14.12.2009 17/09

Одлука којом се доноси измјена Статута Града Мостара

Користећи се овлаштењима којa су високом представнику датa чланом V Анекса 10 (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када високи представник то оцијени неопходним, у рјешавању свих  проблема који се појаве у вези с провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођењу мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и према тачки (ц) става XI .2 “мјере којима се осигурава провођењe Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”, које “могу укључивати предузимање мјера против лица којa обављају јавне функције или званичника (…) за које високи представник установи да су прекршили законске обавезе преузете према Мировном споразуму или услове за његову проведбу”;

Уз жаљење што је прошло више од једне године од одржавања локалних избора и конституисања Градског вијећа Града Мостара, а да градоначелник Града Мостара још увијек није изабран;

Констатyјући да су одређени политички субјекти у Градском вијећу Града Мостара својим понашањем претпоставили појединачне и страначке интересе интересима града и грађана те тако злоупотријебили повјерење својих бирача и грађана уопште;

Надаље констатyјући да неуспјех Градског вијећа да именује градоначелника и усвоји градски буџет представља дугорочну штету за Град и његове грађане и да је довео до стања које се све брже погоршава, стања у којем запослени у Граду Мостару не примају плате и рад јавних служби је у опасности од потпуног прекида;

Присјећајући се да је, на свом засједању одржаном 26. марта 2009. године, Управни одбор Савјета за провођење мира, након сагледавања стања у Мостару, закључио да је неприхватљиво што Градско вијеће Мостара није изабрало новог градоначелника готово шест мјесеци након избора, и захтијевао од политичких странака изабраних у Градско вијеће да без даљњег одлагања испуне ову основну обавезу према грађанима Мостара;

Имајући у виду писмо вршиоца дужности високог представника од 11. марта 2009. године, које је вршилац дужности високог представника упутио представницима датих политичких странака како би им скренуо пажњу на чињеницу да је стање у Граду Мостару неодрживо и упозорио да би високи представник могао бити принуђен предузети одређене мјере како би такво стање поправио;

Присјећајући се такође да је, на свом засједању одржаном у Сарајеву 30. јуна 2009. године, Управни одбор Савјета за провођење мира позвао високог представника да предузме додатне мјере како би помогао код избора новог градоначелника;

Присјећајући се Одлуке високог представника од 30. октобра 2009. године којом је високи представник укинуо Закључак Градског вијећа Града Мостара о избору јавним гласањем и наредио избор градоначелника Града Мостара тајним гласањем, у складу са Статутом Града Мостара;

С обзиром на то да ниједан од седамнаест покушаја да се изабере градоначелник Града Мостара током протекле године није био успјешан;

Присјећајући се поново да је, на свом састанку одржаном у Сарајеву 19. новембра 2009. године, Управни одбор Савјета за провођење мира, након сагледавања стања у Мостару, дао подршку високом представнику у мјерама које је предузео с циљем рјешавања политичке блокаде у Мостару и позвао га да размотри даљње кораке који се могу предузети како би се омогућило рјешавање политичке блокаде у Мостару;

Жалећи што је присиљен да дјелује у име домаћих власти у циљу омогућавања функционисања институција Града Мостара;

Увјерен да се овом Одлуком не ослобађају изабрани вијећници својих обавеза да изаберу градоначелника и да након тога усвоје градски буџет, те да политички субјекти у Градском вијећу Града Мостара морају коначно дјеловати у складу са својим одговорностима према грађанима;

Свјестан да Град Мостар још увијек није усвојио буџет за 2009. годину и да је неуспјех Градског вијећа Града Мостара да изабере градоначелника онемогућио такво усвајање, те тако угрозио функционалност градских институција; 

Констатyјући да парализа рада институција у Мостару спречава ове институције да припреме буџет за 2010. годину у законски предвиђеном року;

Надаље увјерен да непостојање буџета за Град Мостар за 2009. годину може бити ријешено у складу с важећим законодавством након именовања новог градоначелника;

Констатyјући нарочито члан 18. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине и став 3. истог члана којим се одређује начин проглашења буџета у јединицама локалне самоуправе у случају неусвајања буџета у року од 90 дана од почетка буџетске године;

Узевши у обзир и размотривши све наведено, високи представник доноси сљедећу:

 

 

ОДЛУКУ

којом се доноси измјена Статута Града Мостара (“Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона”, бр. 1/04 и “Службени гласник Града Мостара”, бр. 4/04) и наређује избор градоначелника Града Мостара те усвајање градског буџета Града Мостара

1.      Овдје утврђена измјена Статута Града Мостара се овим доноси и чини саставни дио ове Одлуке. Ова измјенаступа на снагу на привременој основи, све док је Градско вијеће Града Мостара не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

2.      Предсједнику Градског вијећа Града Мостара се овим наређује да сазове сједницу у року од три (3) дана од ступања на снагу ове Одлуке и да обезбиједи да се избор градоначелника Града Мостара проведе на тој сједници.

3.      Градоначелник Града Мостара ће предложити Градски буџет за 2009. годину и Одлуку о извршењу Градског буџета за 2009. годину у року од три (3) дана од његовог избора на положај градоначелника.

4. Предсједник Градског вијећа ће у року од три (3) дана од приједлога Градског буџета  предложеног у складу с тачком 3. ове Одлуке, сазвати сједницу ради разматрања усвајања буџета за 2009. годину.

5. Све политичке странке заступљене у Градском вијећу ће обезбиједити да њихови вијећници у Градском вијећу присуствују и активно учествују на сједницама Градског вијећа Града Мостара из тачке 2. и 4. ове Одлуке.

6.      Ради избјегавања сумње, уколико Градско вијеће не усвоји Градски буџет за 2009. годину на сједници сазваној на основу тачке 4. ове Одлуке,  градоначелник ће користити свој законски прерогатив да прогласи буџет, у складу с чланом 18., став 3. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине и након разматрања приговора којима је спријечено усвајање буџета од стране Градског вијећа.

7.      Ова Одлука и измјена која чини њен саставни дио ступају на снагу наредног дана од дана објављивања на службеној интернетској страници Канцеларије високог представника и одмах се објављују у Службеним новинама Херцеговачко-неретванског кантона и Службеном гласнику Града Мостара.

 

 Сарајево, 14. децембра 2009. 

Др. Валентин Инцко

 

Високи представник


 

ИЗМЈЕНА СТАТУТА ГРАДА МОСТАРА

(“Службене новине Херцеговачко-неретванског кантона”, бр. 1/04 и “Службени гласник Града Мостара”, бр. 4/04)

 

Члан 1.

У ставу 5. члана 44, реченица “У трећем кругу, проста већина гласова изабраних градских вијећника је потребна за избор градоначелника од два преостала кандидата.” мијења се и гласи:

“У трећем кругу, проста већина гласова градских вијећника који су присутни и гласају потребна је за избор градоначелника од два преостала кандидата”.