25.06.2008

Одлука о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Федерације Босне и Херцеговине

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дана чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној проведби Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Општи оквирни споразум), према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилној проведби Мировног уговора, и чланом II 1. (д) претходно наведеног Споразума, који од високог представника захтијева да олакша рјешавање било којих потешкоћа које се појаве у вези са цивилном проведбом Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да употреби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним, “доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Присјећајући се такође да се Декларацијом Управног одбора Савјета за имплементацију мира, донесеном на нивоу политичких директора, у Сарајеву 24. септембра 2004. године, захтијевало изналажење “трајног рјешења” у вези с “питањем државне имовине”;

Констатујући да је, на основу споменуте декларације, Комисија за државну имовину, утврђивање и расподјелу државне имовине, одређивање права и обавеза Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у управљању државном имовином (у даљем тексту: Комисија), у чијем се саставу налазе стручњаци представници из оба ентитета Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и институција Босне и Херцеговине, формирана у децембру 2004. године Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, у даљем тексту: Одлука);

Сматрајући да је Комисија, у складу са наведеном Одлуком, била задужена за, између осталог, предлагање закона којима се уређује утврђивање имовине која је у власништву Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и којима се одређују њихова права власништва и управљања државном имовином;

Подсјећајући да се Законом о привременој забрани располагања државном имовином Федерације Босне и Херцеговине, (“Службени гласник Федерације Босне и Херцеговине” 20/05, 17/06, 62/06, 40/07, 70/07, 94/07) привремено забрањују располагања државном имовином до ступања на снагу горе споменутих закона о власничким правима и управљањем државном имовином, или до 30. јуна 2008. године, у зависности од тога шта наступи раније;

Присјећајући се да је у својој Декларацији од 19. јуна 2007. године, Управни одбор Савјета за имплементацију мира изразио дубоко незадовољство чињеницом да “државни и ентитетски органи у три године нису успјели постићи споразум о располагању државном имовином”;

Присјећајући се такође да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира на састанку одржаном 30. и 31. октобра 2007. године подсјетио “три премијера на хитну потребу да се између влада постигне споразум о овом питању и тражи од високог представника да подузме све одговарајуће мјере како би се ово питање ријешило”;

Констатујући да је Управни одбор Савјета за имплементацију мира, на свом састанку од 27. фебруара 2008. године дефинисао “Прихватљиво и одрживо рјешење питања расподјеле имовине између државног и других нивоа власти” као први од пет циљева које органи Босне и Херцеговине требају реализовати прије транзиције Уреда високог представника у Уред Специјалног Представника Европске Уније, позвао органе власти у Босни и Херцеговини “да што је прије могуће остваре ове циљеве”, те је надаље захтијевао од “високог представника да предузме све неопходне мјере како би осигурао испуњење наведених циљева”;

Уз жаљење што, у складу са Одлуком Високог представника о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Федерације Босне и Херцеговине (“Службени гласник Федерације Босне и Херцеговине” број 94/07), привремена забрана располагања државном имовином престаје 30. јуна 2008. године, прије ступања на снагу горе поменутих закона о правима власништва и надлежностима за управљање Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у вези са државном имовином;

Присјећајући се коминикеа Савјета за имплементацију мира оф 25. јуна 2008. године којим су Политички директори Управни одбор констатовали “да државни и ентитетски органи власти већ четири године не успијевају постићи споразум о првом циљу, због чега је било неопходно да високи представник још једном продужи забрану располагања државном имовином”, те су позвали политичке вође да се “наставе са напретком који је постигнут у другим областима те преузму вођство и постигну договор о овом питању којим би се омогућило држави да врши своје уставне обавезе”;

Признајући да је за заштиту интереса Босне и Херцеговине и њених административних јединица од потенцијалне штете коју би представљало даље располагање државном имовином прије доношења одговарајућих закона потребно још једно продужење важења закона којима се привремено забрањује располагање државном имовином од стране Босне и Херцеговине, ентитета или свих њених административних јединица;

 

Узевши у обзир, констатујући, те имајући на уму све претходно споменуто, високи представник доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Федерације Босне и Херцеговине

Закон о измјенама и допунама налази се у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

Наведени Закон ступа на снагу као закон Федерације Босне и Херцеговине, на дан предвиђен чланом 2. тог Закона.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”.

 

 

Сарајево, 25. јуна 2008. године                                               Мирослав Лајчак
                                                                                                  Високи представник
 
 
 

ЗАКОН

 О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ РАСПОЛАГАЊА ДРЖАВНОМ ИМОВИНОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

Члан 1.

У члану 4. Закона о привременој забрани располагања државном имовином Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 20/05, 17/06, 62/06, 40/07, 70/07 и 94/07) ријечи: “и то најкасније до 30. јуна 2008. године”, мијењају се ријечима: “односно до потврђивања прихватљивог и одрживог рјешења питања расподјеле државне имовине између државе и других нивоа власти од стране Управног одбора Савјета за имплементацију мира, или док високи представник другачије не одлучи”.

 

Члан 2.

Овај Закон ступа на снагу даном објављивања у “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”.