04.05.2007 43/07

Одлукa којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дана чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Општи оквирни споразум), према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора, и чланом II 1. (д) претходно наведеног Споразума, који од високог представника захтијева да олакша рјешавање било којих потешкоћа које се појаве у вези са цивилном имплементацијом Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет за тумачење Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора, како би олакшао рјешавање било којих потешкоћа као што је горе речено „доношењем обавезујућих одлука какогод он оцијени да је неопходно” о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) „мјере којима се обезбјеђује имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Свјесни даје одговорност за индиректно опорезивање пренесена на Босну и Херцеговину споразумом који су потписале Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска 5. децембра 2003. године којим се уређује расподјела надлежности у тој области;

С обзиром да је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине донијела закон о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 44/03 и 52/04), којим се установљује институционална структура и организациони основ за јединствени систем индиректног опорезивања Босне и Херцеговине, укључујући начела дозначавања прихода од индиректног опорезивања;

Узимајући у обзир чињеницу да је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине донијела Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 55/04, у даљем тексту: “Закон о јединственом рачуну”) који садржава методологију за дозначавање и расподјелу свих прихода од индиректног опорезивања на државу Босну и Херцеговину, Федерацију Босне и Херцеговине, Републику Српску и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт);

Присјећајући се да се Законом о систему индиректног опорезивања предвиђа да су удјели прихода од индиректног опорезивања Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта одређени њиховим удјелом у крајњој потрошњи приказаним у пријавама пореза на додату вриједност;

Присјећајући се такође да се Законом о јединственом рачуну предвиђа да ће ови удјели бити засновани на коефицијентима дозначавања који ће се установити као однос сума крајње потрошње приказане у пријавама пореза на додату вриједност на територији датог корисника прихода, и сума крајње потрошње приказане у пријавама пореза на додату вриједност на територији Босне и Херцеговине, те да је на Управном одбору Управе за индиректно опорезивање да донесе проведбене прописе о калкулацији коефицијента дозначавања;

Са жаљењем што је у преговорима и расправама око коефицијената припадности прихода између институција Босне и Херцеговине, ентитетâ и Брчко Дистрикта утрошена алармантна количина политичког времена и енергије, да још увијек предстоји да се постигне споразум о коефицијентима дозначавања, те да је као посљедица тога Брчко Дистрикт уложио жалбе везано за наведени спор пред Арбитражним трибуналом за спор око међуентитетске границе у области Брчко (у даљем тексту: Арбитражни трибунал за Брчко);

С обзиром на коминике Управног одбора Савјета за имплементацију мира, донесен 23. јуна 2006. године, у којем је наглашено да би органи БиХ требали хитно ријешити спор око припадности прихода;

Имајући у виду коминике Управног одбора Савјета за имплементацију мира, донесен 7. децембра 2006. године, у којем је Управни одбор изразио забринутост због чињенице да, успркос претходним ургенцијама да се пронађе задовољавајуће рјешење питања припадности прихода од ПДВ-а, Управни одбор Управе за индиректно опорезивање до сада није успио утврдити начин за рјешавање овог питања на систематски начин;

Са жаљењем што поменутим неуспјехом Управног одбора Управе за индиректно опорезивање у доношењу одлуке о важећем коефицијенту припадности прихода практично блокирано дозначавање прихода од индиректног опорезивања са јединственог рачуна у неколико наврата, те је тиме угрожена фискална стабилност Брчко Дистрикта;

Констатујући да се Законом о систему индиректног опорезивања предвиђа да Брчко Дистрикт учествује у Управном одбору Управе за индиректно опорезивање као посматрач без права гласа;

Присјећајући се да се Коначном одлуком Арбитражног трибунала за споро око међуентитетске границе у области Брчко (у даљем тексту: Коначна одлука), донесеном у складу с Општим оквирним споразумом, Анекс 2, успоставља Брчко Дистрикт као фискално самоодржив дио Босне и Херцеговине са властитим аутономним буџетом, и чиме се признаје потреба за координацијом међу владама БиХ, ентитета и Брчко Дистрикта у вези са различитим питањима, укључујући питања дијељења расхода и прихода;

