02.09.2010

Одлука којом се поништава Одлука Скупштине Западнохерцеговачког кантона о потврђивању Владе Западнохерцеговачког кантона, донесена на њеној сједници одржаној 27. авгу

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата у члану VАнекса 10. (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези са имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се обезбјеђује провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Узимајући у обзир члан V.3.8.(3) Устава Федерације Босне и Херцеговине којим се предвиђа, између осталог, сљедеће:Министри заједно са премијером чине владу кантона.“, те да: „Владу кантона потврђује законодавни орган кантона већином гласова ”;

С обзиром да је, својим писмом од 28. новембра 2002. године, високи представник одлучио да еволуирајућа природа мировног процеса изискује продужење “процеса провјере” и сходно томе изискује од органа власти Босне и Херцеговине да саопште Уреду високог представника имена подобних кандидата за одређена министарска мјеста на државном, ентитетском и кантоналном нивоу прије њиховог именовања и/или потврђивања;

Имајући на уму да је кандидат за позицију премијера Владе Западнохерцеговачког кантона упутио писмо високом представнику 26. августа 2010. године, у којем од њега тражи да покрене „процес провјере“ за кандидате на три министарске позиције у Влади које подлијежу провјери;

Констатујући да је, 26. августа 2010. године, високи представник упутио писмо кандидату за позицију премијера Владе Западнохерецеговачког кантона, у којем је појаснио да ће процедура провјере за тражене позиције бити покренута у складу с редовном праксом и затражио од органа власти Западнохерцеговачког кантона да не предузимају никакве кораке у правцу именовања нове Владе све док се не одговори на његов захтјев за провјером три поменута кандидата;

Констатујући надаље да рок од десет радних дана у оквиру којег високи представник настоји да оконча процес провјере према његовој Одлуци од 28. новембра 2002. године истиче 9. септембра 2010. године;

Осуђујући стога то што је Скупштина Западнохерецеговачког кантона, на својој сједници одржаној 27. августа 2010. године, донијела Одлуку о потврђивању Владе Западнохерецеговачког кантона прије окончања процеса провјере;

Уз потпуно схватање да је институт провјере неопходан како би се ојачао систем подробног испитивања номинованих кандидата за министарске позиције и спријечила злоупотреба овласти од стране јавних званичника, те да је наведени институт стога и даље од суштинског значаја за процес провођења мира;

Истичући да ова Одлука ни на који начин не утиче на изгласавање неповјерења од стране Скупштине Западнохерецеговачког кантона и да иначе нема никакав утицај на предмет који се у том погледу налази у поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине;  

Свјестан да институт провјере треба пренијети на домаће институције и уз жаљење што ниједан правни пропис нису у том погледу донијели органи власти Федерације Босне и Херцеговине;

Узевши у обзир и размотривши свеукупност претходно поменутих питања, високи представник овим доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

којом се поништава Одлука Скупштине Западнохерцеговачког кантона о потврђивању Владе Западнохерцеговачког кантона, донесена на њеној сједници одржаној 27. августа 2010. године

 

Члан 1.

Одлука Скупштине Западнохерецеговачког кантона о потврђивању Владе Западнохерцеговачког кантона, донесена на њеној сједници одржаној 27. августа 2010. године (у даљем тексту: Одлука о потврђивању), овим се проглашава ништавном ab initio, и не производи никакво правно дејство.

 

Члан 2.

Ради отклањања сваке сумње, овим се посебно изјављује да ће Влада Западнохерцеговачког кантона из претходног сазива и њени чланови наставити да дјелују у техничком мандату све дотле док на снагу не ступи нова Одлука о потврђивању Владе Западнохерцеговачког кантона у складу с чланом 3. ове Одлуке.

 

Члан 3.

Скупштина Западнохерцеговачког кантона може донијети нову Одлуку о потврђивању Владе Запднохерцеговачког кантона искључиво након изричитог обавјештења од стране високог представника да су кандидати предложени за именовање на позиције које подлијежу процесу провјере подобни. 

 

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Народним новинама Жупаније Западнохерцеговачке”.

 

Сарајево, 2. септембар, 2010.                                              Др. Валентин Инцко

                                                                                                Високи представник