20.06.2009

Odluka kojom se ukidaju Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske br. 01-787/09 i br. 01-788/09 doneseni 14. maja 2009. godine

–  radni prijevod – 

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi s implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi s tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i prema tački (c) stava XI .2 “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Uzimajući u obzir da je Narodna skupština Republike Srpske, na svojoj sjednici održanoj 14. maja 2009. godine, nakon razmatranja dokumenta Vlade Republike Srpske “Informacija o efektima prenosa ustavnih  ovlašćenja sa Republike Srpske na institucije  Bosne i Hercegovine”, donijela Zaključak br. 01-787/09 kojim se usvaja navedena “Informacija” kao i dodatne Zaključke br. 01-788/09 (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom “Zaključci”);

Svjestan da su Zaključci objavljeni u Službenom glasniku Republike Srpske 15. juna 2009. godine (br. 50/09) i da su stupili na snagu narednog dana od dana objavljivanja;

Konstatirajući da se u skladu s Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske, Zaključcima, između ostalog,utvrđuje politika organa Republike Srpske i daju smjernice za sprovođenje te politike, te utvrđuju obaveze Vlade, ministarstava i posebnih organizacija u sprovođenju te politike;

S obzirom na to da se Zaključcima ugrožavaju isključive nadležnosti Bosne i Hercegovine izričito navedene u Ustavu Bosne i Hercegovine;

S obzirom i na to da se Zaključcima zanemaruju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesene o mnogim pitanjima navedenim kao nadležnosti koje su “preuzete od ili prenesene od strane” Republike Srpske;

Obraćajući pažnju na činjenicu da se Zaključcima bez razlike osporavaju zakoni koji su doneseni odlukama visokog predstavnika, tvrdeći da oni nisu zasnovani na Ustavu BiH;

Konstatirajući takođe da se Zaključcima nalaže odnosno zahtijeva od određenih organa ili predstavnika Republike Srpske da preduzimaju radnje za sprovođenje politike sadržane u navedenim Zaključcima;

Zabrinut zbog činjenice da se Zaključcima Narodnoj skupštini Republike Srpske nastoji dati mehanizam za pokretanje postupka entitetskog glasanja predviđenog u Ustavu Bosne i Hercegovine, uslijed čega se ugrožava funkcionalnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i shodno tome šteti sposobnosti Bosne i Hercegovine da ispuni svoj program aktivnosti za pristupanje u EU i NATO;

Podsjećajući na to da se Ustavom Bosne i Hercegovine, i to konkretno njegovim članom III/5, predviđa da nadležnosti koje ne pripadaju Bosni i Hercegovini prema Ustavu mogu samo preuzeti institucije Bosne i Hercegovine kada se postigne saglasnost entitetâ, te da se od Republike Srpske tražila i da će se i dalje tražiti saglasnost za preuzimanje takvih nadležnosti;

Takođe svjestan da su interesi entiteta u institucijama Bosne i Hercegovine adekvatno zaštićeni putem predstavnika izabranih sa teritorije tih entiteta ili delegiranih od strane entitetskih institucija;

S obzirom na činjenicu da se članom VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine predviđa da su “odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće”, i da se članom III/3(b) Ustava Bosne i Hercegovine, između ostalog, predviđa da će se “entiteti i sve njihove administrativne jedinice u potpunosti pridržavati ovog Ustava (…), kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine”;

Zaključujući stoga da se Zaključcima ugrožava sistem podjele nadležnosti između države i entiteta uspostavljen Ustavom Bosne i Hercegovine i naknadno tumačen od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u nizu njegovih odluka, te uslijed toga formalno zanemaruju ili osporavaju prethodno pomenute odredbe Aneksa 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir i da se na taj način dovodi u pitanje pravno postojanje Republike Srpske predviđeno istim Aneksom 4;

Osuđujući tošto Narodna skupština Republike Srpske, nastojeći da supstituira vlastitim tumačenjem Ustava BiH i njegovog člana III tumačenje koje je dao Ustavni sud BiH, ugrožava autoritet najviše institucije koja podržava vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini;

Naglašavajući da je Ustav Bosne i Hercegovine jedini izvor nadležnosti i da legitimno ustavno vršenje takvih nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine ne mogu ograničavati drugi niži nivoi vlasti;

Podsjećajući na to da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u svom kominikeu “konstatirao sa zabrinutošću da su se nastavili pokušaji odbacivanja prethodno dogovorenih reformi i podrivanja postojećih institucija na državnom nivou. Ove aktivnosti su u suprotnosti sa Općim okvirnim sporazumom za mir i planom izgradnje državnih institucija koji je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira davno uspostavio. Organi u BiH treba da bez odlaganja preispitaju svoj pristup i igraju aktivnu i pozitivnu ulogu u osiguranju potpunog i neometanog funkcioniranja svih državnih institucija, uključujući i one koje su odgovorne za podržavanje vladavine zakona.”;

Uvjeren da je vraćanje na prvobitno stanje (lat. status quo ante) neophodno radi preusmjeravanja težišta debate domaćih organa na izazove povezane s evroatlantskim integracijama;

Uzevši u obzir i razmotrivši sve navedeno, visoki predstavnik ovim donosi slijedeću:

 

ODLUKU

kojom se ukidaju Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske br. 01-787/09 i br. 01-788/09 doneseni 14. maja 2009. godine

Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske br. 01-787/09 i br. 01-788/09, doneseni 14. maja 2009. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/09), ukidaju se danom stupanja na snagu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na internet stranici Ureda visokog predstavnika. Ova Odluka odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

 

Sarajevo, 20. juna 2009.                                                          Dr. Valentin Inzko

                                                                                                Visoki predstavnik