Opšte informacije o OHR-u

Ured visokog predstavnika (OHR) je ad hoc međunarodna institucija odgovorna za nadgledanje implementacije civilnih aspekata Mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Funkcija visokog predstavnika je uspostavljena u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, koji se obično naziva Daytonski mirovni sporazum, dogovorenim u Daytonu, država Ohio, i potpisanim u Parizu 14. decembra 1995. godine. Visoki predstavnik sarađuje sa građanima i institucijama Bosne i Hercegovine, te međunarodnom zajednicom kako bi osigurali da se Bosna i Hercegovina razvije u mirnu i održivu demokratsku zemlju, na putu ka integracijama u evroatlantske institucije.

OHR radi u pravcu momenta kad Bosna i Hercegovina bude u mogućnosti da preuzme  potpunu odgovornost za svoje poslove. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, međunarodnog tijela koje usmjerava mirovni proces, zaključio je na sastanku u julu 2011. godine da se „nada bliskoj saradnji i koordinaciji između pojačanog prisustva EU, visokog predstavnika u BiH i drugih predstavnika međunarodne zajednice, u skladu sa njihovim postojećim ulogama“.

Kako bi pružila podršku Bosni i Hercegovini, Evropska unija je pojačala svoju posvećenost toj zemlji.

Status, osoblje i financiranje OHR-a

Prema Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir, OHR ima status diplomatske misije u Bosni i Hercegovini. U OHR-u rade diplomate koje šalju vlade zemalja članica PIC-a, međunarodno osoblje koje OHR direktno angažira, te domaće osoblje iz Bosne i Hercegovine. Od jula 2020. godine, u OHR-u radi 13 stranih državljana, od kojih su 4 diplomate koje su postavile vlade njihovih zemalja, i 76 članova domaćeg osoblja.
Od septembra 2002. godine sva objavljena upražnjena radna mjesta u OHR-u su otvorena za bh. građane. Pored toga, u slučajevima kada bh. i strani državljanin, koji se prijavljuju za isto radno mjesto, imaju jednake kvalifikacije i iskustvo, prednost ima kandidat iz Bosne i Hercegovine.
Sredstva za financiranje OHR-a dodjeljuje Vijeće za provedbu mira. Budžet OHR-a za 2021/2022. godinu iznosi 5.327.627 eura. Pregled doprinosa pojedinih zemalja u budžetu OHR-a je sljedeći: EU 47.68%, SAD 22%, Japan 10%, UK 6.69%, Kanada 3,03%, OIC 2,5%, Rusija 1,2%, ostali: 6,9%.
Organizacioni grafikon

Kontaktirajte nas

OHR SARAJEVO
Emerika Bluma 1
71 000 Sarajevo
Tel: 387 33 283 500
Fax: 387 33 283 501
srd@ohr.int
OHR BANJA LUKA
Jovana Dučića 25
78 000 Banja Luka
Tel: 387 51 330 200
Fax: 387 51 330 213
OHR BRATUNAC
Svetog Save bb
75 420 Bratunac
Tel: 387 56 411 093, 411 094
Fax: 387 56 411 098