25.06.2007 53/07

Одлукa којом се доноси Закон о Меморијалном центру Сребреница-Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. године

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом В Анекса 10 (Споразум о цивилној проведби Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилној проведби Мировног уговора, и чланом ИИ 1. (д) истог Анекса, који од високог представника захтијева да олакша рјешавање било којих потешкоћа које се појаве у вези са цивилном проведбом Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се  на став ЏИ.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет за тумачење Споразума о цивилној проведби Мировног уговора, како би олакшао рјешавање било којих потешкоћа као што је горе речено „доношењем обавезујућих одлука какогод он оцијени да је неопходно” о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става ЏИ.2) „мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

С обзиром да је пресудом Међународног суда правде од 26. фебруара 2007. године у предмету који се тиче примјене Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида (Босна и Херцеговина против Србије и Црне Горе) утврђено да је у Сребреници почињен геноцид;

Констатујући да је према члану ВИИ Општегоквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини признато “да су поштивање људских права и заштита избјеглица и прогнаника од виталне важности за постизање трајног мира”, те да се према члану ИИ:1 Анекса 4 истог наведеног Споразума од Босне и Херцеговине и оба ентитета захтијева да “обезбиједе највиши ниво међународно признатих људских права и темељних слобода”;

Присјећајући се Одлуке високог представника од 25. октобра 2000. године, којом се трајно одређује земљишна локација у Поточарима у Општини Сребреница за мезарје и светиште на којем ће се подићи спомен обиљежје онима који су страдали у јулу 1995. године у Поточарима/Сребреници;

Присјећајући се и потврђујући све што је утврђено у преамбули наведене Одлуке и имајући на уму да је намјера наведене Одлуке високог представника била да послужи као прва у низу одлука којима се уређују аранжмани неопходни како би се успоставило мезарје и спомен обиљежје;

Констатујући да је, према наведеној Одлуци од 25. октобра 2000. године, високи представник, у складу с важећим домаћим законодавством, намјеравао основати фондацију или удружење у циљу трајног управљања мезарјем и спомен обиљежјем те обезбјеђивања њиховог првобитног финансирања; 

 

Имајући у виду да је Фондација “Сребреница–Поточари”, Спомен обиљежје и мезарје, установљена Одлуком високог представника, бр. 102/01 од 10. маја 2001. и уписана у Регистар фондација од јавног интереса, рјешењем Министарства цивилних послова и комуникација Босне и Херцеговине бр. 01/6–166–1–МП/02 од 11. децембра 2002. године;

Свјестан значаја градње таквог мезарја и спомен обиљежја као средства остваривања помирења међу народима Босне и Херцеговине, којим ће се заузврат промовирати повратак расељених лица и избјеглица и трајни мир;

Узимајући у обзир чињеницу да је признање прирођеног дигнитета као и једнаких и неотуђивих права сваког људског бића темељ слободе, правде и мира у свијету;

Узимајући надаље у обзирсвечану обавезу живих да осигурају достојанствен укоп мртвих, те поштујући права породица преминулих да сахране своје најдраже у складу са својим вјерским увјерењима, односно право које проистиче из члана 9. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода;

Потврђујући, уз дубоко жаљење, да велики број жртава убијених у Сребреници/Поточарима и даље остаје да се пронађе и ексхумира са још увијек непознатих мјеста;

Потврђујући такође да је на Босни и Херцеговини да осигура да се коначно мјесто починка и локација за спомен обиљежје за оне који су нестали у наведеном геноциду изнађе и да се њиме долично управља;

Свјетан такође неопходности сталног подсјећања на то да се геноцид никада не би требао поново догодити ниједном народу у Босни и Херцеговини.

Узимајући у обзир, констатујући и имајући у виду горе наведено,

овим доносим сљедећу,

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о Меморијалном центру Сребреница-Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. године

Закон који слиједи и чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу како је предвиђено у члану 29. овог закона, на привременој основи, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

Ова Одлука одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине” и ступа на снагу даном објављивања.

 

 

Сарајево, 25. јуна 2007.                                                Др. Кристијан Шварц–Шилинг

                                                                                        Високи представник

 

 ЗАКОН

О МЕМОРИЈАЛНОМ ЦЕНТРУ СРЕБРЕНИЦА – ПОТОЧАРИ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈЕ И МЕЗАРЈЕ ЗА ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА  ИЗ 1995. ГОДИНЕ

 

ПРВО ПОГЛАВЉЕ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(Установљење Меморијалног центра)

Овим Законом установљава се Меморијални центар Сребреница-Поточари Спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. године (у даљем тексту: Меморијални центар), чији статус и структура се дефинишу овим законом.

 

Члан 2.

