12.04.2022 OHR

Одлукa којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине

радни превод-

Бр. 01/22

Користећи се овлаштењима која су ми дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења поменутог Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) горе наведеног Споразума, према којем високи представник “пружа помоћ, када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се појаве у вези са цивилном имплементацијом”;

Позивајући се на став XI. 2. Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Вијеће за имплементацију мира поздравило намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем обавезујућих одлука, када то буде сматрао неопходним”, у вези са одређеним питањима, укључујући (у складу са тачком (ц) овог става) и “мјере у сврху осигурања имплементације Мировног споразума на читавој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Присјећајући се такође да се Декларацијом Управног одбора Вијећа за имплементацију мира, донесеном на нивоу политичких директора, у Сарајеву 24. септембра 2004. године, захтијевало изналажење “трајног рјешења” у вези с “питањем државне имовине”;

Констатујући да је, на основу наведене декларације, Комисија за државну имовину, утврђивање и расподјелу државне имовине, одређивање права и обавеза Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у управљању државном имовином (у даљем тексту: Комисија), у чијем су се саставу налазили стручњаци представници из оба ентитета Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и институција Босне и Херцеговине, била формирана у децембру 2004. године Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, у даљем тексту: Одлука);

Сматрајући да је Комисија у складу с наведеном Одлуком била задужена за, између осталог, предлагање закона којима се уређује утврђивање имовине која је у власништву Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и којима се одређују њихова права власништва и управљања државном имовином;

Констатујући да је Управни одбор Вијећа за имплементацију мира, на свом састанку од 27. фебруара 2008. године дефинисао “Прихватљиво и одрживо рјешење питања расподјеле имовине између државног и других нивоа власти” као први од пет циљева које органи Босне и Херцеговине требају реализовати прије транзиције Канцеларије високог представника у Канцеларију Специјалног Представника Европске Уније, позвао органе власти у Босни и Херцеговини “да што је прије могуће остваре ове циљеве и допринесу испуњавању ових услова”, те је надаље захтијевао од “високог представника да предузме све неопходне мјере како би осигурао испуњење наведених циљева”;

С обзиром да је 13. јула 2012. године Уставни суд БиХ донио одлуку у предмету бр. У-1/11, којом је утврдио да је држава Босна и Херцеговина титулар државне имовине те да искључива надлежност државе БиХ, тј. Парламентарне скупштине БиХ да регулише питање државне имовине произилази из члана I(1), члана III(3)(б) и члана IV(4)(е) Устава БиХ;

Узимајући у обзир такође да је Уставни суд БиХ ове принципе и ставове поновио у каснијим одлукама које се односе на пољопривредно земљиште (У-8/19), ријеке и воде (У-9/19) и шуме и шумско земљиште (У-4/21);

Признајући да је, у недостатку релевантног законодавства на државном нивоу, за заштиту интереса Босне и Херцеговине и њених административних јединица од потенцијалне штете коју би представљало даље располагање државном имовином прије доношења одговарајућих закона потребно постојање механизма привремене забране располагања државном имовином;

Узевши у обзир, констатујући, те имајући на уму све претходно споменуто, високи представник овим доноси сљедећу одлуку:

ОДЛУКА

којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине

(“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр.18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07, 99/07 и 58/08)

 

  1. Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 4. тог Закона, на привременој основи све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

2. Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује на службеној интернетској страници Канцеларије високог представника и у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

Сарајево, 12. априла 2022.

Кристијан Шмит
Високи представник

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ РАСПОЛАГАЊА ДРЖАВНОМ ИМОВИНОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

  Члан 1.

 

У Закону о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр.18/05, 29/06, 85/06, 32/07, 41/07, 74/07 , 99/07 и 58/08), члан 1. став (2) мијења се и гласи:

“У смислу овог Закона, под државном имовином подразумијева се:

  1. непокретна имовина која припада држави Босни и Херцеговини на основу међународног Споразума о питањима сукцесије, који су 29. јуна 2001. год. потписале државе Босна и Херцеговина, Хрватска, Бивша Југословенска Република Македонија, Словенија и Савезна Република Југославија;
  2. непокретна имовина на којој је право располагања и управљања имала бивша Социјалистичка Република Босна и Херцеговина до 31. децембра 1991. године;
  3. пољопривредно земљиште, за које је Уставни суд Босне и Херцеговине утврдио да представља државну имовину у својој одлуци у предмету бр. У-8/19;
  4. ријеке, шуме и шумско земљиште, за које је Уставни суд Босне и Херцеговине утврдио да представљају државну имовину у својим одлукама у предметима бр. У-9/19 и бр. У-4/21.”

 

Члан 2. 

Члан 2. став (1) мијења се и гласи:

 

“Без обзира на одредбе било којег другог закона или прописа, државном имовином може располагати искључиво држава Босна и Херцеговина, као њен титулар, у складу с одредбама овог закона.”

 

Члан 3. 

Члан 4. мијења се и гласи:

“Привремена забрана располагања државном имовином у складу с овим законом остаје на снази до ступања на снагу закона на државном нивоу којим се уређују права власништва и управљања државном имовином, а који би усвојила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, односно све док високи представник друкчије не одлучи.”

 

 

Члан 4.

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на службеној интернетској страници Канцеларије високог представника, или првог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, који год од тих дана наступи раније.