12.09.2009

Основан ОХР-ов Тим за попис имовине

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када високи представник то оцијени неопходним, у рјешавању свих  проблема који се појаве у вези с провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да употреби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним, “доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Присјећајући се такође да се Декларацијом Управног одбора Савјета за провођење мира, донесеном на нивоу политичких директора у Сарајеву 24. септембра 2004. године, захтијевало изналажење “трајног рјешења” у вези с “питањем државне имовине”;

Констатујући да је, на основу споменуте декларације, Комисија за државну имовину, утврђивање и расподјелу државне имовине, одређивање права и обавеза Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у управљању државном имовином (у даљем тексту: Комисија), у чијем се саставу налазе стручњаци представници из оба ентитета Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и институција Босне и Херцеговине, формирана у децембру 2004. године Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, у даљем тексту: Одлука);

Констатујући такође да је Управни одбор Савјета за провођење мира, на свом састанку од 27. фебруара 2008. године дефинисао “Прихватљиво и одрживо рјешење питања расподјеле имовине између државног и других нивоа власти” као први од пет циљева које органи Босне и Херцеговине требају реализовати прије транзиције Канцеларије високог представника у Канцеларију специјалног представника Европске уније, позвао органе власти у Босни и Херцеговини “да што је прије могуће остваре ове циљеве и допринесу испуњењу ових услова”, те је надаље захтијевао од “високог представника да предузме све неопходне мјере да би осигурао испуњење наведених циљева”;

Препознајући да одрживарасподјела имовине између државног и других нивоа власти у Босни и Херцеговини, која представља први од пет циљева чије испуњење је потребно ради транзиције Канцеларије високог представника у Канцеларију специјалног представника Европске уније, не може бити постигнута без пописа имовине чија расподјела ће се извршити између органа власти у Босни и Херцеговини;

С обзиром да је 9. априла 2009. године Савјет министара донио “Одлуку о формирању радне групе за попис имовине” (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 33/09, у даљем тексту: Радна група за попис) с циљем да се до 30. септембра 2009. године изради попис имовине у складу с чланом 2. одлуке Савјета министара којом се оснива Комисија за државну имовину;

Жалећи што након више од пет мјесеци од њеног формирања Радна група за попис још није ни започела прикупљати податке, а да до данас није успјела да се усагласи чак ни у вези с основним параметрима за провођење пописа, те да стога неће моћи да доврши свој посао прије истека рокова које је одредио Савјет министара Босне и Херцеговине;

Примјећујући “забринутост и разочарење” које су политички директори Управног одбора Савјета за провођење мира изразили 30. јуна 2009. године у вези са степеном напретка који су постигле власти Босне и Херцеговине у правцу постизања циљева потребних за транзицију Канцеларије високог представника у Канцеларију специјалног представника Европске уније, укључујући и први циљ одрживе расподјеле државне имовине;

Надаље се присјећајући подршке коју су амбасадори Управног одбора Савјета за провођење мира изразили 7. августа 2009. године Канцеларији високог представника “у циљу бржег рјешавања питања државне имовине, као једног од услова за транзицију ОХР-а” пружањем властима Босне и Херцеговине “техничке помоћи у изради пописа државне имовине и ревизији његових резултата”;

Узевши у обзир, констатујући, те имајући на уму све претходно споменуто, високи представник доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

о попису државне имовине унутар и изван Босне и Херцеговине 

 

Члан 1.

Канцеларија високог представника ће помоћи органима власти Босне и Херцеговине и административним јединицама у њеном саставу да израде попис државне имовине прикупљањем података о непокретној имовини која спада у предметну имовину утврђену у Одлуци Савјета министара Босне и Херцеговине од 9. априла 2009. године о “формирању Радне групе за попис имовине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 33/09).

 

Члан 2.

Високи представник може прецизирати, било путем непосредне писане кореспонденције, било путем службене интернет странице Канцеларије високог представника, сву документацију коју ће достављати релевантни органи у Босни и Херцеговини ради извршења пописа државне имовине. 

Члан 3.

Попис непокретне имовине утврђен у члану 1. ове Одлуке послужиће као основ како би се обезбиједило да сваки ниво власти у Босни и Херцеговини посједује имовину неопходну за вршење својих уставних и законских надлежности.

Након што буде завршен, попис државне имовине израђен у складу с овом Одлуком доставиће се владама Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Попис који се достави органима власти Босне и Херцеговине, у складу с претходним ставом овог члана, послужиће као основ за дискусије у правцу постизања споразума између влада ради разрјешења циља везаног за државну имовину како је утврдио Савјет за провођење мира.

 

Члан 4.

Високи представник овим путем доноси ову Одлуку, као што је то случај са свим његовим појединачним одлукама, на основу његовог међународног мандата предвиђеног Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини, према којем су у складу с Анексом 10 истог споразума органи власти Босне и Херцеговине обавезни у потпуности сарађивати с високим представником и његовим особљем, што се односи и на захтјеве за информацијама потребним у циљу цивилног провођења мировног уговора.

Радна група за попис имовине коју је формирао Савјет министара Босне и Херцеговине дужна је уздржати се од предузимања било каквих активности које би могле угрозити или на други начин онемогућити израду пописа државне имовине у складу с овом Одлуком.

 

Члан 5.

За сваки појединачни упит или службени захтјев у циљу прибављања информација и документације неопходне за попис имовине, чије се подношење или упућивање органима власти Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине евентуално предвиђа законом или прописом, овом Одлуком сматра се да су поднесени или упућени у примјереном и прописаном облику.

 

Члан 6.

Поред тога, овом Одлуком одређује се изузимање у цијелости од обавезе плаћања сваке појединачне таксе, накнаде и трошка, било да су административног или другог карактера, а иначе су предвиђени законима или прописима Босне и Херцеговине и било које од административних јединица у њеном саставу.

 

Члан 7.

Ради избјегавања сваке сумње, пописом непокретне државне имовине израђеним на основу ове Одлуке неће се ни на који начин прејудицирати исход процеса расподјеле власништва над државном имовином између Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, о чему су наведене стране дужне постићи споразум.

Поред тога, ради избјегавања сваке сумње, споразумом између влада о расподјели власништва над непокретном државном имовином која је утврђена пописом израђеним у складу с овом Одлуком, ни на који начин се неће прејудицирати права власништва државе и других нивоа власти у погледу државне имовине која није обухваћена споразумом између влада предвиђеним према члану 3., став 3. ове Одлуке, а која се евентуално могу накнадно ријешити одлуком надлежног суда или будућим законодавством, што се односи и на, између осталог, покретну и непокретну имовину која иначе спада у предмет државне имовине дефинисан чланом 1. ове Одлуке, а која није обухваћена пописом израђеним у складу с овом Одлуком.

 

Члан  8.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

 

 

Сарајево, 12. септембра 2009. 

                   Валентин Инцко

 

Високи представник