18.09.2009

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlastima koje su visokom predstavniku dane članom V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih  problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da upotrijebi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu s gore navedenim, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Imajući u vidu činjenicu da proces implementacije mira koji se nastavlja pod okriljem Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini još uvijek nije okončan;

Nadalje imajući u vidu činjenicu da je potrebno da se mirovni proces okonča kako bi se uspostavilo stabilno političko i sigurnosno okruženje u Bosni i Hercegovini;

Naglašavajući da se Konačnom arbitražnom odlukom za Brčko i njenim Aneksom od 18. avgusta 1999. godine, predviđa mogućnost za svakog stanovnika Distrikta da promijeni svoje entitetsko državljanstvo;

Prisjećajući se da se Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine, Zakonom o državljanstvu Republike Srpske i Zakonom o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine predviđa međuentitetski sporazum kako bi se za pojedine kategorije državljana Bosne i Hercegovine osigurali mehanizmi za promjenu entitetskog državljanstva;

Uz žaljenje što takav međuentitetski sporazum, kojim bi se takođe osigurao mehanizam za stanovnike Brčko distrikta da promijene svoje entitetsko državljanstvo, nikada nije zaključen uprkos ponovljenim pozivima entitetskim organima vlasti da to učine;

Prisjećajući se takođe da organi vlasti u Bosni i Hercegovini nisu donijeli nijedno drugo rješenje s ciljem da provedu Konačnu arbitražnu odluku za Brčko i njen Aneks u vezi s pravom stanovnika Brčko distrikta da promijene svoje entitetsko državljanstvo;

S obzirom da je pravo stanovnika Brčko distrikta da glasaju za članove Predsjedništva i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao i na entitetskim izborima povezano s njihovim entitetskim državljanstvom, te da neuspjeh organa vlasti da osiguraju održiv mehanizam za promjenu entitetskog državljanstva ima za posljedicu nemogućnost za stanovnike da ostvaruju svoju glasačku opciju i glasaju u jednom ili drugom entitetu;

Imajući u vidu činjenicu da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira na svom zasjedanju održanom 27. februara 2008. godine definirao “potpunu implementaciju Konačne arbitražne odluke za Brčko” kao jedan od ciljeva koje organi Bosne i Hercegovine trebaju realizirati prije tranzicije Ureda visokog predstavnika u Ured specijalnog predstavnika Evropske unije, pozvao organe vlasti u Bosni i Hercegovini da postignu ove ciljeve što je prije moguće i pored toga zahtijevao od visokog predstavnika da preduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da prethodno navedeni ciljevi budu ispunjeni;

Konstatirajući dase, u cilju okončanja supervizorskog režima i provedbe Konačne arbitražne odluke, supervizor za Brčko u martu 2008. godine pismom obratio premijeru Federacije BiH i predsjedniku Vlade Republike Srpske u kojem ih je podsjetio da nepostojanje međuentitetskog sporazuma stavlja određene kategorije stanovnika Distrikta u neravnopravan položaj, te od njih zatražio da razmotre mogućnost iznalaženja adekvatnog rješenja;

Prisjećajući se daje Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, na svom zasjedanju održanom u Sarajevu 25. i 26. marta 2009. godine, dodatno pozvao nadležne organe da osiguraju brzi napredak u pravcu okončanja provedbe Konačne arbitražne odluke za Brčko, rješavanjem preostalih pitanja prema Konačnoj arbitražnoj odluci, uključujući i pitanja entitetskog državljanstva;

Prisjećajući se takođe da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, na svom zasjedanju u Sarajevu 29. i 30. juna 2009. godine, izjavio da institucije Distrikta kao cjelina sada funkcioniraju efikasno i po svemu sudeći trajno, ali da entiteti entiteti nisu ispunili svoje preostale obaveze iz odluka Arbitražnog tribunala radi […] omogućavanja promjene entitetskog državljanstva za stanovnike Brčkog…” i pozvao je entitete, i državu po potrebi, da riješe ova pitanja najkasnije do 15. septembra 2009. godine;

Svjestan da je 10. jula 2009. godine supervizor za Brčko pozdravio jednoglasno usvajanje od strane Skupštine Brčko distrikta rezolucije kojom se pozivaju relevantne državne i entitetske institucije da sarađuju s organima vlasti Brčko distrikta na rješavanju pitanja koja je ustanovilo Vijeće za implementaciju mira i to u roku koji je odredilo Vijeće za implementaciju mira;

