02.04.2024

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА КОЈОМ СЕ ДОНОСИ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (бр. 17/24)

Neophodno je izvršiti ispravak u tekstu članka 20.16b, tako da se u prvoj rečenici iza riječi: “Središnjeg izbornog povjerenstva BiH” dodaju riječi: “ne podliježu uvjetu za odlazak u starosnu mirovinu propisanom u stavcima (1) i (2) članka 2.5a ovog zakona,” i interpunkcijski znak zarez (,).
26.03.2024

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине

Користећи се овлашћењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Општи оквирни споразум), према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилној имплементацији Мировног уг [...]
01.07.2023

Обавјештење о Закључку у вези са Законом о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине који је донијела Народна скупштина Републике Српске на својој сједници одржаној 27. јуна.2023.

Закључак у вези са Законом о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, који је донијела Народна скупштина Републике Српске на својој сједници одржаној 27. јуна 2023. године, садржи упутства којима се очигледно крши Устав Босне и Херцеговине. [...]
01.07.2023

Одлука којом се спречава ступање на снагу Закона о измјени Закона о објављивању закона и других прописа Републике Српске

Овим путем се обуставља законодавни поступак доношења Закона о измјени Закона о објављивању закона и других прописа Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на својој сједници одржаној 21. јуна 2023. године. [...]
01.07.2023

Одлука којом се спречава ступање на снагу Закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине

Овим путем се обуставља законодавни поступак доношења Закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на својој Осмој посебној сједници одржаној 27. јуна 2023. године. [...]
02.10.2022

Одлука којом се доносе амандмани на Устав Федерације Босне и Херцеговине

Ова Одлука и амандмани који се налазе у прилогу и чине саставни дио ове Одлуке одмах се објављују у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине” и на службеним интернетским страницама Канцеларије високог представника и ступају на снагу одмах. [...]
02.10.2022

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу како је предвиђено у члану 7. тог закона, на привременој основи, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова. [...]
27.07.2022

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу како је предвиђено у члану 10. тог закона, на привременом основу, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова. [...]
07.06.2022

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Одлука) која је приложена у наставку чини саставни дио ове Одлуке.