22.12.2006 34/06

Odluka o donošenju Odluke o upostavljanju Komisije za davanje stručnih ocjena

Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se  na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim “donošenjem obavezujućih odluka, kada ocijeni da je to neophodno”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se obezbjeđuje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”, koje “mogu uključivati preduzimanje mjera protiv osoba koje obavljaju javne funkcije ili zvaničnika (…) za koje Visoki predstavnik ustanovi da su prekšili zakonske obaveze utvrđene Mirovnim sporazumom odnosno uvjete za njegovu provedbu”;

Uzimajući u obzir da su sporovi unutar Gradskog Vijeća i/ili s gradonačelnikom Grada u vezi s određenim brojem politički osjetljivih pitanja osujetili napore u procesu ujedinjenja Grada Mostara i imali neposredan utjecaj na mogućnost Gradskog vijeća da donosi ključne odluke poput odluke o budžetu odnosno da obavlja svoj redovan rad i rukovodi javnim poslovima u interesu građana Grada Mostara;

S obzirom da je, 16. septembra 2006. godine, g. Norberta Wintersetena imenovao visoki predstavnik na funkciju specijalnog izaslanika za Grad Mostar prema članu 4. Odluke visokog predstavnika o sprovođenju reorganizacije Grada Mostara od 28. januara 2004. godine;

Konstatirajući da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, na svom sastanku održanom u Sarajevu dana 20. oktobra 2006. godine, “konstatirao da nije postignut konkretan napredak na finaliziranju procesa ujedinjenja gradske uprave Mostara, po zahtjevima iz Statuta, što je rezultat političke tvrdoglavosti, da je uspješno ujedinjenje Mostara od suštinske je važnosti za političku stabilnost Federacije i Bosne i Hercegovine kao cjeline, koja želi krenuti dalje na svom putu ka Evropi, te da je Upravni odbor je izrazio svoju punu podršku specijalnom izaslaniku za Mostar u njegovim nastojanjima da posreduje ili, ukoliko to zainteresovane strane budu tražile, kao arbitar ponudi rješenja za otvorena pitanja”;

Konstatirajući takođe da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, na svom sastanku održanom u Briselu 07. decembra 2006. godine, “izrazio zadovoljstvo sa arbitražnom odlukom koju je donio specijalni izaslanik Norbert Winterstein u cilju rješavanja dugotrajnog spora oko Hercegovačke radio-televizije (HRT) i da očekuje prijedloge gospodina Wintersteina u pogledu daljnje popune gradske administracije Mostara i ujedinjenja gradskih komunalnih preduzeća, koji će uskoro biti dostavljeni, te pozvao vlasti i političke lidere u Mostaru da prihvate i provedu ove odluke kako bi se završila implementacija Statuta grada Mostara”;

Konstaturajući da, u nastojanju da postigne rješenje u pogledu upostave jedinstvenog Zavoda za prostorno uređenje koji je prihvatljiv kako za izvršne tako i za zakonodavne organe u Gradu, specijalni izaslanik je održao niz sastanaka s gradonačalnikom Grada, predsjednikom Gradskog vijeća, predstavnicima političkih stranaka koje učestvuju u Gradskom vijeću, službenicima Gradske uprave i ekspertima za urbanistički razvoj tokom 2006.godine;

Uz žaljenje što nije postignut sporazum u vezi s ovim problemom, što je navelo specijalnog izaslanika da 14. decembra 2006. uputi pismo gradonačelniku Grada i predsjedniku Gradskog vijeća s prijedlogom da Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika, donese određene izmjene i dopune u Odluci o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje, koju je donijelo Gradsko vijeće dana 29. maja 2006. godine, uključujući, između ostalog, prijedlog da se izbriše jedna od tačaka u navedenoj Odluci kojom se predviđaju stručne i druge aktivnosti Zavoda za prostorno uređenje u vezi s definiranjem urbanističko-tehničkih uvjeta kao osnove za izdavanje urbanističke saglasnosti u slučaju kada detaljni dokumenti prostornog uređenja nisu doneseni;

Žaleći takođe zbog toga što Gradsko vijeće, na svom zasjedanju održanom 20. decembra 2006. godine, nije uspjelo donijeti izmjene i dopune navedene Odluke, uključujući i prijedlog gradonačelnika Grada o imenovanju Komisije predviđene članom 49. Zakona o prostornom uređenju (“Službene/Narodne novine Hercegačko-neretvanskog kantona”, br. 4/04);

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću:

ODLUKU

o donošenju Odluke o upostavljanju Komisije za davanje stručnih ocjena

Ovdje utvrđena Odluka o upostavljanju Komisije za davanje stručnih ocjena čini sastavni dio ove Odluke.

Odluka o upostavljanju Komisije za davanje stručnih ocjena će biti na snazi na privremenom osnovu, sve dok je Gradsko vijeće Grada Mostara ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenom glasniku Grada Mostara” i “Službenim/Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona”.

 

Sarajevo, 22. decembar 2006. 
 
 
Dr. Christian Schwarz-Schilling
Visoki predstavnik

 

ODLUKA

o upostavljanju Komisije za davanje stručnih ocjena

 

Član 1.

Ovom Odlukom se upostavlja Komisija za davanje stručnih ocjena (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Zadaci Komisije iz člana 1. ove Odluke su zadaci utvrđeni članom 49. Zakona o prostornom uređenju (“Službene/Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 4/04).

Član 3.

Komisija će donijeti svoj Poslovnik.

Komisija će se sastojati od pet (5) članova.

Odluke Komisije donose se dvotrećinskom većinom od ukupnog broja njenih članova.

Član 4.

Ostala pitanja u vezi s radom Komisije, pravima i dužnostima njenih članova, odnosima između Komisije i Gradskog vijeća Grada Mostara, gradonačelnika Grada Mostara, odnosno Gradske uprave, mogu se urediti naknadnom odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara.

Član 5.

Gradsko vijeće će imenovati pet (5) članova u sastav Komisije iz člana 1. ove Odluke najkasnije do 1. januara 2007. godine.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Grada Mostara.