06.08.2002 14/02

Одлуку Којом се доноси Закон о Тужилаштву Босне и Херцеговине

Користећи се овлаштењима која су Високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је Високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења поменутог Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II. 1. (д) горе наведеног Споразума, према којем Високи представник “пружа помоћ, када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се појаве у вези са цивилном имплементацијом”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Савјета за имплементацију мира који се састао у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру Високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем обавезујућих одлука, када то буде сматрао неопходним”, у вези са одређеним питањима, укључујући (у складу са тачком (ц) овог става) и “мјере у сврху обезбјеђења имплементације Мировног споразума на читавој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Позивајући се даље на став 12.1 Декларације Савјета за имплементацију мира са састанка у Мадриду 15. и 16. децембра 1998. године, на којем је јасно речено да поменути Савјет сматра да је успостављање владавине закона, у који ће сви грађани имати повјерења, предуслов за трајни мир, као и за самоодрживу привреду која ће бити у стању да привуче и задржи стране и домаће улагаче;

Позивајући се поред тога и на тачку 3. Анекса II (Владавина закона и Људска права) споменуте Декларације, према којој је оснивање судских институција на државном нивоу, чиме се задовољава потреба утврђена уставом да се рјешавају кривична дјела која почине званичници Босне и Херцеговине у вршењу својих дужности те изборна питања и питања из области управног права, предуслов за успостављање владавине права у Босни и Херцеговини;

Имајући на умуоснажену стратегију за реформу правосуђа како би се појачали напори у постизању владавине закона у Босни и Херцеговини у периоду 2002/2003. године коју је подржао Управни одбор Савјета за имплементацију мира 28. фебруара 2002. године, и констатујући да је поменута стратегија осмишљена као одговор на позиве власти у Босни и Херцеговини за одлучнијим дјеловањем међународне заједнице у рјешавању криминалитета у привреди, корупције и проблема присутних у основама правосудног система;

Разматрајућичињеницу да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира 7. маја 2002. године у Сарајеву позвао органе власти у БиХ да обезбиједе брзо успостављање Суда Босне и Херцеговине;

Разматрајући даљечињеницу да је у коминикеу издатом у Сарајеву 31. јула 2002. године Управни одбор Савјета за имплементацију мира навео како Одбор поздравља оснивање Посебних вијећа и подржава приједлог Високог представника да у састав Суда Босне и Херцеговине и Тужилаштва Босне и Херцеговине укључи домаће и међународне судије и тужиоце кроз Посебно вијеће/одјел за организовани криминал, привредни криминал и корупцију;

Подсјећајући стога да успостављање Тужилаштва Босне и Херцеговине које би предузимало истражне радње и гонило починиоце кривичних дјела која спадају у надлежност Државе Босне и Херцеговине у складу са Уставом Босне и Херцеговине представља предуслов за успостављање владавине закона у Држави Босни и Херцеговини;

Имајући на умуда криминалне активности и даље нарушавају економска, фискална, тржишна и друга социјална права и интересе грађана Босне и Херцеговине, те да ће оснивање Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију у склопу поменутог Тужилаштва Босне и Херцеговине унаприједити одлучну борбу против криминала у Босни и Херцеговини;

Увјерен у витални значај који за Босну и Херцеговину има настојање да се ојача и слиједи владавина закона како би се створила основа за привредни раст и стране инвестиције;

Имајући у виду како хитност тако и потребу оснивања Тужилаштва Босне и Херцеговине, те из свих горе наведених разлога овим доносим слиједећу

О Д Л У К У

Којом се доноси Закон о Тужилаштву Босне и Херцеговине, који се овим прилаже као саставни дио ове одлуке.

Наведени закон ступа на снагу као закон Босне и Херцеговине у складу са одредбама члана 21, став 1. истог, на привременој основи, све док Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји  овај закон у одговарајућем облику, без амандмана и без додатних услова.

Ова одлука ступа на снагу одмах и објављује се одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

 

Сарајево, 6. август 2002. 
 
