18.08.1999 OHR

ANEKS KONAČNE ODLUKE

ARBITRAŽNI TRIBUNAL

 ZA SPOR OKO MEĐUENTITETSKE GRANICE U OBLASTI BRČKO

Arbitraža za oblast Brčko

____________________________

Federacija Bosne i Hercegovine

protiv

Republike Srpske                                       

____________________________

ANEKS KONAČNE ODLUKE

18. avgust 1999.

Zastupnici:

za Federaciju Bosne i Hercegovine:

Frank McCloskey
Edward O. Delaney
Mark J. Dinsmore
Barnes & Thornburg

Jay D. Zeiler
Akin, Gump, Strauss
Hauer & Field

za Republiku Srpsku:

g. Nikola Kostić
advokatska firma “Stajler, Kostić,
LeBel, Dobroski i MekGvajer”
dr Radomir Lukić

ANEKS

(Prerađeni tekst, stanje 18. avgusta)

I. STATUS STANOVNIKA DISTRIKTA

Svaki sadašnji ili budući stanovnik Distrikta koji je bio državljanin jednog od entiteta prije uspostavljanja Distrikta i dalje ostaje državljanin tog entiteta.  Što se tiče svih drugih stanovnika Distrikta, uključujući lica rođena nakon uspostavljanja Distrikta, Supervizor može Statutom vlasti Distrikta, nakon što je uzeo u obzir relevantne zakone BiH, da odredi da svako takvo lice ima pravo da izabere u odgovarajuće vrijeme državljanstvo jednog ili drugog entiteta.  Nakon uzimanja u obzir relevantnih zakona BiH, Supervizor takođe može u Statut Distrikta da unese mehanizam kojim bi se svakom stanovniku Distrikta dozvolilo da promijeni entitetsko državljanstvo, bez obzira na mjesto boravka u Distriktu.  Entiteti ne smiju nametati stanovnicima Distrikta vojne ili druge obaveze, niti stanovnici Distrikta mogu dobrovoljno služiti vojnu obavezu u entitetima.  Statut Distrikta ili naknadni zakonodavni akti Distrikta mogu da stvore sistem alternativne obaveze koju bi stanovnici Distrikta služili umjesto služenja vojnog roka u entitetu.  Nijedan stanovnik Distrikta koji promijeni mjesto boravka i odseli se iz Distrikta nije podložan služenju vojnog roka u entitetima.

II. SKUPŠTINA DISTRIKTA

Sve zakonodavne odgovornosti vlasti Distrikta su povjerene Skupštini Distrikta.  To su one odgovornosti koje su bitne za funkcionisanje Distrikta kao jedinice lokalne samouprave.  Ukupan broj članova, sastav i način izbora Skupštine određen je Statutom vlasti Distrikta.  Prvi izbor članova Skupštine će biti održan kada to odredi Supervizor.  Svi izbori se održavaju u skladu sa odredbama dole navedene stavke 9.  Nakon izrade Statuta Distrikta i do prvih izbora u Distriktu, Supervizor može da raspusti postojeće Skupštine u Distriktu i da ih integriše tako da mogu služiti kao zakonodavno i savjetodavno tijelo Supervizoru i vlastima Distrikta.  Supervizor određuje veličinu i sastav ovog tijela.

III. IZVRŠNI ODBOR

Sve izvršne funkcije vlasti Distrikta su povjerene Izvršnom odboru, pod uslovom da Statut i sam Odbor mogu na odgovarajući način razdijeliti izvršne funkcije Odbora.  Nakon izrade Statuta Supervizor može da raspusti postojeća administrativna tijela unutar Distrikta i da ih integriše u novo prelazno administrativno tijelo čiju će veličinu i sastav odrediti Supervizor.  Statut može da sadrži odredbe koje će osigurati, kako priliči, da članovi Izvršnog odbora i/ili sekretari Distrikta budu stručno i tehnički kvalifikovani za svoje funkcije.

