27.04.2023 OHR

Odluka kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

Br. 11/23

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog  ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji navedenog Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Vijeća za implementaciju mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim,” u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) i “mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Pozivajući se na stav 4 Rezolucije 1174 (1998) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. juna 1998. godine, prema kojem Vijeće sigurnosti, u skladu s poglavljem VII Povelje Ujedinjenih naroda “…ponavlja da je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje Aneksa 10 o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora i da u slučaju spora može davati svoja tumačenja i preporuke, te donositi obavezujuće odluke, kako god ocijeni da je neophodno, o pitanjima koja je obrazložilo Vijeće za implementaciju mira u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine”

Rukovođen potrebom da se ojača integritet izbora, konkretno efikasnim sankcioniranjem svih slučajeva podmićivanja izabranih dužnosnika;

Imajući u vidu da se korupcijskim aktivnostima i dalje povređuju demokratska, ekonomska i druga prava i interesi građana Bosne i Hercegovine, te da je za Bosnu i Hercegovinu od ključnog značaja da se osigura jačanje i poštivanje vladavine prava kako bi se stvorio osnov za ekonomski rast i strana ulaganja;

Uzimajući u obzir Kominike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira od 12. septembra 2022. u kojem je ovo Vijeće ponovno pozvalo na djelotvorno, pravovremeno i održivo djelovanje protiv organiziranog kriminala i sistemske političke korupcije, uz žaljenje što nepotizam i korupcija ostaju temeljni kamen spoticanja, uzrokujući ogromnu štetu ekonomiji, svakodnevnom životu građana i političkoj klimi, te naglašavajući da bi se djelovanjem u ovom slučaju pokazala posvećenost vladavini prava i transparentnosti, koji su ključni za evropski put, te bi se doprinijelo sigurnosti i blagostanju svih građana Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu sadržaj Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini iz 2022. godine, prema kojem se stanje u Bosni i Hercegovini opisuje kao široko rasprostranjena korupcija i politička zarobljenost koji neposredno utječu na svakodnevni život građana, te se dalje naglašava da su “krivičnopravna politika i zakonodavni okvir u cijeloj zemlji uglavnom neučinkoviti i neadekvatni u borbi protiv korupcije”;

Uzimajući u obzir činjenicu da je Bosna i Hercegovina daleko najniže rangirana u regionu i treća najgore pozicionirana zemlja u Evropi kada je u pitanju stanje korupcije u zemlji prema Indeksu percepcije korupcije (CPI) za 2022. koji objavljuje Transparency International (TI);

Imajući također u vidu obaveze Bosne i Hercegovine iz Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije, u kriminalizaciji osnovnih vidova korupcije kao što je podmićivanje;

Svjestan potrebe da se Bosna i Hercegovina na smislen način pokrene i angažira u reformama koje su neophodne kako bi ova zemlja postigla napredak na svom putu ka integraciji u Evropsku uniju i kako bi to mogla učiniti što je prije moguće;

Uzimajući u obzir i imajući na umu sve prethodno rečeno, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

kojom se donosi Zakon o dopuni

Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

(“Služene novine Federacije BiH”, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17)

1. Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članu 2. tog Zakona, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

2. Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Sarajevo, 27. aprila 2023.

Christian Schmidt

Visoki predstavnik

ZAKON

O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

(Novi član 382b)

U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine (“Služene novine Federacije BiH”, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17) iza člana 382a, dodaje se novi član 382b, koji glasi:

Član 382b

Podmićivanje na izborima i u službi koja se finansira iz javnih sredstava

(1) Ko posredno ili neposredno zatraži, zahtijeva ili uzme novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, ili ponudu ili obećanje takve koristi ili prednosti ili poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, kako bi učinio nešto što inače ne bi smio učiniti ili propustio da učini nešto što bi inače bio dužan učiniti u vršenju službene dužnosti ili predstojeće službene dužnosti, u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, ili ko posreduje u takvom pasivnom podmićivanju,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(2) Ko posredno ili neposredno zatraži, zahtijeva ili uzme novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo koju vrstu poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, ili ponudu ili obećanje takve koristi ili prednosti ili poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, kako bi učinio nešto što bi inače i bio dužan učiniti ili propustio da učini nešto što inače i ne bi smio učiniti u vršenju službene dužnosti ili predstojeće službene dužnost u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, ili ko posreduje u takvom pasivnom podmićivanju,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Ko posredno ili neposredno ponudi, obeća ili dade novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja, nekoj osobi, i za tu osobu ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, a koja može iskoristiti službenu dužnost ili predstojeću službenu dužnost u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, da učini nešto što inače ne bi smjela učiniti ili propusti da učini nešto što bi inače bila dužna učiniti, ili ko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(4) Ko posredno ili neposredno ponudi, obeća ili dade novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja, nekoj osobi, i za tu osobu ili drugoga, uključujući i pravnu osobu, a koja može iskoristiti službenu dužnost ili predstojeću službenu dužnost u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, da učini nešto što bi inače i bila dužna učiniti ili da propusti da učini nešto što inače i ne bi smjela učiniti, ili ko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine i novčanom kaznom.

(5) Ko u vršenju službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, učini nešto što inače ne bi smio učiniti ili propusti da učini nešto što bi inače bio dužan učiniti, kad ne bi bilo novca ili finansijskog instrumenta ili druge vrijednosti ili druge materijalne ili nematerijalne koristi ili prednosti ili usluge ili bilo kakve vrste poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, bez obzira kada je takav neprikladan poticaj zaprimljen ili obećan,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(6) Krivična djela iz ovog člana postoje bez obzira na to jesu li učinilac iz stava (1), (2) i (5) ovog člana ili osoba koju je učinilac iz stava (3) i (4) ovog člana nastojao pobuditi, ispunjavali uvjete da djeluju, iz razloga što nisu preuzeli dužnost ili nisu bili nadležni ili iz bilo kojeg drugog razloga.

(7) Za krivična djela iz stava (1) do (5) izreći će se sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnosti iz stava (1) do (5) ovog člana.

(8) Novac ili drugi finansijski instrument ili druga vrijednost ili korist ili drugi poticaj iz stava (1) do (5) oduzet će se.

(9) Imovinska korist, prihod, dobit ili druga korist proistekla iz imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnih djela iz stava (1) do (5) i svaka druga korist proistekla iz vrijednosti ili koristi ili prednosti ili usluge ili drugog poticaja iz stava (1) do (5) ovog člana, oduzet će se.

(10) U skladu s članovima 113. i 114. ovog zakona, osude za krivična djela iz stava (1) do (5) ovog člana imaju za pravnu posljedicu osude:

a) prestanak službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, i prestanak takvog zaposlenja;

b) oduzimanje odlikovanja;

c) zabranu obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, u trajanju od pet godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne; i

d) zabranu sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, u trajanju od pet godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.