Узимајући у обзир да се Коначном одлуком обавезује Брчко Дистрикт да уврсти у оквир свог буџета процјену прихода који ће се прикупљати унутар Дистрикта и обавезују се ентитети  да ће финансирати сваку разлику између очекиваних прихода и буџета Брчко Дистрикта у размјери двије трећине Федерација Босне и Херцеговине и једна трећина Република Српска;

С обзиром и на то да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира, у свом коминикеу донесеном 27. фебруара 2007. године, поновио своје ургенције за изналажење задовољавајућег рјешења питања припадности прихода од ПДВ-а и изразио своје надање да ће, путем  преговора, те путем усвајања Нацрта закона о Брчко Дистрикту, заједно са сродним уставним и законским одредбама, све тужбе које се тренутно налазе пред Арбитражним трибуналом за област Брчко бити повучене;

С обзиром  на интензивирану хитност рјешавања спора око припадности прихода за Брчко Дистрикт узроковану даљим поступком пред Арбитражним трибуналом за Брчко, који је ушао у нову фазу 23. априла 2007. године када је рок странама за улагање писмених поднесака истекао;

Увјерени да постоји потреба да се хитно донесе одговарајући закон како би се ријешио спор око припадности прихода прије даљег поступка пред Арбитражним трибуналом за Брчко с циљем да се осигура финансијска самоодрживост Брчко Дистрикта; и

Узевши у обзир и размотривши свеукупност претходно поменутих питања, високи представник овим доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода

(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 55/04)

који је овдје приложен као саставни дио ове Одлуке.

Наведени Закон ступа на снагу као закон Босне и Херцеговине од дана предвиђеног у члану 5. тог закона, на привременом основу, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

У погледу члана 25. став 4. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, сматраће се да је Одбор дао потребно одобрење.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и објављује се одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

 

Сарајево, 4. маја 2007.                                              Др. Кристијан Шварц-Шилинг

                                                                                                Високи представник

 


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПЛАТАМА НА ЈЕДИНСТВЕНИ РАЧУН И РАСПОДЈЕЛИ ПРИХОДА

 

Члан 1.

У члану 9. став 2., ријечи “ентитетима и” бришу се и иза ријечи “(у даљем тексту: преостали износ…)”, додаје се ријеч “Дистрикта”, па наведени став гласи:

“Приход који је на располагању Дистрикту је расположиви износ по одбитку износа за финансирање институција БиХ (у даљем тексту: преостали износ Дистрикта)

 

Члан 2.

У члану 9. иза става 2. додаје се нови став који гласи:

“Приход који је на располагању ентитетима је расположиви износ по одбитку износа за финансирање институција БиХ и износа за Дистрикт (у даљем тексту: преостали износ ентитетâ).

Досадашњи ставови 3, 4, и 5. постају ставови 4, 5. и 6.

 

Члан 3. 

У члану 11. став 1. ријечи ” тачка i), ii) и iii)” бришу се и замјењују ријечима “тачка i), ii), iii) и  iv)”. 

У ставу 2. истог члана, ријечи “12 и 13” бришу се и замјењују ријечима “12, 13, 13а и 13б”.

 

Члан 4.

Члан 13. брише се и нови чланови 13, 13а и 13б додају се и гласе:

Члан 13.

(1) Удио Дистрикта у преосталом износу Дистрикта утврђује се примјеном коефицијента на начин предвиђен ставовима 2-7. овог члана (у даљем тексту: коефицијент дозначавања Дистрикта).

(2) Коефицијент дозначавања Дистрикта ће за 2007. годину  износити 3,55%.

