08.01.2008

Одлукa којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10. (Споразум о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези са имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Свјестан такође да је одговорност за индиректно опорезивање пренесена на Босну и Херцеговину споразумом који су потписале Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска, којим се уређује расподјела надлежности у тој области;

С обзиром да је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине донијела Закон о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 44/03, 52/04 и 34/07), којим се установљује институционална структура и организациони основ за јединствени систем индиректног опорезивања Босне и Херцеговине;

    

Свјестан значаја да се за Босну и Херцеговину осигурају начела јединственог економског простора;

Узимајући у обзир комунике који је на нивоу политичких директора донио Управни одбор Савјета за имплементацију мира дана 15. марта 2006. године, у којем се органи власти Босне и Херцеговине позивају да обезбиједе своју подршку Управи за индиректно опорезивање и њеном Управном одбору;

Надаље узимајући у обзир  комунике Управног одбора Савјета за имплементацију мира, донесен 27. фебруара 2007. године, у којем је Управни одбор изразио забринутост због чињенице да, успркос претходним ургенцијама да се пронађе задовољавајуће рјешење питања припадности прихода од ПДВ-а, Управни одбор Управе за индиректно опорезивање још увијек није договорио начин за рјешавање овог питања на систематски начин;

Имајући на уму да до данас представници ентитета унутар Управног одбора Управе за индиректно опорезивање нису постигли договор о сталној методологији дозначавања прихода од индиректног опорезивања;

Узимајући у обзир члан 28. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, у којем се предвиђа могућност именовања додатног члана Управног одбора који би обављао функцију иницијалног предсједавајућег овог одбора током иницијалног периода од четири године;

Узимајући такође у обзир да тај мандат иницијалног предсједавајућег Управног одбора за индиректно опорезивање истиче 13. јануара 2008. године;  

Надаље узимајући у обзир писмо од 25. децембра 2007. године у којем је предсједавајући Савјета министара затражио од високог представника да продужи мандат иницијалном предсједавајућем Управног одбора Управе за индиректно опорезивање како би помогао Одбору у постизању договора о сталној методологији дозначавања прихода од индиректног опорезивања;

С обзиром на члан 16. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, којим се предвиђа да ће се по истеку мандата иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање, предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање бирати из реда чланова Управног одбора Управе за индиректно опорезивање;

Констатујући да сечланом 16. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини не утврђује предсједавајући по службеној дужности, у случају да чланови Управног одбора Управе за индиректно опорезивање не изаберу предсједавајућег;

Свјестан значаја да се за Босну и Херцеговину обезбиједи неометано руковођење Управом за индиректно опорезивање, правовременим именовањима предсједавајућег Управног одбора система за индиректно опорезивање;

Имајући на уму свеукупност горе наведених питања, високи представник доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини

(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 44/03, 52/04 и 34/07)

 

који је овдје приложен као саставни дио ове Одлуке.

Наведени Закон ступа на снагу као закон Босне и Херцеговине од дана предвиђеног у члану 3. тог закона, на привременој основи, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и објављује се одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

 

Сарајево, 8. јануара 2008.                                                         Мирослав Лајчáк

                                                                                                     Високи представник


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ИНДИРЕКТНОГ ОПОРЕЗИВАЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

 

Члан 1.

У члану 16. став 3. мијења се и гласи :

“Чланови Одбора консензусом бирају предсједавајућег из реда чланова, на мандат од пет (5) година. У случају да мандат предсједавајућег буде дужи од његовог мандата у својству члана Одбора, мандат предсједавајућег ће се подударати с његовим чланством у Одбору. Одбор бира наредног предсједавајућег прије истека сваког мандата предсједавајућег, укључујући иницијалног предсједавајућег.  Ако чланови Одбора не изаберу наредног предсједавајућег, по истеку мандата предсједавајућег, министар финансија и трезора Босне и Херцеговине ће по службеној дужности предсједавати Одбором у периоду од најмање једне (1) године.”

 

Члан 2.

У ставу 2. члана 28. реченица: “ Први предсједавајући има једнократни мандат од четири године” :

“Први предсједавајући има мандат до 30. јуна 2008. године.” 

 

Члан 3.

Овај Закон ступа на снагу даном објављивања и објављује се одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.