odnosno izmjenama dozvole obuhvatiti obavezu snabdijevanja potrošača unutar Brčko Distrikta kako je precizirano odredbama stavova (4) i (5) ovog člana. 

(4) Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB dužne su obezbijediti električnu energiju u dovoljnim količinama neophodnim za zadovoljavanje potreba nekvalificiranih i kvalificiranih kupaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Elektroprivreda BiH dužna je obezbijediti i 50% električne energije za potrebe Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, saglasno Informaciji o predviđenim godišnjim potrebama koja se dostavlja od strane Regulatorne komisije ovom proizvođaču, najkasnije do 30. novembra tekuće za narednu godinu.

(5) Elektroprivreda BiH će obezbijediti električnu energiju u količini navedenoj u stavu (4) ovog člana, za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, po identičnim uslovima i to konkretno prema tarifi koja se primjenjuje na kupce iste kategorije u Federaciji Bosne i Hercegovine, s tim da će se troškovi distribucije električne energije oduzeti od ukupnih troškova.”

Dosadašnji stav (3) postaje stav (6).

 

Član 2.

Ovaj Zakon odmah se objavljuje u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine ” i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primjena obaveze snabdijevanja električnom energijom predviđena odredbom člana 32., stav (3), (4) i (5) ovog Zakona počinje od 01. januara 2010. godine.