(Правни слиједник)

Меморијални центар је правни слиједник Фондације Сребреница-Поточари Спомен обиљежје и мезарје (у даљем тексту: Фондација), установљене одлуком високог представника бр. 102/01 од 10. маја 2001. године и уписане у Регистар фондација од јавног интереса, рјешењем Министарства цивилних послова и комуникација Босне и Херцеговине број: 01/6 –166–1–МП/02 од 11. децембра 2002. године.

 

Члан 3.

(Власник имовине)

(1)        Меморијални центар је власник све покретне и непокретне имовине која је раније припадала Фондацији.

(2)        Имовина из става 1. овог члана не може бити оптерећена хипотеком као средство обезбјеђења кредита или бити под другим видовима оптерећења.

 

Члан 4.

(Регистрација)

Меморијални центар је правно лице и регистроваће се у складу са Законом о регистрацији правних лица која оснивају институције Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 33/02 и 37/03).

 

Члан 5.

(Сједиште)

Сједиште Меморијалног центра је у Сребреници–Поточарима.

 

Члан 6.

(Печат)

(1)        Меморијални центар има свој печат округлог облика, у који је уписано: “Босна и Херцеговина” и назив Меморијалног центра. Употреба печата ће се уредити одлуком Управног одбора из члана 8. овог Закона.

(2)        Управни одбор Меморијалног центра може одлуком усвојити симболе Меморијалног центра.

 

ДРУГО ПОГЛАВЉЕ – МАНДАТ МЕМОРИЈАЛНОГ ЦЕНТРА

Члан 7.

(Мандат и циљеви)

Мандат и циљеви Меморијалног центра су:

a)      изградња и одржавање Меморијалног центра;

b)      пријем и исплата средстава за Меморијални центар;

c)      сарадња са сличним центрима, фондацијама и удружењима широм свијета; и

d)      обављање осталих активности од значаја за Меморијални центар.

 

ТРЕЋЕ ПОГЛАВЉЕ – ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

А. Управни одбор

Члан 8.

(Управни одбор)

(1)        Држава Босна и Херцеговина управља Меморијалним центром путем Управног одбора Меморијалног центра.

(2)        Управни одбор је одговоран Савјету министара Босне и Херцеговине.

 

Члан 9.

(Именовање чланова Управног одбора)

(1)        Савјет министара именује чланове Управног одбора Меморијалног центра на период од четири године.

(2)        Савјет министара ће одредити начин избора чланова Управног одбора. Закон о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 7/03 и 37/03) не примјењује се на именовање чланова Управног одбора.

 

Члан 10.

(Сукоб интереса)

(1)        Члан 4. став (1) и члан 11. ставови (1) и (2) Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 13/02, 16/02, 14/03 и 12/04), не примјењују се на чланове Управног одбора.

(2)        Чланови Управног одбора немају право на било какву накнаду за свој рад.

(3)        Путни трошкови, те трошкови хране и смјештаја могу се надокнадити члановима Управног одбора и Савјетодавне радне групе, у складу с одлуком Управног одбора.

 

Члан 11.

(Састав Управног одбора)

(1)        Управни одбор има седам чланова.

(2)        Управним одбором предсједава предсједавајући Управног одбора, који се бира већином гласова чланова Управног одбора,

(3)        Предсједавајћи Управног одбора представља Меморијални центар у свим правним и јавним односима.

 

Члан 12.

(Надлежности Управног одбора)

Управни одбор:

a)       доноси Статут, као и остале нормативне и подзаконске акте Меморијалног центра;

b)       има финансијску одговорност за рад Меморијалног центра;

c)       доноси све релевантне одлуке везане за рад Меморијалног центра;

d)       усваја годишњи буџет Меморијалног центра на приједлог Службе из члана 18. овог Закона;

e)       усваја годишњи план активности Меморијалног центра на приједлог Службе из члана 18. овог Закона и обезбјеђује његову закониту и ефикасну реализацију;

f)       подноси извјештаје о годишњем активном и пасивном билансу стања Меморијалног центра Вијећу министара и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине;

g)       бира директора Службе из члана 18. овог Закона; и

h)       обавља остале задатке који су неопходни за рад Меморијалног центра.

 

Члан 13.

(Гласање)

(1)        Управни одбор дужан је доносити своје одлуке већином гласова од укупног броја својих чланова.

(2)        Већина чланова Управног одбора чини кворум.

 

Члан 14.

(Сједнице Управног одбора)

Управни одбор извршава своје задатке на сједницама које се сазивају по потреби, а најмање једанпут мјесечно.

 

Члан 15.

(Посматрачи)

(1)        Управни одбор може позвати посматраче да присуствују његовим сједницама.

(2)        Посматрачи могу давати приједлоге те износити запажања, али немају право гласа приликом доношења одлука.