IV. PRAVOSUĐE I KAZNENI SISTEM

Statut određuje strukturu pravosudnog sistema Distrikta.  U prvo vrijeme Supervizor određuje broj funkcija u pravosuđu, ali Skupština Distrikta taj broj naknadno može da promijeni uz saglasnost Supervizora.  Sudovi Distrikta su nezavisni i imaju opštu jurisdikciju.  Supervizor imenuje prve (a) članove pravosuđa Distrikta, i (b) tužioca i zamjenike tužioca.  Što se tiče naknadnih imenovanja, Statutom Distrikta se uspostavlja Komisija za pravosuđe, koja je odgovorna za imenovanje, vrijeme namještenja i razrješenja sa dužnosti sudija i tužilaca u skladu sa zakonima Distrikta.  Sva ovakva imenovanja i razrješenja sa dužnosti moraju imati odobrenje Supervizora.  Sve osobe imenovane na ove položaje moraju imati stručne kvalifikacije.

Statutom Distrikta  se unutar vlasti Distrikta formira Odjeljenje za pravosuđe Distrikta, koje preuzima administrativne funkcije trenutno u nadležnosti Ministarstava pravosuđa entiteta.  Odjeljenje za pravosuđe Distrikta će imati pravobranioca Distrikta koji zastupa pravne interese Distrikta.

Dok se ne formira zatvor u Distriktu, svaka osoba osuđena na kaznu zatvora svoju kaznu služi u zatvorima entiteta čiji je državljanin, iako Supervizor u interesu pravde može izdati nalog za neki drugi oblik odsluženja zatvorske kazne.  Pojedinac bez entitetskog državljanstva može sa odobrenjem Supervizora biti zatvoren u bilo kojem entitetu.  Ovakva upotreba entitetskih zatvorskih objekata će biti dogovorena sporazumom između Distrikta i entiteta.  Distrikt unutar svojih granica obezbjeđuje pritvor.

V. KOMISIJA ZA REVIZIJU ZAKONA

Supervizor osniva i imenuje Komisiju za reviziju zakona, koja je odgovorna za predlaganje novih i modifikacije postojećih zakona da bi se stvorio odgovarajući jedinstveni sistem zakona u cijelom Distriktu.  Komisijom predsjedava pravnik iz međunarodne zajednice, i ona sadrži predstavnike oba entiteta.  Preporuke Komisije se predaju Skupštini na usvajanje, a nakon toga ih odobrava Supervizor.  Ako Skupština ne učini ono što treba, Supervizor može odlučiti o preporukama Komisije nakon što se konsultovao sa odgovarajućim zvaničnicima iz BiH i entiteta.

VI. SPROVOĐENJE JAVNOG REDA I MIRA

Statutom se osnivaju policijske snage Distrikta, koje preuzimaju funkcije svih policijskih snaga koje se trenutno nalaze u Distriktu, uključujući uniformisanu policiju, pograničnu policiju i finansijsku policiju.  Međunarodna policija Ujedinjenih Nacija (UN IPTF) će i dalje imati kontrolu nad policijskim snagama Distrikta u skladu sa Aneksom 11 Dejtonskog mirovnog sporazuma.  U Statutu jasno stoji da je glavna odgovornost policijskih snaga Distrikta ne samo svakodnevno obezbjeđivanje javnog reda i mira u cijelom Distriktu, nego i osiguravanje potpune slobode kretanja unutar Distrikta sa osobitim naglaskom na slobodu kretanja između istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske i između Federacije i Hrvatske.

Statut će takođe osigurati uspostavljanje saradnje između policijskih snaga Distrikta i policijskih vlasti entiteta.  Dogovori ove vrste su pod nadzorom Međunarodne policije Ujedinjenih Nacija (UN IPTF) i moraju biti odobreni od strane Supervizora.  Dogovori uključuju i pravo na ”potjeru” za osumnjičenim za krivična djela.  U skladu sa odredbama stava 40 Konačne odluke, policajci entiteta mogu (1) ući u Distrikt radi konsultacija sa policijskim snagama Distrikta i (2) proći kroz Distrikt dok su na službenoj dužnosti, a uz odobrenje Supervizora i/ili Međunarodne policije Ujedinjenih Nacija (UN IPTF).

