30.10.2009

Одлукa којом се укида Закључак Градског вијећа Града Мостара бр. 01-02-10/09 од 29. јануара 2009. године, и којом се налаже одржавање избора градоначелника Града Мостара

Користећи се овлаштењима које су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када високи представник то оцијени неопходним, у рјешавању свих  проблема који се појаве у вези с провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и према тачки (ц) става XI .2 “мјере којима се осигурава провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”, које “могу укључивати предузимање мјера против лица које обављају јавне функције или званичника (…) за које високи представник установи да су прекршили законске обавезе преузете према Мировном споразуму или услове за његово провођење”;

Констатујући да се у члану I.2 Устава Босне и Херцеговине предвиђа да је “Босна и Херцеговина демократска држава која функционише у складу са законом и на основу слободних и демократских избора”;

Уз жаљење што је прошло више оd једне године од одржавања локалних избора и конституисања Градског вијећа Града Мостара, а да градоначелник Града Мостара још увијек није изабран;

Констатујући да су одређени политички субјекти у Градском вијећу Града Мостара својим понашањем претпоставили појединачне и страначке интересе интересима града и грађана те тако злоупотријебили повјерење својих бирача и грађана уопште;

Присјећајући се да је, на свом засједању одржаном 26. марта 2009. године, Управни одбор Савјета за провођење мира, након сагледавања стања у Мостару, закључио да је неприхватљиво што Градско вијеће Мостара није изабрало новог градоначелника готово шест мјесеци након избора, и захтијевао од политичких странака изабраних у Градско вијеће да без даљњег одлагања испуне ову основну обавезу према грађанима Мостара;

Имајући у виду писмо вршиоца дужности високог представника од 11. марта 2009. године, које је вршилац дужности високог представника упутио представницима датих политичких странака како би им скренуо пажњу на чињеницу да је стање у Граду Мостару неодрживо и упозорио да би високи представник могао предузети одређене мјере како би такво стање поправио;

Присјећајући се да је вршилац дужности високог представника, у истом писму истакао да се “…снажно препоручује да се предстојећи поступак проведе тајним гласањем, у складу с чланом 36. Статута;”

Присјећајући се такође да је, на свом засједању одржаном у Сарајеву 30. јуна 2009. године, Управни одбор Савјета за провођење мира позвао високог представника да предузме додатне мјере како би помогао код избора новог градоначелника;

Свјестан да Град Мостар још увијек није усвојио буџет за 2009. годину и да је неуспјех Градског вијећа Града Мостара да изабере градоначелника онемогућио то усвајање, те тако угрозио функционалност градских институција; 

С обзиром на то да ниједан од шеснаест покушаја да се изабере градоначелник Града Мостара путем примјене јавног гласања током протекле године није био успјешан;

Увјерен да се тајним гласањем ни на који начин не доводе у питање демократска природа и легитимност избора градоначелника Града Мостара;

Присјећајући се да се чланом 36. став 1. Статута Града Мостара предвиђа да се избори у Градском вијећу проводе тајним гласањем уколико овим Статутом није другачије утврђено;

Присјећајући се такође да је, упркос овако јасној одредби Статута, Градско вијеће 29. јануара 2009. године донијело Закључак којим се предвиђа потреба за избором градоначелника Града Мостара јавним гласањем;

Забринут изнад свега у вези с усклађеношћу наведеног Закључка са Статутом Града Мостара;

Увјерен да се овом Одлуком не ослобађају изабрани вијећници својих обавеза да изаберу градоначелника и да након тога усвоје градски буџет, те да политички субјекти у Градском вијећу Града Мостара морају коначно дјеловати у складу са својим одговорностима према грађанима;

Узевши у обзир и размотривши све наведено, високи представник доноси сљедећу:

ОДЛУКУ

којом се укида Закључак Градског вијећа Града Мостара бр. 01-02-10/09 од 29. јануара 2009. године, и којом се налаже одржавање избора градоначелника Града Мостара

 

Члан 1.

Закључак број 01-02-10/09 од 29. јануара 2009. године, који је усвојило Градско вијеће Града Мостара о избору градоначелника Града Мостара јавним гласањем, укида се даном ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 2.

Ради избјегавања сваке сумње, избори градоначелника Града Мостара проводиће се у складу са Статутом Града Мостара, и то конкретно у складу с чланом 36, став 1. истог Статута.

Члан 3.

Предсједнику Градског вијећа овим се наређује да сазове сједницу у року од тридесет (30) дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и да осигура да избор градоначелника Града Мостара буде проведен на тој сједници.

Предсједник Градског вијећа Града Мостара дужан је обавијестити високог представника о свим корацима предузетим како би се провела ова Одлука, одмах након одржавања сједнице предвиђене у ставу 1. овог члана.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује на службеној интернетској страници Канцеларије високог представника. Ова Одлука одмах се објављује у “Службеном гласнику Града Мостара”.

 

Сарајево, 30. октобра 2009.                                                  Др. Валентин Инцко

                                                                                                Високи представник