Педи Ешдоун
Високи представник

ЗАКОН О ТУЖИЛАШТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНE

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Оснивање

1.      Да би се осигурало ефикасно остваривање надлежности државе Босне и Херцеговине и поштивање људских права и законитости на њеној територији, овим законом оснива се Тужилаштво Босне и Херцеговине (у даљем тексту: “Тужилаштво”).

2.      Сједиште Тужилаштва је у Сарајеву.

Члан 2.

Независност

1.      Тужилаштво дјелује самостално као посебан орган Босне и Херцеговине.

Члан 3.

Организација Тужилаштва

1.      Послови Тужилаштва врше се у складу са Уставом и законима Босне и Херцеговине а обављају их главни тужилац Босне и Херцеговине (у даљем тексту: главни тужилац), три замјеника главног тужиоца Босне и Херцеговине (у даљем тексту: замјеници главног тужиоца) и одређени број тужилаца Босне и Херцеговине (у даљем тексту: тужиоци).

2.      Главног тужиоца и замјенике главног тужиоца бира и именује Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине из реда тужилаца у Тужилаштву.

3.      У склопу Тужилаштва оснива се посебно одјељење за организовани криминал, привредни криминал и корупцију (у даљем тексту: “Посебно одјељење”), како је утврђено законом.

Члан 4.

Језик

1.      У Тужилаштву су у равноправној употреби босански језик, хрватски језик и српски језик и латинично и ћирилично писмо.

Члан 5.

Главни тужилац, замјеници главног тужиоца и тужиоци

1.      Главни тужилац представља Тужилаштво и руководи његовим радом.

2.      Када је главни тужилац одсутан или спријечен да обавља своје послове, замјењује га замјеник главног тужиоца којег одреди Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине.

3.      Замјеници главног тужиоца и тужиоци могу вршити сваку радњу у поступку покренутом пред Судом Босне и Херцеговине за коју је по закону Босне и Херцеговине овлашћен главни тужилац.

Члан 6.

Састав Посебног одјељења

1.      Посебно одјељење чине руководилац одјела и тужиоци.

2.      Замјеник главног тужиоца обавља функцију руководиоца Посебног одјељења (у даљем тексту: “руководилац Посебног одјељења”). Руководилац Посебног одјељења има замјеника, који се бира из реда тужиоца Посебног одјељења.

Члан 7.

Колегијум тужилаца

Колегијум тужилаца чине главни тужилац, замјеници главног тужиоца и тужиоци.

Члан 8.

Трајање функције

1.      Главном тужиоцу и замјеницима главног тужиоца мандат траје шест (6) година уз могућност поновног именовања; међутим, мандат може престати усљед поднесене оставке, навршене старосне доби прописане за обавезан одлазак у пензију или смјењивања с функције из оправданих разлога.

2.      По истицању мандата главног тужиоца и његових замјеника, изузев ако нису поново именовани на ту функцију, или по подношењу оставке од стране главног тужиоца или замјеника главног тужиоца, они настављају да обављају своје дужности као тужиоци.

3.      Тужиоци се именују за вршење функције без ограничења трајања мандата; међутим, мандат може престати усљед поднесене оставке, навршене старосне доби прописане за обавезан одлазак у пензију или смјењивања с функције из оправданих разлога.

Члан 9.

Буџет Тужилаштва

1.      Тужилаштво има свој буџет који је саставни дио буџета Босне и Херцеговине. Прије почетка буџетске године главни тужилац подноси приједлог буџета Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине. Главни тужилац има право присуствовати и заступати приједлог Високог судског и тужилачког савјета на сједницама Парламентарне скупштине и одговарајућих одбора Парламентарне скупштине кад год се води расправа и одлучује о питањима буџета која се односе на Тужилаштво.

2.      Главни тужилац је, у сарадњи са секретаром, надлежан за припрему и извршење буџета.

3.      У саставу буџета налази се посебна ставка у којој се утврђују и буџетске потребе за рад Посебног одјељења. Руководилац Посебног одјељења планира и реализује ставку буџета Посебног одјељења.

4.      На крају сваке буџетске године главни тужилац обавјештава Парламент Босне и Херцеговине о извршењу буџета Тужилаштва.

Члан 10.

