19.09.2000 OHR Sarajevo

Rokovi za otkup stanova u društvenom vlasništvu u Federaciji BiH

Ured Visokog predstavnika želi podsjetiti nosioce stanarskog prava da uprkos činjenici da je rok za otkup društvenih stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine istekao 6. septembra 2000. godine, postoje kategorije nosilaca stanarskog prava na koje se taj rok ne odnosi odnosno kategorije na koje se primjenjuje drugi rok. Te kategorije su slijedeće:

  • Nosioci stanarskog prava na uništenim ili oštećenim stanovima (bez obzira da li je stan proglašen napuštenim ili ne). Od ovih nosilaca stanarskog prava se zahtijeva da podnesu zahtjev za otkup stana u roku od tri mjeseca od dana ulaska u posjed svog stana.

  • Nosioci stanarskog prava čiji su stanovi proglašeni napuštenim i koji pravo na otkup stana stiču po isteku perioda od dvije godine od dana ulaska u posjed stana. Od ovih nosilaca stanarskog prava se zahtijeva da podnesu zahtjev za otkup stana u roku od šest mjeseci od datuma na koji su stekli pravo na otkup stana, tj. dvije godine po ulasku u posjed stana.

  • Nosioci stanarskog prava čiji su ugovori o korištenju stana izdati u periodu između 1. aprila 1992. godine i 7. februara 1998. godine te nakon toga poništeni, ali za koje je u toku postupak obnove ugovora u skladu za izmijenjenim i dopunjenim Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i izmijenjene i dopunjene Instrukcije o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima. Od ovih nosilaca stanarskog prava se zahtijeva da zahtjeve za otkup stana podnesu u roku od tri mjeseca od dana na koji je obnovljen njihov ugovor o korištenju stana.

  • Nosioci stanarskog prava na stanovima koje su koristili 1991. godine a koji još uvijek nisu ušli u posjed tih stanova, ali koji spadaju u grupu višestrukih korisnika na osnovu izmijenjenog i dopunjenog Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima; što znači da se od ovih nosilaca stanarskog prava, koji sada koriste tuđi stan ili kuću, očekuje da se vrate u svoje stanove iz 1991. godine. Od ovih nosilaca stanarskog prava se zahtijeva da podnesu svoje zahtjeve za otkup stanova u roku od tri mjeseca od dana ulaska u posjed svog stana iz 1991. godine.

Smatraće se da je nosilac stanarskog prava ispoštovao ove rokove ukoliko u pismenoj formi obavijesti davaoca stana na korištenje o svojoj namjeri da otkupi stan. Za ispunjavanje ovih rokova nije neophodno da nosilac stanarskog prava iz gore pomenutih kategorija prikupi svu dokumentaciju koja je potrebna za otkup stana. OHR preporučuje nosiocima stanarskog prava da putem preporučene pošte upute svoj pismeni zahtjev davaocu stana na korištenje i da uz taj zahtjev prilože svu dokumentaciju koju do tada prikupe.