01.07.2023 OHR

Обавјештење о Закључку у вези са Законом о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине који је донијела Народна скупштина Републике Српске на својој сједници одржаној 27. јуна.2023.

02/23

Закључак у вези са Законом о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, који је донијела Народна скупштина Републике Српске на својој сједници одржаној 27. јуна 2023. године, садржи упутства којима се очигледно крши Устав Босне и Херцеговине.

Закључком се налаже Влади Републике Српске и обавезује се Народна скупштина Републике Српске да предузму одређене конкретне, неуставне радње. У ставу 2. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да јој поднесе “Приједлог закона о допуни Кривичног законика Републике Српске, којим ће бити прописано посебно кривично дјело поступања супротно одредбама Закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине.” У ставу 3. истог закључка Народна скупштина Републике Српске се обавезује да ће донијети потребне законе или друге одговарајуће правне акте који садржавају одредбе о предузимању мјера и радњи, укључујући и мјере укидања, према институцијама и органима власти који “буду поступали супротно одредбама Закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине”.

Подсјетио бих да је Уставни суд Босне и Херцеговине једна од највиших институција државе Босне и Херцеговине, успостављена Уставом Босне и Херцеговине као независни чувар Устава Босне и Херцеговине, с искључивом надлежношћу да одлучује о било којем спору који се јавља по овом Уставу између два ентитета, или између Босне и Херцеговине и једног или оба ентитета, те између институција Босне и Херцеговине.

Према Уставу Босне и Херцеговине, ентитети и све њихове ниже административне јединице обавезне су се у потпуности придржавати Устава Босне и Херцеговине и закона на државном нивоу. Према члану I/2. Устава, Босна и Херцеговина је “демократска држава која функционише у складу са законом”, док се чланом VI/5 Устава предвиђа да су “одлуке Уставног суда коначне и обавезујуће”, а чланом III/3.б) се захтијева од ентитета и свих њихових нижих административних јединица да у потпуности поступају у складу с Уставом Босне и Херцеговине и у складу с одлукама њених институција.

Дакле, упутствима садржаним у два претходно цитирана става Закључка недвосмислено се крше изричите одредбе Устава Босне и Херцеговине. Јасне обавезе и одговорности које сви органи власти Републике Српске имају према Уставу БиХ морају се поштовати.

Стога би сваки покушај доношења законâ наведених у том Закључку био очигледно неуставан и не може мијењати обавезе из Устава БиХ утолико прије што се законом Републике Српске не могу дерогирати јасне и недвосмислене одредбе Устава Босне и Херцеговине.

На крају, провођење било којег од упутстава садржаних у ова два става Закључка могло би спадати у подручје примјене одредби о кривичним дјелима прописаних Законом о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине који је донесен Одлуком Високог представника од 1. јула 2023. године и Кривичним законом Босне и Херцеговине.

Сарајево, 1. јула 2023.

Кристијан Шмит

Високи представник