26.01.2011

Одлука којом се доноси Одлука о привременом финансирању Федерације Босне и Херцеговине за период јануар-март 2011. године

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10. (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези с провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и, према тачки (ц) овог става, “мјере којима се обезбјеђује провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Узимајући у обзир да је Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 09/10, 51/10, 36/10 и 45/10) предвиђено да је буџет за наредну фискалну годину потребно усвојити до 31. децембра текуће године, те да је у случају неусвајања буџета прије почетка фискалне године, Парламент дужан донијети Одлуку о привременом финансирању, док буџет за текућу фискалну годину мора бити усвојен најкасније до 31. марта;

Такође узимајући у обзир да готово три мјесеца након што су објављени резултати општих избора у Босни и Херцеговини још увијек нису конституисани органи власти Федерације Босне и Херцеговине, укључујући и Дом народа Парламента Федерације;

Осуђујући нарочито то што неколико кантона није извршило избор делегата/изасланика у Дом народа Федерације упркос многобројним захтјевима да се то учини;

Узимајући у обзир то да је према Уставу Федерације Босне и Херцеговине Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине морао бити сазван “најкасније двадесет дана након избора кантоналних законодавних тијела”, те да су према Изборном закону Босне и Херцеговине кантонална законодавна тијела била обавезна изабрати делегате/изасланике у Дом народа Федерације Босне и Херцеговине “одмах по сазивању кантоналне скупштине након избора за кантоналне скупштине, а најкасније мјесец дана након овјере избора”;

Констатујући да је могућност засједања претходног сазива Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине спорна и да би такво засједање покренуло низ питања у погледу легитимности одлука које се доносе;

Свјестан да је доведена у питање могућност институција да доносе одлуке које су од виталног значаја за управљање ентитетом, укључујући и доношење буџета, или, у одсуству истог, одлуке којом се омогућује привремено финансирање Федерације Босне и Херцеговине;

Свјестан потребе да се спријечи да органи власти не извршавају обавезе из буджета посебно према угроженим категоријама;

Узевши у обзир и размотривши свеукупност претходно споменутих питања, високи представник овим доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Одлука о привременом финансирању Федерације Босне и Херцеговине за период јануар-март 2011. године

Одлука о привременом финансирању Федерације Босне и Херцеговине за период јануар-март 2011. године, у тексту који је усвојио Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине на својој ванредној сједници одржаној 18. јануара 2011. године, а која је приложена као додатак уз ову Одлуку, овим се доноси као одлука Парламента Федерације Босне и Херцеговине.

Овим се сматра да су предузете све процедуралне мјере које је потребно предузети како би Одлука из става 1. била објављена у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине” и ступила на снагу наредног дана од дана објављивања ове Одлуке у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”.  

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”.

 

Сарајево, 26. јануара 2011.                                                       Др. Валентин Инцко 

                                                                                                    Високи представник

 

 

 

Aнekс