(3) За сваку наредну годину након 2007. године, коефицијент дозначавања Дистрикта обрачунава се у складу са ставовима 3-7. овог члана, на основу података о регистрованим лицима у Дистрикту и у БиХ, који се воде у евиденцији о јединственим матичним бројевима Министарства цивилних послова БиХ (у даљем тексту: ЦИПС подаци), које ће Министарство цивилних послова БиХ достављати Одјељењу за макроекономске анализе Управног одбора Управе за индиректно опорезивање (у даљем тексту: ОМА) најкасније до посљедњег радног дана у децембру за сваку годину након 2007. године.

(4) Коефицијент Дистрикта за сваку наредну годину након 2007. године утврђује се на основу удјела Дистрикта у ЦИПС подацима о лицима регистрованим у БиХ након што се наведени удио увећа за 29,3%, (у даљем тексту: усклађени удио Дистрикта).

(5) Усклађени удио Дистрикта дијели се бројем регистрованих лица у БиХ на основу ЦИПС података (у даљем тексту: кориговани удио Дистрикта).

(6) Ако је кориговани удио Дистрикта нижи од коефицијента дозначавања наведеног у ставу 2. овог члана, онда ће коефицијент дозначавања Дистрикта за наредну годину износити 3,55%.

(7) Ако је кориговани удио Дистрикта већи од коефицијента дозначавања наведеног у ставу 2. овог члана, онда ће кориговани удио Дистрикта представљати коефицијент дозначавања Дистрикта за наредну годину.

 

Члан 13а.

(1) Изузетно од одредаба члана 13. овог Закона, за године од 2007. до укључиво 2011. године, укупан износ прихода који се за сваку годину расподјељују Дистрикту не смије бити мањи од 124 милиона КМ.

(2) Првог радног дана након 20. децембра сваке године, Управа је дужна ОМА-и доставити све податке о износу расподијељених прихода, који ће бити текући за наведени датум.

(3) Ако је износ прихода расподијељених Дистрикту за текућу годину, на основу процјена ОМА у складу са ставом 2. овог члана, мањи од 124 милиона КМ, разлику у износу прихода расподијељених Дистрикту надокнађују ентитети из преосталог износа ентитетâ у размјери двије трећине Федерација и једну трећину Република Српска.

(4) Најкасније у року од три радна дана након 20. децембра сваке године, Управа ће обавјештавати ентитете о разлици у расподијељеним приходима из става 3. овог члана, те износима који ће се одбити од преосталог износа енитетâ.

(5) Посљедњег радног дана сваке године, Управа ће доставити ОМА-и све податке о укупним приходима расподијељеним Дистрикту за текућу годину. Управа ће извршити корекцију сваког вишка у износу прихода расподијељених Дистрикту насталог на основу става 3. овог члана.  

 

Члан 13б.

(1) Удјели ентитетâ у преосталом износу ентитетâ израчунавају се као преостали износ помножен одређеним коефицијентом (у даљем тексту: коефицијент дозначавања ентитетâ).

(2) Коефицијент дозначавања ентитетâ утврђује се као однос сума крајње потрошње приказане у пријавама пореза на додату вриједност за робу и услуге на територији датог корисника прихода и сума крајње потрошње приказане у пријавама пореза на додату вриједност на територији Босне и Херцеговине, које су унесене у евиденцију Управе за исти период. Информација о крајњој потрошњи уноси се у евиденцију Управе на основу пријава пореза за који обвезник нема право поврата, посебно за сваку стопу пореза на додату вриједност.

(3) Крајња потрошња која се утврђује из пријава за порез на додату вриједност из става 2. овог члана дефинише се као порез на додату вриједност за који порески обвезник нема право на поврат.

(4) Управни одбор ће донијети проведбене акте о израчунавању коефицијента дозначавања ентитетâ.”

 

Члан 5.

Овај Закон ступа на снагу након објављивања у Службеном гласнику Босне и Херцеговине или 1. јуна  2007. године, зависно од тога шта наступи касније.