Opće informacije o OHR-u

Ured visokog predstavnika (OHR) je ad hoc međunarodna institucija odgovorna za nadgledanje provedbe civilnih aspekata Mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Funkcija visokog predstavnika je uspostavljena u sukladnosti sa Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, koji se obično naziva Daytonski mirovni sporazum, dogovorenim u Daytonu, država Ohio, i potpisanim u Parizu 14. prosinca 1995. godine. Visoki predstavnik surađuje sa građanima i institucijama Bosne i Hercegovine, te međunarodnom zajednicom kako bi osigurali da se Bosna i Hercegovina razvije u mirnu i održivu demokratsku zemlju, na putu ka integracijama u euro-atlantske institucije.

OHR radi u pravcu momenta kad Bosna i Hercegovina bude u mogućnosti preuzeti  potpunu odgovornost za svoje poslove. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, međunarodnog tijela koje usmjerava mirovni proces, zaključio je na sastanku u srpnju 2011. godine da se „nada bliskoj suradnji i koordinaciji između pojačanog prisustva EU, visokog predstavnika u BiH i drugih predstavnika međunarodne zajednice, u sukladnosti sa njihovim postojećim ulogama“.

Kako bi pružila potporu Bosni i Hercegovini, Europska unija je pojačala svoju posvećenost toj zemlji.

Status, osoblje i financiranje OHR-a

Prema Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir, OHR ima status diplomatske misije u Bosni i Hercegovini. U OHR-u rade diplomati koje šalju vlade zemalja članica PIC-a, međunarodno osoblje koje OHR izravno angažira, te domaće osoblje iz Bosne i Hercegovine. Od srpnja 2018. godine, u OHR-u radi 13 stranih državljana, od kojih su 4 diplomate koje su postavile vlade njihovih zemalja, i 76 članova domaćeg osoblja.
Od rujna 2002. godine sva objavljena upražnjena radna mjesta u OHR-u su otvorena za bosanskohercegovačke građane. Pored toga, u slučajevima kada bosanskohercegovački i strani državljanin, koji se prijavljuju za isto radno mjesto, imaju jednake kvalifikacije i iskustvo, prednost ima kandidat iz Bosne i Hercegovine.
Sredstva za financiranje OHR-a dodjeljuje Vijeće za provedbu mira. Proračun OHR-a za 2020/2021. godinu iznosi 5.327.627 eura. Pregled doprinosa pojedinih zemalja u proračunu OHR-a je sljedeći: EU 54,37%, SAD 22%, Japan 10%, Kanada 3,03%, OIC 2,5%, Rusija 1,2%, ostali: 6,9%.
Organizacioni grafikon

Kontaktirajte nas

OHR SARAJEVO
Emerika Bluma 1
71 000 Sarajevo
Tel: 387 33 283 500
Fax: 387 33 283 501
sarajevo.rd@ohr.int
OHR BANJA LUKA
Jovana Dučića 25
78 000 Banja Luka
Tel: 387 51 330 200
Fax: 387 51 330 213
OHR BRATUNAC
Svetog Save bb
75 420 Bratunac
Tel: 387 56 411 093, 411 094
Fax: 387 56 411 098