14.07.2015 PIC SB Ambassadors

Izjava ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) nedvosmisleno izjavljuju da bi najavljeni referendum u Republici Srpskoj o ovlastima visokog predstavnika i pravosuđu BiH predstavljao fundamentalno kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir.

Pitanja koja se odnose na državne pravosudne institucije potpadaju pod ustavne nadležnosti države i ne spadaju u ustavne nadležnosti entiteta, dok su status i ovlasti visokog predstavnika pitanja koja proističu iz Općeg okvirnog sporazuma za mir i međunarodnog prava, te ni oni ne spadaju u okvir nadležnosti RS. Narodna skupština RS (NSRS) ne može usvajati pravne akte o tim pitanjima, putem referenduma ili na bilo koji drugi način. Najavljeni referendum predstavlja direktno kršenje Aneksa 4 i Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Osim toga, ustavni okvir RS i Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS predviđaju da NSRS može provesti referendum samo o pitanjima koja spadaju u njene nadležnosti.

Ambasadori Upravnog odbora PIC-a podsjećaju sve organe u Bosni i Hercegovini da se njihove obaveze iz Općeg okvirnog sporazuma za mir odnose na Sporazum u cjelini i na sve njegove anekse, te da organi ne mogu primjenjivati odredbe selektivno.

Entitetske vlasti bi se trebale fokusirati na ispunjavanje preuzetih obaveza prema građanima i međunarodnoj zajednici u vezi sa reformskom agendom, umjesto što pokušavaju odvratiti pažnju građana koristeći referendum o pitanju koje ne spada u nadležnosti institucija RS.  U tom kontekstu, vlasti se trebaju koncentrirati na rješavanje stvarnih socio-ekonomskih problema sa kojima se obični ljudi, posebno mladi, svakodnevno suočavaju. 

Postoje pravni načini za rješavanje problema u pravosudnom sistemu na državnom nivou. Prava adresa za takve inicijative su nadležne institucije na državnom nivou.

Ambasadori Upravnog odbora PIC-a ponovo iskazuju svoju punu podršku visokom predstavniku i podsjećaju vlasti RS na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse, i odluke visokog predstavnika.

Ambasadori Upravnog odbora PIC-a ističu da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente za provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir.

* Ruska Federacija ne može se pridružiti ovoj izjavi.