07.06.2022 OHR

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине

Бр. 04/22

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Општи оквирни споразум), према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора, и чланом II.1. (д) претходно наведеног Споразума, који од високог представника захтијева да олакша рјешавање било којих потешкоћа које се појаве у вези са цивилном имплементацијом Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Вијеће за имплементацију мира поздравило намјеру високог представника да употреби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним, “доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Позивајући се такође на став 4 Резолуције 1174 (1998) Савјета безбједности Уједињених нација од 15. јуна 1998. године, према којем Савјет безбједности, у складу с поглављем VII Повеље Уједињених нација “…понавља да је високи представник коначни ауторитет за тумачење Анекса 10 о цивилној имплементацији Мировног уговора и да у случају спора може давати своја тумачења и препоруке, те доносити обавезујуће одлуке, како год оцијени да је неопходно, о питањима која је образложило Вијеће за имплементацију мира у Бону 9. и 10. децембра 1997. године”;

Имајући у виду да је Савјет безбједности Уједињених нација више пута потврдио, путем својих резолуција усвојених у складу с поглављем VII Повеље Уједињених нација, да улога високог представника као коначног ауторитета у земљи у погледу имплементације Анекса 10 Општег оквирног споразума за мир обухвата “овласт да донесе обавезујуће одлуке, када процијени да је то неопходно, о одређеним питањима, како је то образложило Вијеће за имплементацију мира у Бону 9. и 10. децембра 1997. године”;

Напомињући да Устав Босне и Херцеговине утврђује да је Босна и Херцеговина демократска држава која функционише у складу са законом и на основу слободних и демократских избора те да је начело периодичности избора чврсто уграђено у међународно право, будући да му се осигурава истакнута позиција како на основу Међународног пакта о грађанским и политичким правима тако и Додатног протокола уз Европску конвенцију о људским правима;

Истичући да је Уставом Босне и Херцеговине, у његовом члану VIII (1), утврђено да ће Парламентарна скупштина сваке године, на приједлог Предсједништва, усвојити буџет којим се финансирају трошкови потребни за извршавање надлежности институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине, те да се чланом VIII(2) предвиђа да, уколико се такав буџет не усвоји благовремено, буџет за претходну годину ће бити кориштен на привременој основи;

Тумачећи да је образложење императивне одредбе члана VIII(2) Устава БиХ да се осигура ефикасно функционисање државе и њених институција у ситуацији када законодавац није био у могућности да буџет усвоји благовремено;

Изражавајући жаљење што Закон о финансирању институција Босне и Херцеговине, прописујући да је за привремено финансирање потребна одлука Савјета министара Босне и Херцеговине, одступа од одредбе члана VIII(2) Устава БиХ и ограничава дјелотворност наведене уставне одредбе, те самим тим пружа могућност онима који нису усвојили буџет у складу с чланом VIII(1) Устава да даље блокирају финансирање институција;

Подсјећајући да су у дописима упућеним министру финансија и трезора Босне и Херцеговине у јануару и априлу 2022. чланови међународне заједнице министра позивали да осигура средства за одржавање Општих избора 2022. године, наводећи да непостојање буџета за 2022. годину и привремено финансирање не морају ограничити укупне капацитете и обим активности које је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине обавезна обавити у циљу провођења припремних радњи укључујући и набавке неопходне за провођење Општих избора, будући да су те активности већ предвиђене у одлуци о привременом финансирању;

С обзиром да је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 4. маја 2022. донијела Одлуку о расписивању и одржавању Општих избора у Босни и Херцеговини 2022. године, према којој ће се избори одржати у недјељу, 2. октобра 2022. године;

С обзиром и на то да је већ увелико истекао законски рок од 15 дана у којем су надлежне институције биле дужне осигурати средства, а да Савјет министара Босне и Херцеговине Централној изборној комисији Босне и Херцеговине није омогућио да настави с активностима које су потребне за праводобно одржавање избора;

