08.03.2000

Odluka Visokog Predstavnika o uspostavqawu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine

Odluka Visokog Predstavnika o uspostavqawu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine

br.20/00

Imajuci na umu odredbe Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP), i posebno Anekse 2 i 10 te;

Uzimajuci u obzir arbitrazni postupak za podrucje Brckog koji je sproveden po clanu V Aneksa 2 Opšteg okvirnog sporazuma za mir i koji je sada okoncan donošewem Konacne odluke od strane predsjedavajuceg arbitra;

Uz napomenu da Konacna odluka zahtijeva uspostavqawe posebnog rezima uprave za podrucje Brckog, kao jedinice lokalne samouprave pod suverenitetom Bosne i Hercegovine;

Uz zequ da djelujem u skladu sa mojim ovlašcewima Visokog predstavnika, kako je navedeno u Aneksu 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir i razrađeno u Deklaracijama i Zakquccima Savjeta za implementaciju mira;

Donosim sqedecu

ODLUKU

1. Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine bice formiran na nacin preciziran Nalozima Supervizora i zamjenika Visokog predstavnika za Brcko, od 8. marta 2000. godine i Statutom Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu “Statut”).

2. Statut ce odmah biti objavqen u Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine i Sluzbenim glasnicima entiteta. Nakon uspostavqawa Sluzbenog glasnika Brcko Distrikta, Statut ce takođe biti objavqen u tom listu.

3. Bosna i Hercegovina i entiteti ce preduzeti sve neophodne mjere za uspostavu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine, i obezbjeđewe potpunog razvoja upravnih funkcija Distrikta, ukqucujuci ispuwavawe wihovih obaveza finansirawa, kao što stoji u Konacnoj odluci.

U Sarajevu, 8. marta 2000 godine.

Volfgang Petric
Visoki predstavnik

Office of the High Representative