08.01.2008

Одлукa о продужењу мандата г. Питера Никола на функцији иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

Користећи се овлашћењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10. (Споразум о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези с имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Констатујући да је Савјет за имплементацију мира у својој Декларацији донесеној у Бриселу 24. маја 2000. године, у контексту наглашавања кључних економских реформи потребних за стварање јединственог економског простора и омогућавање раста приватног сектора, између осталог, позвао органе власти Босне и Херцеговине да утврде и успоставе адекватне домаће изворе финансирања за државни буџет, те даље апеловало на органе власти Босне и Херцеговине да наставе са свеобухватним реформама система опорезивања и царина;

Узимајући у обзир комунике који је на нивоу политичких директора донио Управни одбор Савјетa за имплементацију мира дана 21. новембра 2002. године, у којем се Босна и Херцеговина позива да хитно усвоји економске реформе укључујући: “Уједињење царинског система како би се зауставило дуплицирање послова и проневјера”, те “увођење ПДВ-а на државном нивоу како би се поједноставио и учинио ефикаснијим систем опорезивања, те помогло у смањењу цјелокупних пореских обавеза”;

Узимајући у обзир такође Декларацију Управног одбора Савјетa за имплементацију мира донесену дана 30. јануара 2003. године којом је, у вези са процесом економских реформи, објављено “да увођење јединствене царинске управе и пореза на додану вриједност (у даљем тексту: ПДВ-а) на државном нивоу представљају суштински дио овог процеса реформи”;

Узимајући у обзир такође комунике који је на нивоу политичких директора донио Управни одбор Савјетa за имплементацију мира дана 15. марта 2006. године, у којем се органи власти Босне и Херцеговине позивају да осигурају своју подршку Управи за индиректно опорезивање и њеном Управном одбору;

Упознат с комуникеом Управног одбора Савјетa за имплементацију мира, донесеним 23. јуна 2006. године, у којем је истакнуто да би органи власти у БиХ што хитније требали ријешити спор око расподјеле и припадности прихода;

Узимајући у обзир комунике Управног одбора Савјетa за имплементацију мира, донесен 7. децембра 2006. године, у којем је Управни одбор изразио забринутост због чињенице да, успркос претходним ургенцијама да се пронађе задовољавајуће рјешење питања расподјеле прихода од ПДВ-а, Управни одбор Управе за индиректно опорезивање до сада није успио утврдити начин за рјешавање овог питања на систематичан начин;

Надаље узимајући у обзир комунике Управног одбора Савјетa за имплементацију мира, донесен 27. фебруара 2007. године, у којем је Управни одбор изразио забринутост због чињенице да, успркос претходним ургенцијама да се пронађе задовољавајуће рјешење питања расподјеле прихода од ПДВ-а, Управни одбор Управе за индиректно опорезивање још увијек није договорио начин за рјешавање овог питања на систематичан начин;

Узимајући у обзир такође члан 28. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 44/03, 52/04 и 34/07), у којем се предвиђа могућност именовања додатног члана Управног одбора који би обављао функцију предсједавајућег овог одбора и у којем се захтијева од наведеног лица да посједује стручност у одговарајућој области те да је показало високе стандарде поштења и савјесности у обављању свог посла;

Позивајући се на Одлуку високог представника бр. 177/04 (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 3/04 од 19. фебруара 2004. године), према којој је именован први предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање на први мандат у трајању годину дана, и члан 2. исте Одлуке којим се предвиђа могућност продужења мандата према нахођењу високог представника;

С обзиром на Одлуку високог представника бр. 20/06 (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 54/06 од 17. јула 2006. године), којом је именован г. Питер Никол на функцију иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање до 31. децембра 2006. године, закључно с тим датумом, под истим условима утврђеним и дефинисаним у Одлуци високог представника бр. 177/04 о именовању првог предсједавајућег Управног одбора система за индиректно опорезивање;

Узимајући у обзир Одлуку високог представника бр. 31/06 (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 01/07) од 8. јануара 2007. године, о продужењу мандата г. Питера Никола као иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање до 31. маја 2007. године, закључно с тим датумом, и Одлуку  високог представника бр. 49/07 (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 41/07) од 31. маја 2007. године о продужењу мандата г. Питера Никола као иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање до 13. јануара 2008. године, закључно с тим датумом;

Надаље узимајући у обзир писмо од 25. децембра 2007. године у ком је Предсједавајући Савјета министара затражио од високог представника да продужи мандат иницијалном предсједавајућем Управног одбора Управе за индиректно опорезивање како би помогао одбору у постизању договора о сталној методологији за расподјелу прихода од индиректног опорезивања;

Констатујући да се ставом 2. члана 28. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, измијењеним и допуњеним Одлуком високог представника бр. 16/08, предвиђа да први предсједавајући има мандат до 30. јуна 2008.године;

Свјестан потребе да се осигура неометано руковођење Управом за индиректно опорезивање правовременим именовањем предсједавајућег Управног одбора система за индиректно опорезивање;

Имајући на уму свеукупност горе наведених питања, високи представник доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

о продужењу мандата г. Питера Никола на функцији иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање

 

Члан 1.

Господин Питер Никол се овом Одлуком именује на функцију иницијалног предсједавајућег Управног одбора система индиректног опорезивања (у даљем тексту: предсједавајући), утврђену у ставовима 1. и 2. члана 28. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 44/03, 52/04 и 34/07), до 30. јуна 2008. године, закључно с тим датумом.

 

Члан 2.

Г. Питер Никол ће наставити да дјелује у функцији предсједавајућег под истим условима који су утврђени и дефинисани у Одлуци високог представника бр. 177/04 о именовању првог предсједавајућег Управног одбора система индиректног опорезивања.

 

Члан 3.

Изузетно од одредаба било којег закона којим се супротно прописује, иницијални предсједавајући ће уживати потпуни имунитет током читавог раздобља од свих поступака покренутих пред било којим судом у вези с радњама које изврши у оквиру мандата који му је додијељен овом Одлуком и у току обављања дужности које врши према овој Одлуци, пред било којим судом.

 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у Службеном гласнику Босне и Херцеговине, Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине, и у Службеном гласнику Републике Српске.

 

Сарајево, 8. јануара 2008. године                                        Мирослав Лајчaк
                                                                                                Високи представник