Na čelu policijskih snaga Distrikta nalazi se šef policije koji podnosi izvještaj Izvršnom odboru.  Supervizor imenuje prvog šefa policije i njegovo/njeno osoblje.  Naknadna imenovanja i odluke o zapošljavanju biće donesene u skladu sa Statutom Distrikta i naknadno donesenim zakonima Distrikta, uz odobrenje Supervizora. Policijske snage Distrikta, pod vođstvom šefa policije, izvršavaće sve administrativne funkcije koje trenutno unutar Distrikta vrše Ministarstva unutarnjih poslova entiteta.

VII. CARINSKA SLUŽBA

Upravljanje carinskim poslovima, uključujući ubiranje carinskih dažbina, unutar Distrikta određeno je Statutom.  Supervizor, uz konsultacije sa Izvršnim odborom, određuje da li je najbolji pristup uspostavljanje nezavisne carinske službe Distrikta, ili dodjeljivanje svih ili dijela carinskih poslova privatnim ili javnim organizacijama putem ugovora, ili je neki treći pristup više primjeren situaciji.  Kada stupe na funkciju, carinske vlasti Distrikta biće odgovorne za pregovore sa relevantnim vlastima BiH i entiteta oko odgovarajuće raspodjele carinskih prihoda.

VIII. OPOREZIVANJE I FINANSIJSKA PITANJA

A. Oporezivanje

Nakon konsultacija sa predstavnicima OHR-a, BiH i oba entiteta, Supervizor Statutom određuje odgovarajući poreski sistem u Distriktu, uključujući administraciju i ubiranje poreza. Razmotriće se pitanje da li treba stvoriti nezavisnu poresku službu Distrikta, ili ubiranje poreza i poresku administraciju treba dodijeliti vanjskim privatnim ili javnim organizacijama putem ugovora.  U skladu sa odredbama Statuta, Skupština Distrikta je odgovorna za donošenje odgovarajućih poreskih zakona, koji moraju imati odobrenje Supervizora.  Nakon što sa određenim datumom, kojeg određuje Supervizor, na snagu stupi poreski sistem Distrikta, stanovnici Distrikta više nisu podložni oporezivanju ni u jednom od entiteta, osim ako tako nije određeno poreskim zakonima Distrikta.

Supervizor ima ovlaštenje da sve privredne aktivnosti na području tržnice ”Arizona” potpuno uskladi sa relevantnim poreskim zakonima.

B.Budžet

Izvršni odbor Distrikta, pod vođstvom Supervizora, odgovoran je za pripremu godišnjeg budžeta Distrikta.  Prije izbora Skupštine Distrikta, Supervizor ima ovlaštenje da usvoji budžet Distrikta.  Nakon toga budžet se predaje Skupštini Distrikta na usvajanje.  U slučaju da se Supervizor ne slaže sa budžetom koji je usvojila Skupština, Supervizor vrši konsultacije sa Skupštinom, ali ostaje krajnji autoritet u slučaju da se neslaganja ne mogu razriješiti.  Opšti cilj Distrikta jeste da se finansira od lokalno ubranih prihoda i od sredstava dobijenih raspodjelom carinskih prihoda kao što je navedeno u stavci 7.  U slučaju da Supervizor zaključi da postoji ili da će doći do ”manjka” između prihoda i rashoda koje je on odobrio u budžetu, vlastima BiH se može uputiti apel za dobijanje dodatnih sredstava.  Ukoliko se potrebni dodatni prihodi ne mogu dobiti na neki drugi način, biće obezbijeđeni od strane entiteta, i to dvije trećine od strane Federacije i jedna trećina od strane RS, osim ako Suprevizor ne odredi ili se ne dogovori drugačije.  Izvršni odbor Distrikta je odgovoran za realizaciju budžeta.

