02.12.2002 78

Одлука о Измјенама и допунама структуре расхода Регулаторне агенције за комуникације за 2002 годину

Користећи сеовлаштењима која су дата Високом представнику чланом V Анекса 10. (Споразум о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је Високи представник коначни ауторитет у земљи за тумачење наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II. 1. (д) истог Споразума према којем Високи представник “пружа помоћ, када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се појаве у вези са имплементацијом цивилног дијела”;

Позивајућисе на став XI. 2. Закључака са конференције Вијећа за имплементацију мира које се састало у  Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Вијеће поздравило намјеру Високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи за тумачење Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора да би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем обавезујућих одлука, када то буде сматрао неопходним,” у вези са одређеним питањима, укључујући (у складу са подставом (ц) овог става) и “друге мјере у сврху осигурања имплементације Мировног споразума на читавој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Позивајући сена чињеницу да је Високи представник донио Одлуку (“ Службени гласник Босне и Херцеговине “ 8/01, “ Службене новине Федерације Босне и Херцеговине “ 11/01, “ Службени гласник Републике Српске “ 12/01) којом се обједињавају надлежности Независне комисије за медије и Регулаторне агенције за телекомуникације а оснива Регулаторна агенција за комуникације;

Имајући на уму  да је Регулаторна агенција за комуникације институција која сама себе финанисира и прикупља приходе за своје функционисање по основу накнада за издавање дозвола за рад које се наплаћују од оператора телекомуникација и емитера  радио и телевизијских програма, те чији буџет одобрава, а потом и усваја Вијеће министара;

Констатујући даје буџетРегулаторне агенције за комуникације за 2002. годину, усвојен на Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине 31. маја 2002. године (Службени гласник Босне и Херцеговине 14/02), једнак буџету усвојеном 2001. године; међутим, тај буџет из 2001. године ограничен је на девет (9) мјесеци функционисања почевши са априлом 2001. године; тако је буџет Регулаторне агенције за комуникације за 2002. годину смањен за двадесет пет посто (25%) у поређењу са 2001. годином; 

Надаље констатујући да Вијеће министара  након неколико покушаја није успјело да усвоји Одлуку о промјени структуре расхода Регулаторне агенције за комуникације за 2002. годину коју је предложило Министарство за трезор институција Босне и Херцеговине, а којом се исправља смањење буџета Регулаторне агенције за комуникације прерасподјелом буџетских ставки одржавањем укупног износа буџета Регулаторне агенције за комуникације у границама усвојеним на Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине;

Имајући на уму чињеницу да је као резултат горе наведеног Регулаторна агенција за комуникације остала без средстава за ефикасно функционисање од 1 новембра 2002 године;

Подсјећајући да су функције Регулаторне агенције за комуникације од темељног значаја за даљи привредни развој и сектора телекомуникација и сектора емитовања;

Надаље подсјећајући да је у надлежности Регулаторне агенције за комуникације да врши праћење и управљење фреквентним спектром Босне и Херцеговине, што је од изузетне важности за  адекватно функционисање  радио-навигацијских и осталих безбиједносних служби, што је  од посебног значаја за заштиту безбиједности и здравља грађана Босне и Херцеговине;

Узимајући у обзир и имајући на уму све горе наведено, овим доносим сљедећу одлуку:

ОДЛУКА

о измјенама и допунама структуре расхода Регулаторне агенције за комуникације за 2002 годину

Измијењена структура расхода Регулаторне агенције за комуникације за 2002 годину налази се у прилогу ове Одлуке,  представља њен саставни дио и ступа на снагу ретроактивно у складу са тачком III саме Одлуке на начин  који је наведен и једнако као да ју је у року и одговарајућем облику у складу са свим потребним процедурама усвојило Вијеће министара Босне и Херцеговине.

Ова Одлука ступа на снагу одмах, а Измјене и допуне структуре расхода Регулаторне агенције за комуникације за 2002. годину примјењују се ретроактивно на начин претходно наведен. Одлука се без одлагања објављује у Службеном гласнику Босне и Херцеговине, Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине те Службеном гласнику Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

 

Сарајево, 2. децембра 2002 године
 
Пади Ашдaун, потпис.
Високи представник


Измјене и допуне структуре расхода Регулаторне агенције за комуникације за 2002 годину

I

 У 2002 години расходи буџетског корисника – Регулаторне агенције за комуникације преструктуришу се како слиједи:

Бр.

Врста расхода

Економ- ски код

Буџет за 2002 годину*

Средства потребна у буџету за 2002 годину

Разлика

(4-5)

1

2

3

4

5

6

1

Плате запослених

6111-6120

2.250.000,00

2.784.092,00

534.092,00

2

Накнаде трошкова запослених

6112

130.000,00

347.150,00

217.150,00

3

Издаци за материјал и услуге

6130-6137

950.000,00

328.438,00

-621.562,00

4

Издаци за осигурање и банкарске услуге 

6138

50.000,00

16.620,00

-33.380,00

5

Уговорене услуге

6139

120.000,00

23.700,00

-96.300,00

6

Капитални издаци

6880

 

УКУПНО

 

3.500.000,00

3.500.000,00

* Буџет за 2002. годину који је усвојило Вијеће министара и Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине који је идентичан девет (9) мјесечном буџету Регулаторне агенције за комуникације за 2001. годину.

II 

Министарство трезора заједничких институција Босне и Херцеговине и Материјално финансијска служба Регулаторне агенције за комуникације проводе измјене и допуне структуре расхода из тачке I.

Од Министарства за трезор институција Босне и Херцеговине се захтијева да ове промјене унесе у информативни систем финансијског пословања чим ова Одлука ступи на снагу.

III

Измјене и допуне структуре расхода описане у тачки и примјењују се ретроактивно и ступају на снагу 1 новембра 2002 године.