С обзиром да је Изборним законом БиХ, у члану 1.2а. ст. (1) и (6) прописано да се у буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине осигуравају средства за осигурање вршења овлаштења Централне изборне комисије БиХ из члана 2.9 и члана 2.19 став (17) овог Закона и да та средства морају обезбиједити надлежне институције у року од 15 дана од дана доношења одлуке Централне изборне комисије БиХ о расписивању избора, те с обзиром на чињеницу да надлежни органи Босне и Херцеговине нису благовремено осигурали потребна средства, што представља недвосмислено кршење наведених обавеза;

Поново потврђујући да грађанима Босне и Херцеговине мора бити омогућено да остварују своја демократска права на слободним, праведним и демократским изборима и да услови за такве изборе постоје упркос немогућности њихових политичких лидера да постигну компромис по питању изборне реформе;

Имајући на уму истакнуто мјесто које избори имају према Општем оквирном споразуму за мир и његовим анексима и увјерени у потребу да се олакша рјешавање претходно наведених потешкоћа како би се гарантовало одржавање слободних, праведних и демократских избора 2. октобра 2022. године;

Узимајући у обзир, имајући у виду и констатујући све претходно наведено, овим доносим сљедећу одлуку:

ОДЛУКА

којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Одлука) која је приложена у наставку чини саставнидио ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу на привременој основи, све док је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ступа на снагу одмах и одмах се објављује на службеној интернетској страници Канцеларије високог представника и у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

 

Сарајево, 7. јуна 2022.

Кристијан Шмит

Високи представник 

Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине 

Члан 1.

У члану 11. (Привремено финансирање), став 2. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”,  бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) мијења се и гласи:

“(2) С циљем обављања законом утврђених активности буџетских корисника, привремено финансирање остварује се у износу од једне четвртине буџета за финансирање институција Босне и Херцеговине, у складу с посљедњим законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине. Министар финансија и трезора Босне и Херцеговине обавезан је извршити ову одредбу и обавезан је то учинити благовремено.”

У члану 11. став (6) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине мијења се и гласи:

“(6) Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усваја закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине до 31. марта. Уколико Парламентарна скупштина буџет за текућу фискалну годину не усвоји до 31. марта текуће године, реализоваће се само текући расходи неопходни за функционисање институција Босне и Херцеговине, у оквиру износа расхода прописаних ставом (2) овог члана.”

У члану 11. иза става (6), додају се нови ставови (7), (8) и (9), који гласе:

“(7) Изузетно од одредби става (2) овог члана, за вријеме привременог финансирања, расходи предвиђени за финансирање избора које проводи Централна изборна комисија, а који се покривају из буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине у складу с Изборним законом Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/ 14, 31/16 и 41/20) сматрају се текућим расходима и реализују се у складу с буџетским захтјевом Централне изборне комисије.

(8) За извршење захтјева Централне изборне комисије надлежно је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине. Изузетно од одредби било којег другог закона, уколико министар финансија и трезора Босне и Херцеговине није у могућности или неће да изврши захтјев Централне изборне комисије за финансирање избора у прописаном року, замјеник министра финансија и трезора Босне и Херцеговине ће извршити такав захтјев наредног дана по истеку наведеног рока.

(9) Казнене одредбе из члана 34. став (2) овог Закона примјењују се на министра и замјеника министра финансија и трезора Босне и Херцеговине у случају неизвршавања обавеза одређених ставовима (2) и (7) овог члана.”  

Члан 2.

Члан 23. (Спровођење контроле) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине мијења се тако што се бришу ријечи “и који није заснован на одговарајућим процедурама”.

Члан 3.

У члану 34. став (2) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине додаје се нова тачка а) која гласи:

“а) поступа у супротности с одредбама члана 11. овог Закона;”.

Досадашње тачке а) и б) постају тачке б) и ц). 

Члан 4.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на службеној интернетској страници Канцеларије високог представника, или првог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, који год од тих дана наступи раније.