IX. GLASANJE

Svaki stanovnik Distrikta, koji je državljanin BiH i koji prema relevantnim izbornim zakonima i propisima ima pravo da glasa u Distriktu, imaće pravo da glasa: (a) na izborima u Distriktu za Skupštinu i sve druge izborne funkcije Distrikta; (b) na entitetskim izborima za Predsjedništvo BiH i za Predstavnički dom BiH, time što će glasati u entitetu čiji je državljanin; i (c) na izborima entiteta čiji je državljanin.  Što se tiče izbora u Distriktu koji bi se mogli održati prije izrade Statuta Distrikta, Supervizor određuje pravila koja su u skladu (koliko on misli da treba da budu) sa relevantim zakonima i propisima koji regulišu izbore, a prvi izbori održavaju se pod nadzorom OSCE-a.  Kod svih naknadnih izbora u Distriktu, izborna pravila i pravo na glasanje uspostavljeno Statutom Distrikta u skladu su (koliko Supervizor misli da treba da budu) sa relevantnim zakonima i propisima koji regulišu izbore, a Supervizor određuje način nadziranja naknadnih izbora.  Prilikom uspostavljanja izbornog sistema Distrikta Supervizor može da odabere bilo koji izborni mehanizam koji, po njegovom mišljenju, pospješuje potpunu i pravičnu zastupljenost svih elemenata multietničkog stanovništva Distrikta.

X. SIMBOLI

Skupština Distrikta određuje sve simbole Distrikta, pod uslovom da su svi simboli politički i etnički neutralni i da dobiju konačno odobrenje Supervizora.  Distrikt nema drugu zastavu osim zastave Bosne i Hercegovine.  Zastave oba entiteta mogu se izlagati unutar Distrikta, ali samo uz zastavu BiH.  Zastava jednog entiteta neće se izlagati ukoliko se ravnopravno ne izloži zastava drugog entiteta.  Latinica i ćirilica koriste se ravnopravno za sve zvanične svrhe.  Svaki stanovnik Distrikta ima pravo da zatraži izdavanje zvaničnih dokumenata na bilo kojem od tri zvanično priznata jezika, i ima pravo da koristi bilo koji od tih jezika u zvaničnim i svim drugim prepiskama.  Vlasti Distrikta su odgovorne za izdavanje lične karte Distrikta u skladu sa zakonima BiH i statutarnim odredbama koje je odobrio Supervizor, a upotreba pasoša biće pod kontrolom zakona BiH.

XI. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nakon osnivanja i konsultovanja sa Savjetodavnim odborom za obrazovanje, u kome će zastupljenost biti izbalansirana a stručnost međunarodna, Supervizor će izvršiti integraciju obrazovnog sistema Distrikta, uskladiti nastavne planove i programe unutar Distrikta, i osigurati uklanjanje nastavnog materijala za koji on smatra da nije doslijedan ciljevima stvaranja demokratskog multietničkog društva u Distriktu.  Sve dok Supervizor ne odredi drugačije, svaka škola u Distriktu nastavlja da koristi svoj postojeći nastavni plan i program.  Svaki stanovnik Distrikta ima jednak pristup odgovarajućem obrazovanju bez diskriminacije, a i nastavničko osoblje se zapošljava takođe bez diskriminacije. Supervizor je taj koji donosi konačnu odluku o pitanjima kao što su ova za cijelo vrijeme supervizije, a nakon tog perioda ovo ovlaštenje će biti u rukama Izvršnog odbora.

XII. DRUŠTVENA/JAVNA IMOVINA

Vlasti Distrikta upravljaju svom društvenom/javnom imovinom unutar Distrikta, i imaju ovlaštenje, uz odobrenje Supervizora, da vrše privatizaciju društvene/javne imovine u skladu sa primjenjivim zakonima BiH.  Društvenom/javnom imovinom u Distriktu se ne smije raspolagati osim ako je to u skladu sa zakonima BiH i uz odobrenje Supervizora.

XIII. KRETANJE VOJSKE KROZ DISTRIKT

Član 42 Konačne odluke određuje da se, nakon završetka mandata SFOR-a, vojnim snagama entiteta dozvoljava prolaz kroz teritoriju Distrikta samo ”u skladu sa zakonima BiH i Distrikta”.  Da bi se razjasnila namjera ove odredbe, Tribunal ovdje treba da naznači da se zakoni BiH ili Distrikta ne trebaju sprovoditi ili nametati tako da bezrazložno sprečavaju svako predloženo kretanje vojnih snaga, čija svrha i cilj jeste da dozvoli kretanje snaga iz razloga koji nisu agresivne prirode.