Извјештавање државних органа

1.      Тужилаштво има право и дужност да, у оквиру остваривања својих функција, на властиту иницијативу или на захтјев, извјештава Предсједништво Босне и Херцеговине, Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине и Вијеће министара Босне и Херцеговине о свом раду и о примјени закона Босне и Херцеговине.

Члан 11.

Обавјештавање јавности

1.      Тужилаштво путем средстава информисања и на други начин обавјештава јавност о појавама и проблемима од општег значаја које је запазило у свом раду.

2.      У границама и у складу с интересима поступка, Тужилаштво може обавјештавати јавност и заинтересована лица и о појединим предметима у којима поступа.

НАДЛЕЖНОСТ

Члан 12.

Кривична надлежност

1.      Тужилаштво је орган надлежан за спровођење истраге за кривична дјела за која је надлежан Суд Босне и Херцеговине, те за гоњење починилаца пред Судом Босне и Херцеговине, у складу са Законом о кривичном поступку Босне и Херцеговине и другим примјењивим законима.

2.      Тужилаштво је орган надлежан за примање захтјева за међународну правну помоћ у кривичним стварима, у складу са законима, мултилатералним и билатералним споразумима и конвенцијама, укључујући и захтјеве за изручење или предају тражених лица од стране судова или органа на подручју Босне и Херцеговине и других држава, односно Међународних судова или Трибунала. У случају да је за спровођење захтјева потребна судска одлука, Тужилаштво је овлаштено да поднесе захтјев за доношење такве одлуке.

3.      Посебно одјељење, између осталог, предузима законом одређене мјере за испитивање и гоњење починилаца кривичних дјела организираног криминала, привредног криминала и корупције предвиђених законом Босне и Херцеговине, када је у наведеним законима за та дјела предвиђена надлежност Суда Босне и Херцеговине;

4.      Када Посебно одјељење прими предмет у складу с чланом 65. Закона о Суду Босне и Херцеговине, руководилац Посебног одјељења прегледа те задржава или враћа предмет, односно проводи истрагу потребну за доношење такве одлуке.

ДОДАТНИ ПОСЛОВИ

Члан 13.

Годишње извјештавање и статистика

1.      На крају сваке буџетске године главни тужилац саставља статистички преглед својих активности које се односе на;

a)      неријешене и ријешене предмете (опис кривичног дјела, датум извршења дјела, име, презиме и датум рођења наводног извршиоца, датум евидентирања),

b)      број предмета који пристижу у текућој години (види тачку а),

c)      датум и врста коначне или привремене одлуке у неријешеним предметима у Тужилаштву,

d)      датум и врста коначне или привремене одлуке у предметима под оптужницом на Суду, односно након изрицања судске пресуде.

2.      На крају сваке буџетске године, на основу статистичког прегледа, главни тужилац извјештава Парламент Босне и Херцеговине. Главни тужилац образлаже стање криминалитета у Босни и Херцеговини и указује на тенденције у његовом кретању. У закључном дијелу ове информације главни тужилац може изнијети приједлоге законских реформи. Ови закључци се објављују путем медија и осталих одговарајућих средстава.

3.      Тужилац Федерације Босне и Херцеговине, тужилац Републике Српске и тужилац Брчко Дистикта дају главном тужиоцу неопходне податке у сврхе наведене у ставу 2.

4.      Руководилац Посебног одјељења извјештава о својим активностима утврђеним у члану 12. овог закона. Његови извјештаји укључују се у извјештаје утврђене у ставу 2.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 14.

Правилниk

1.      Правилником Тужилаштва се између осталог регулише организација Тужилаштва, број административно-техничког особља и услови обављања тих послова.

2.      Правилник Тужилаштва доноси главни тужилац уз одобрење Колегија тужилаца и Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине.

3.      Унутрашњу организацију Посебног одјељења уређује руководилац Посебног одјељења интерним правилником Посебног одјељења.

Члан 15.

Управа Тужилаштва

1.      Управом Тужилаштва руководи главни тужилац. Главни тужилац доноси општа упутства за рад тужилачких и административних одјела Тужилаштва у складу са Правилником.