Konstatirajući s razočarenjem da obaveze entitetâ, čije bi ispunjavanje supervizoru omogućilo da konačno obavijesti Arbitražni tribunal da je provedba Konačne arbitražne odluke okončana i otvorilo put Vijeću za implementaciju mira da donese odluku o prestanku supervizorskog režima u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine na svom zasjedanju zakazanom za novembar, nisu ispunjene do utvrđenog roka 15. septembra 2009. godine;

Shvatajući hitnost, te

uzimajućiu obzir i imajući na umu sve prethodno spomenuto,

visoki predstavnik donosi sljedeću

 

ODLUKU

kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine

 

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članu 8. tog Zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.

Ova Odluka se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i stupa na snagu odmah.

Ova odluka se odmah objavljuje u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

 

Sarajevo, 18. septembra 2009.                                     dr. Valentin Inzko

                                                                                    Visoki predstavnik

 

 

ZAKON

O IZMJENAMA i DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE Bosne i Hercegovine

 

Član 1.

(Dopuna u članu 4.)

U Zakonu o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 43/01 i 22/09; u daljem tekstu: Zakon), u članu 4., iza tačke 2. dodaje se nova tačka 3. koja glasi:

“3. prijemom državljanina Republike Srpske u državljanstvo Federacije;”.

Dosadašnje tačke 3., 4. i 5. postaju tačke 4., 5. i 6.

 

Član 2.

(Dopune u članu 5.)

U članu 5. Zakona, tačka 4), iza riječi “u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine;” dodaje se riječ “ili”.

U tački 5) člana 5. Zakona, iza riječi “da su roditelji saglasni da dijete ima državljanstvo Federacije;” dodaje se riječ “ili”.

 

Član 3.

(Novi član 27.a)

Iza člana 27. Zakona, dodaje se novi član 27.a koji glasi:

“Član 27.a

Državljanin Bosne i Hercegovine koji nema izjavljeno entitetsko državljanstvo odnosno državljanin Bosne i Hercegovine s državljanstvom Republike Srpske, koji ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, stiče državljanstvo Federacije ako to želi.    

Državljanin Federacije koji ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine može promijeniti svoje državljanstvo Federacije sticanjem državljanstva Republike Srpske.

Pravo na sticanje odnosno promjenu entitetskog državljanstva iz stava (1) i (2) ovog člana može se ostvariti samo jednom po osnovu prebivališta u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.”

 

Član 4.

(Dopuna u članu 29.)

U članu 29. Zakona, iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“Zahtjev za sticanje i promjenu državljanstva Federacije iz člana 27.a, stava (1) ovog Zakona, podnosi se Federalnom ministarstvu putem nadležnog organa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.Zahtjev sadržava izjavu o izboru državljanstva Federacije ili izjavu o promjeni entitetskog državljanstva sticanjem državljanstva Federacije i uz njega se prilažu uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerena kopija putne isprave Bosne i Hercegovine, ovjerena kopija lične karte i potvrda o prebivalištu u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.”

Sadašnji stav (3) člana 29. Zakona postaje stav (4).

Član 5.

(Dopune u članu 34.)

U članu 34. Zakona, iza stava (2) dodaju se stavovi (3) i (4) koji glase:

“O zahtjevu iz člana 29. stava (3) ovog Zakona Federalno ministarstvo odlučuje u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva rješenjem koje dostavlja u roku od 15 dana nadležnom organu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. U slučaju zahtjeva za promjenu entitetskog državljanstva, rješenje se dostavlja i nadležnom organu Republike Srpske u istom roku.

Ako Federalno ministarstvo ne donese rješenje u roku od 60 dana iz stava (3) ovog člana, smatra se da lice ispunjava uslove za sticanje državljanstva Federacije i državljanstvo se upisuje u matične knjige bez posebnog rješenja.”   

 

Član 6.

(Dopuna u članu 35.)

U članu 35. ovog Zakona, iza riječi “stav 2.” dodaju se riječi “i člana 34. stava 3.”.

 

Član 7.

(Izmjena u članu 37.)

U članu 37. stavu (2) ovog Zakona, riječi “6. i 7. ovog Zakona” zamjenjuju se riječima: “6. i 7., kao i na osnovu odredbe člana 34. stava 4. ovog Zakona”.

 

Član 8.

(Stupanje na snagu ovog Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.