18.05.1998

Odluka o obliku i izgledu grba BiH

U skladu sa mojim ovlaštenjima prema Aneksu 10. Mirovnog sporazuma i članu XI Bonskog dokumenta, odlučujem da Zakon o grbu Bosne i Hercegovine ovim stupa na snagu na privremenim osnovama, dok Parlamentarna skupština ne usvoji ovaj zakon u odgovarajućoj formi.

18. maj 1998.                                                                           Visoki predstavnik

Sarajevo                                                                                   Carlos Westendorp

ZAKON

O GRBU

BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Ovim zakonom se uređuje oblik i izgled grba Bosne i Hercegovine, kao njegova upotreba od strane institucija Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Grbom Bosne i Hercegovine predstavlja se Bosna i Hercegovina i grb se ističe kao simbol Bosne i Hercegovine.

Član 3.

 Grb Bosne i Hercegovine se upotrebljava u skladu sa odredbama ovog zakona na način kojim se promovira ugled i dostojanstvo Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Grb Bosne i Hercegovine je plave boje i u obliku štita sa zašiljenim završetkom. U gornjem desnom uglu štita nalazi se trokut žute boje. Paralelno lijevoj strani ovog trokuta proteže se red bijelih zvijezda petokraka.

Član 5.

Izgled i grafičko rješenje grba Bosne i Hercegovine su dati u Aneksu, koji čini sastavni dio ovog zakona.

Član 6.

 1. Grb Bosne i Hercegovine ne može se upotrijebiti kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga.
 2. Kada je to predviđeno posebnim propisima, grb Bosne i Hercegovine se može upotrebljavati kao sastavni dio drugih simbola ili obilježja.
 3. Slobodna je upotreba grba Bosne i Hercegovina u umjetničke i obrazovne svrhe, pod uslovom da ne narušava ugled i dostojanstvo Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne Hercegovine je nadležno za reguliranje proizvodnje grba Bosne i Hercegovine.

Član 8.

Grb Bosne i Hercegovine se ne može upotrebljavati na javnom mjestu ukoliko je oštećen ili svojim izgledom nepodoban za upotrebu i takav grb se povlači iz upotrebe.

Član 9.

 1. Grb Bosne i Hercegovine se zvanično ističe i koristi na sljedeći način:
  • i) na ulazima u sve zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeća Ministara i njegova tri Ministarstva, Parlamentarne Skupštine Bosne i Heregovine, Ustavnog suda, Stalnog komiteta za vojna pitanja, Komisije za ljudska prava, Centralne banke i Stalne izborne komisije nakon njenog formiranja, kao i na ulazu u sve druge institucije Bosne i Hercegovine i druge institucije kojima ove institucije upravljaju.
  • ii) Na zgradama svih ambasada i konzulata Bosne i Hercegovine.
  • iii) Kao dio pečata Bosne i Hercegovine i u skladu sa Zakonom o pečatu Bosne i Hercegovine.
  • iv) U zvaničnoj prepisci, pozivnicama, vizit-kartama i sličnim dokumentima koja koriste članovi Predsjedništva, Vijeća ministara, kopredsjedavajući i dopredsjedavajući, ministri i njihovi zamjenici, predsjednici skupštinskih domova Parlamenta Bosne i Hercegovine i njihovi zamjenici, te druge institucije Bosne i Hercegovine, kao što je napomenuto u paragrafu i).
  • v) Na zvaničnim prevoznim sredstvima koja koriste državni zvaničnici.
  • vi) Na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine.
 1. U svim slučajevima navedenim u predhodnom paragrafu, neće moći biti izložen ni jedan drugačiji grb iz Bosne i Hercegovine zajedno sa ovim grbom Bosne i Hercegovine.

Član 10.

Upotreba grba Bosne i Hercegovine je dozvoljena:

 1. Na zgradama gdje entitetska, kantonalna, gradska i općinska tijela, unutar Bosne i Hercegovine, imaju svoja sjedišta, kao i u ceremonijalnim prostorijama ovih zgrada;
 1. Prilikom zvaničnih međunarodnih posjeta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih) na kojima Bosna i Hercegovina učestvuje ili je predstavljena;
 1. U svim drugim slučajevima, sem ako je korištenje grba u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 11.

Kada je grb Bosne i Hercegovine izložen zajedno sa jednim ili više stran ih grbova ili sličnih simbola, grb Bosne i Hercegovine bit će postavljen na počasno mjesto, kako slijedi:

 • i) u središtu kruga gledano sprijeda, ako ostali grbovi obrazuju krug;
 • ii) u središtu polukruga gledano sprijeda, ako ostali grbovi obrazuju polukrug;
 • iii) na početku niza drugih grbova, ako drugi grbovi obrazuju niz;
 • iv) na početku grupe drugih grbova, ako drugi grbovi obrazuju grupu.

Član 12.

Nepoštivanje grba Bosne i Hercegovine je kažnjivo. Entiteti će usvojiti potrebne propise u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu sedam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući                                                         Predsjedavajući

Doma naroda                                                                    Zastupničkog doma

Parlamentarne skupštine                                               Parlamentarne skupštine

Bosne i Hercegovine                                                        Bosne i Hercegovine

Petar Majić                                                                     Halid Genjac