2.      Почетком сваке године главни тужилац саставља Општи план о расподјели предмета и управним стварима. По питању расподјеле предмета планом се обавезно утврђују објективни критеријуми према којима се проводи расподјела. Током године у план се могу унијети измјене и допуне уколико то захтијева промјена броја предмета који пристижу, односно сродних управних ствари, или усљед појаве осталих непредвиђених околности.

3.      Посебно одјељење располаже властитом управом. Ставови 1. и 2. примјењују се на одговарајући начин на управу Посебног одјељења.

Члан 16.

Секретар Тужилаштва

1.      Тужилаштво има секретара којег именује Колегијум тужилаца, те остало особље одговорно за стручне, административне и техничке послове.

2.      Секретар Тужилаштва помаже главном тужиоцу у обављању административних послова и при изради административног дијела плана из члана 15, став 2.

3.      Послове секретара може обављати особа која је дипломирани правник и има најмање пет година одговарајућег правног искуства.

4.      Секретар Тужилаштва помаже главном тужиоцу код припреме и извршења буџета Тужилаштва.

Члан 17.

Регистар

1.      Управни одјел Тужилаштва води евиденцију предмета. При подношењу предмета Тужилаштву, предмет се уписује у регистар у којем су, између осталог, утврђени слиједећи подаци;

–         име, презиме особе против које је поднесена оптужба,

–         држављанство оптужене особе,

–         адреса оптужене особе,

–         датум извршења кривичног дјела,

–         правна квалификација кривичног дјела,

–         односне одредбе Кривичног закона,

–         евиденцијски број Тужилаштва,

–         евиденцијски број органа за провођење кривичног закона,

–         датум евидентирања у Тужилаштву.

2.      Главни тужилац утврђује административне појединости у Правилнику који се израђује у сарадњи са секретаром, у мјери у којој исте нису обрађене у општим упутствима и плану расподјеле.

ПРЕЛАЗНА ОДРЕДБА

Члан 18.

Прелазна одредба

1.      Тужилаштво је надлежно за кривична дјела утврђена законима Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Дистрикта Брчко која су се догодила прије ступања на снагу Кривичног закона Босне и Херцеговине, када та дјела садрже обиљежја међународних или међуентитетских кривичних дјела у складу са Кривичним законом Босне и Херцеговине.

2.      Након успостављања Тужилаштва и Кривичног одјељења Суда Босне и Херцеговине, сви судови и тужилаштва у Федерацији Босне и Херцеговине, Републици Српској и Дистрикту Брчко у чијој надлежности су кривични предмети који спадају у надлежност Суда Босне и Херцеговине на основу члана 65.  став 2. Закона о Суду Босне и Херцеговине, код којих оптужница није постала правоснажна, обавезни су одмах пренијети предмете у надлежност Тужилаштва. Тужилаштво даље поступа у складу са Законом о кривичном поступку Босне и Херцеговине. У случају да је за спровођење захтјева потребна судска одлука, Тужилаштво је овлаштено да поднесе захтјев за доношење такве одлуке.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Прописи о радним односима

Прописи Босне и Херцеговине о радним односима запослених у институцијама Босне и Херцеговине, сходно се примјењују и на раднике Тужилаштва, ако овим законом није другачије одређено.

Члан 20.

Одговорност

1.      За све штете које настану као посљедица радњи које службеници Тужилаштва предузимају при обављању својих послова одговорна је Босна и Хецеговина.

2.      Босна и Херцеговина задржава право на одштету од стране службеника уколико се процијени да је службеник намјерно предузео радње с циљем да изазове штету или повреду, односно штета или повреда јесте посљедица несавјесног обављања послова службеника.

3.      До доношења посебног закона о обавезама Босне и Херцеговине, поједности везане за одштетни поступак и услове уређују се Правилником.

4.      Прописи Босне и Херцеговине о управи, који се односе на руковођење и одговорности носилаца функција, сходно се примјењују и на главног тужиоца, ако овим законом није другачије одређено.

Члан 21.

Ступање на снагу

1.      Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

2.      Тужилаштво се оснива на дан који установи Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине. Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине јавно објављује датум оснивања.

Члан 22.

Објављивање закона

Овај Закон ће бити објављен у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, “Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.