17.12.2004 OHR

Одлука о именовању међународног регистрара у Канцеларији регистрара Одсјека 1 за ратне злочине и Одсјека 2 за организовани криминал, прив. криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда БиХ

Бр. 328/04

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10 (Споразум о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је Високи представник коначни ауторитет у земљи за тумачење наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан 11 1. (д) истог Споразума према којем Високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези са имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака са Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године,у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру Високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући (према тачки (ц) става Xl.2) “мјере којима се обезбјеђује имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

С обзиром на став 12.1 Декларације Савјета за имплементацију мира са састанка одржаног у Мадриду 15. и 16. децембра 1998. године у којем је јасно речено да Савјет сматра да је успостављање правне државе у коју сви грађани имају повјерења, предуслов за трајни мир, те за самоодрживу економију која може да привуче и задржи и стране и домаће улагаче;

С обзиром и на став 3. Анекса II (Владавина права и људска права) поменуте Декларације, према којем успостављање правосудних институција на државном нивоу, чиме би се задовољила потреба дата у Уставу, а које би се бавиле кривичним дјелима која су починили званичници Босне и Херцеговине у току обављања службене дужности, као и управним и изборним питањима, представља предуслов за успоставу владавине права у Босни и Херцеговини;

Имајући на уму поново оснажену стратегију реформе правосуђа у циљу јачања напора за успоставу владавине права у Босни и Херцеговини, коју је подржао Управни одбор Савјета за имплементацију мира на састанку одржаном 28. фебруара 2002. године, те констатујући да је поменута стратегија осмишљена као одговор на позиве власти у Босни и Херцеговини за јачим ангажманом међународне заједнице по питању привредног криминала, корупције и проблема са којима се суочава правосудни систем;

Koнcшaтујући да је у коминикеу Управног одбора Савјета за имплементацију мира издатом у Сарајеву 26. септембра 2003. године наведено да је Одбор узео у обзир Резолуцију  1503 Савјета безбједности Уједињених нација која, inter alia, позива међународну заједницу да подржи рад Високог представника на успостављању Вијећа за ратне злочине, Управни одбор је позвао власти Босне и Херцеговине и потенцијалне донаторе да учествују на донаторској конференцији у Хагу, те да размотре на који начин могу помоћи Вијећу за ратне злочине како би се што прије омогућило његово успостављање;

Koнcшaтујући даље да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира 1. априла 2004. године дао задатак Високом представнику да започне разговоре са властима БиХ како би се одлучило о законском процесу везаном за успостављање домаће Канцеларије регистрара за ратне злочине, те да се донатори у потпуности упознају са овим разговорима, Канцеларија регистрара би требала обезбиједити административно управљање суђењима за ратне злочине у БиХ, с тим да би прва суђења за ратне злочине требала почети у јануару 2005. године;

Позивајући се на Споразум између Високог представника за Босну и Херцеговину и Босне и Херцеговине о успостављању Канцеларије регистрара Одсјека 1за ратне злочине и Одсјека 11за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, те Посебног одјељења за ратне злочине и Посебног одјељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине, који је 1. децембра 2004. године потписан од стране Предсједништва Босне и Херцеговине и Високог представника;

Позивајући се даље на Одлуку Предсједништва Босне и Херцеговине од 2. децембра 2004. године којом се даје сагласност за привремену примјену Споразума између Високог представника за Босну и Херцеговину и Босне и Херцеговине о успостављању Канцеларије регистрара Одсјека 1за ратне злочине и Одсјека 11 за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, те Посебног одјељења за ратне злочине и Посебног одјељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине;

Увјерен у неопходност остваривања правде у вези са тешким кршењима људских права до којих је дошло током сукоба, те иако је ово питање од свеопштег значаја, да га коначно морају рјешавати грађани Босне и Херцеговине, и увјерен у потребу подршке Канцеларији регистрара у виду инфраструктуре и административне помоћи како би се омогућило Суду Босне и Херцеговине и Тужилаштву Босне и Херцеговине да се баве овим питањима;

Имајући на уму потребу за успоставом Канцеларије регистрара и Одсјека 1 за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, те Посебног одјељења за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине, као и потребу именовања међународног регистрара, због свих наведених разлога

Високи представник овим доноси сљедећу

ОДЛУКУ

именовању међународног регистрара у Канцеларији регистрара Одсјека 1за ратне злочине и Одсјека 11за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, те Посебног одјељења за ратне злочине и Посебног одјељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине

  1. Како је утврђено одредбом члана 3. став 1. Споразума између Високог представника за Босну и Херцеговину и Босне и Херцеговине о успостављању Канцеларије регистрара Одсјека I за ратне злочине и Одсјека II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, те Посебног одјељења за ратне злочине и Посебног одјељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине” 12/04, у даљем тексту: Споразум), те у складу са Одлуком о одобравању примјене до ступања на снагу Споразума између Високог представника за Босну и Херцеговину и Босне и Херцеговине о успостављању Канцеларије регистрара Одсјека I за ратне злочине и Одсјека II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, као и Посебног одјељења за ратне злочине, те Посебног одјељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине – Међународни споразуми”, бр. 12/04 од 12. августа 2004. године), овим се за Регистрара у Канцеларији регистрара Одсјека I за ратне злочине и Одсјека II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјела Суда Босне и Херцеговине, те Посебног одјељења за ратне злочине и Посебног одјељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Регистрар) именује

Michael Th. Јohnson

  1. Мандат Регистрара је пет година. У складу са Споразумом, Регистрар сарађује са Надзорним одбором и подноси годишњи извјештај Високом представнику, домаћим властима и међународним донаторима о раду Канцеларије регистрара Одсјека I за ратне злочине I Одсјека II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, те Посебног одјељења за ратне злочине и Посебног одјељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине.
  2. Именовање у складу са овом Одлуком ступа на снагу 17. децембра 2004. године.
  3. Ова Одлука ступа на снагу одмах, и без одгађања ће бити објављена у Службеном гласнику Босне и Херцеговине .

Сарајево, 17. децембар 2004. године

Paddy Ashdown

Високи представник