 

Б.  Савјетодавна радна група

Члан 16.

(Савјетодавна радна група)

(1)        Управни одбор одлуком именује чланове Савјетодавне радне групе.

(2)        Савјетодавна радна група састоји се од највише девет чланова, и у њеном саставу су представници удружењâ породица жртава геноцида почињеног у Сребреници 1995. године, представници Исламске заједнице Босне и Херцеговине и представници извршне власти Општине Сребреница.

(3)        Савјетодавна радна група помаже Управном одбору у извршавању његових надлежности из члана 11. овог Закона.

(4)        Управни одбор именује чланове Савјетодавне радне групе на период од четири године.

 

Члан 17.

(Одлуке Савјетодавне радне групе)

Одлуке које доноси Савјетодавна радна група нису обавезујуће за Управни одбор.

 

Ц.  Служба

Члан 18.

(Служба)

Меморијални центар има своју Службу, која је одговорна Управном одбору.

 

Члан 19.

(Надлежности Службе Меморијалног центра)

Служба ће под надзором Управног одбора имати сљедеће надлежности у вези с функционисањем Меморијалног центра:

a)       да израђује и проводи одлуке Управног одбора;

b)       да обавља финансијске, правне, административне, техничке и друге организационе послове неопходне за рад Меморијалног центра;

c)       да обавља остале послове и задатаке које јој повјери Управни одбор.

 

Члан 20.

(Директор Службе)

(1)        Службом руководи директор којег поставља Управни одбор на период од четири године.

(2)        Директор Службе присуствује сједницама Управног одбора, без права гласа.

 

Члан 21.

(Особље)

Даном ступања на снагу овог Закона, запосленици који су били запослени од стране Фондације постају запосленицима Меморијалног центра и на њих се примјењује Закон о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 26/04, 7/05 и 48/05).

 

ЧЕТВРТО ПОГЛАВЉЕ – ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 22.

(Финансирање)

(1)        Меморијални центар има статус буџетског корисника у смислу члана 2. тачка б) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 61/04) и уписује се Регистар буџетских корисника, у складу с Упутством о садржају и начину вођења Регистра корисника Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 28/01).

(2)        Меморијални центар има властити буџет.

(3)        Буџет Меморијалног центра финансира се средствима додијељеним из “Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине” и средствима додијељеним из донација и прилога донатора.

(4)        Средства додијељена Меморијалном центру из “Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине” не смију бити мања од износа оперативних трошкова Меморијалног центра предвиђених у буџету Меморијалног центра.

(5)        Меморијални центар може примати донације од домаћих и међународних донатора у свој оперативни буџет и за посебне пројекте изван оперативног буџета Меморијалног центра.

(6)        Све донације из става 5. овог члана преносе се на рачун за посебне намјене код Централне банке Босне и Херцеговине.

 

Члан 23.

(Контрола над радом Меморијалног центра)

(1)  Контролу над законитошћу рада Меморијалног центра обављаће институције Босне  и Херцеговине и остали надлежни органи као и независни ревизори, најмање једанпут годишње.

(2) Извјештаји о контроли обављеној у складу са ставом (1) овог члана достављају се Савјету министара и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.

 

Члан 24.

(Безбједност)

Меморијални центар и мезарје ће се сматрати објектом и имовином за које је Босна и Херцеговина обавезна пружати заштиту у складу са ставом (1) члана 16. Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 27/04, 63/04 и 35/05).

 

ПЕТО ПОГЛАВЉЕ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

(Статут)

Статут Меморијалног центра, којим ће се уредити начин рада Меморијалног центра, доноси Управни одбор Меморијалног центра у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Закона, а објављује се у Службеном гласнику Босне и Херцеговине.

 

Члан 26.

(Пренос власништва над банковним рачунима)

Изузетно од одредби члана 22. овог Закона, средства Фондације која су намијењена за пројекте укопа и подизања нишана, а депонована су на рачунима код пословних банака, остају на наведеним рачунима након преноса Меморијалном центру, све дотле док се наведени пројекти не окончају.

 

Члан 27.

(Управни одбор Фондације)

Управни одбор Фондације ће обављати функцију Управног одбора Меморијалног центра из овог Закона све до именовања чланова Управног одбора Меморијалног центра од стране Савјета министара.

 

Члан 28.

(Престанак постојања Фондације)

(1)        Даном ступања на снагу овог Закона, Фондација престаје да постоји и брише се из Регистра фондација од јавног интереса.

(2)        Даном ступања на снагу овог Закона сва права и обавезе Фондације постају правима и обавезама Меморијалног центра, а сва покретна и непокретна имовина која је била у власништву Фондације постаје власништвом Меморијалног центра.

 

Члан 29.

(Ступање на снагу) 

Овај Закон ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Босне и Херцеговине.