15.05.2023 OHR

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: ПЛАН МЕДИЈСКОГ ОГЛАШАВАЊА

за израду плана медијског оглашавања и провођење активности
потврђених у
плану оглашавања на подручју Босне и Херцеговине

Канцеларија високог представника (OHR) позива компаније/агенције да доставе понуде за израду плана медијског оглашавања на ТВ станицама и друштвеним мрежама и провођење активности потврђених у плану медијског оглашавања на подручју Босне и Херцеговине у периоду јули-август 2023.

БУЏЕТ: 67.769,50 КМ без ПДВ-а (34.650,00 ЕУР)

Тендерска процедура: Локални јавни тендер

Тендерске информације су дате сљедећим редослиједом:

I) Увод

II) Опис задатка

III) Услови за достављање понуда

IV) Одабир и додјела уговора

V) Достављање понуда и рок

I Увод

OHR тражи компанију/агенцију која ће да изради и имплементира медија план за кампању информисања јавности на нивоу Босне и Херцеговине о важности рјешавања питања државне имовине како би  јавности било јасно зашто треба да подржи ове процесе и каква је штета већ причињена њиховим непровођењем.

Потребно је пласирати три (3) ТV анимације, свака у трајању од 30 секунди,  и пет (5) инфографика.  Анимације и инфографике су већ креиране.

II Опис задатка

Предмет тендера обухвата сљедеће услуге и активности:

 • Анализа и израда стратегије оглашавања на задатим ТV каналима и друштвеним мрежама,
 • Израду медија плана,
 • Провођење активности потврђених у медија плану (закуп медија/канала).

Успјешни понуђач ће бити одговоран за пуну имплементацију медија плана.

1. Анализа и имплементација

а) Медијска анализа мора да укључи информације о гледаности ТV канала и њиховом досегу, као и информације о посјећености онлајн портала на основу којих ће да се израђује медија план. Анализа треба да образложи релевантност предложених термина у односу на циљну групу.

б) Након завршетка оглашавања, потребно је доставити детаљни извјештај са кључним показатељима успјешне имплементације кампање и постигнутих резултата.

2. План медијског оглашавања

План медијског оглашавања треба да садржи:

2.1 Оглашавање на ТV:

а) емитовање три (3) ТV анимације, свака у трајању од 30 секунди, у ударним терминима (prime-time) на сљедећим ТV станицама и према расподјели укупног броја емитовања:

 • БХТ1
 • ФТV
 • РТРС
 • ТV БН
 • ТV НОВА БХ

OHR своје поруке већ пласира на неким од ових програма, али је отворен за промјену избора медија, уколико му агенција понуди аргументоване приједлоге.

б) емитовање три (3) ТV анимације би требало бити истовремено и у приближно истом омјеру броја емитовања.

2.2 Оглашавање на друштвеним мрежама

Преферирани канали: директни закуп на web порталима на основу анализе посјећености те демографске и територијалне покривености циљане публике, закуп огласа кроз Google Ads, Facebook и Instagram огласи (намјенски профили на ове двије друштвене мреже већ постоје), те YouTube огласи.

3. Географско подручје које треба покрити:

Босна и Херцеговина

4. Циљна скупина:

Грађани БиХ 18+.

Медија план би требао ставити посебан фокус на публику која мање редовно прати онлајн садржаје путем мобилних телефона или рачунара те су тако мање изложени огласима објављеним на друштвеним мрежама.

5. Период емитовања:

01.07. – 31.08. 2023.

6. Укупан буџет: 67.769,50 КМ без ПДV-а (34.650,00 ЕУР)

Препоручени омјер расподјеле расположивих средстава: 75% за ТV огласе и 25% за онлајн огласе.

Напомена: Iзнос обухвата агенцијску провизију и све агенцијске трошкове.

III Услови за достављање понуда

Понуда мора бити на босанском/српском/хрватском или енглеском језику, и да садржи штампани оригинал те електронску копију на USB-у.

Понуде морају да садрже сљедеће:

1. Iме и адреса компаније/агенције, број телефона, е-mail и име контакт особе;

2. Референце: Листа и опис сличних пројеката реализованих у посљедње три године, са референцама и контактима. Најмање један пројекат треба бити у минималној вриједности од 50.000,00 КМ.

3. Анализа и имплементација – информације о анализи, мониторингу и показатељима успјешне имплементације кампање и постигнутих резултата, као и попис алата који ће да се користе. Понуђач такође треба да достави информације о форми и садржају финалног извјештаја.

4. Медија планови требају да садрже:

 • распоред оглашавања за сваки ТV канал;
 • информацију о позицији ТV анимације у предложеном термину емитовања (нпр. прије, након или у прекиду предложеног ТV програма);
 • укупан број оглашавања по ТV каналу.
 • укупан број оглашавања и очекивани досег по свакој од друштвених мрежа.

5. Финансијска понуда:

 • Детаљан приказ трошкова по врсти трошкова, ТV каналима и друштвеним мрежама, уз услов да укупан износ не смије да прелази износ задатог буџета.
 • Цијена и услови плаћања у КМ (конвертибилним маркама), без ПДV-а.
  Напомена: OHR-ови стандардни услови плаћања су путем банковног трансфера у року од 30 дана од дана завршетка кампање/финалног извјештаја и доставе рачуна. Понуђач може предложити и друге услове плаћања уз одређене гаранције за уредно извршавање обавеза.
 • OHR ће платити ПДV у складу са Законом о ПДV-у.
 • Понуда мора да вриједи 30 дана.

IV Одабир и додјела уговора

Одбор OHR-а ће да размотри и оцијени пристигле понуде. Понуђач чија је понуда оцијењена највишом оцјеном ће бити одабран за додјелу уговора. OHR може да одлучи да разговара са понуђачима.

Уговор ће бити додијељен компанији/агенцији која добије највише оцјене према сљедећем:

1. Медија план – квалитет и цијена по поједином медију – 60 бодова

2. Анализа и имплементација – 30 бодова

3. Референце – претходно искуство – 10 бодова

УКУПНО: 100 бодова

Медија план на основу којег ће бити изабран најуспјешнији понуђач није обавезујући и подложан је промјенама из објективних разлога (нпр. промјена програмске шеме, посебни захтјеви OHR-а, итд.) и у договору са представницима OHR-а.

OHR задржава право да затвори тендер без додјеле уговора.

OHR неће сносити трошкове понуђача у вези са припремом понуде.

V Достављање понуда и рок:

Понуде се достављају у затвореној коверти са именом и контакт подацима понуђача, и јасном назнаком “ПОЗIВ ЗА ПОНУДЕ – МЕДИЈА ПЛАН” НАЈКАСНIЈЕ до 15. јуна 2023. до 12:00 часова, на сљедећу адресу:

OHR
Шеф логистике
Емерика Блума 1
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина

Питања:

Сматрамо да имате све потребне информације за припрему понуде. Међутим, уколико ипак имате питања или су вам потребна појашњења, молимо да се обратите искључиво писменим путем  на e-mail: tender@ohr.int, а не другим запосленицима OHR.

– КРАЈ –