12.12.2005 392/05

Одлука којом се доноси Закон о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Брчко Дистрикту

Користећи се овлашћењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10 (Споразум о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи за тумачење горе наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези са имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака са Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се обезбјеђује имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

С обзиром на став I.2.а Закључака наведене Конференције из Бона, којим је утврђено “да је непристрасно и независно правосуђе” од “суштинске важности за владавину закона и помирење у Босни и Херцеговини”;

Узимајући у обзир Анекс Декларације Савјета за имплементацију мира од 16. децембра 1998. године, у којем је Управни одбор апелирао на потребу “усвајање закона, до 30. јуна 1999. године, којим би се успоставило независно и непристрасно правосуђе, са акцентом на судским и тужилачким именовањима, примјереним платама и објективним стандардима за именовање судија и тужилаца, који ће бити у складу са истим који се примјењују у европској демократској пракси, те унапређивању мултиетничког правосуђа широм БиХ”;

Схватајући да је 8. марта 2001. супервизор за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине донио Налог супервизора о именовању чланова правосуђа Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Схватајући да је финансијска ситуација у судству и тужилаштву на свим нивоима у Босни и Херцеговини и даље изразито критична и да годишњи трошкови плата и накнада за судије и тужиоце јасно представљају непропорционалан дио укупних буџета, те да је тренутна ситуација неодржива и да би могла довести до колапса у судству и тужилаштву у Босни и Херцеговини;

Узимајући у обзир Коминике Управног одбора Савјета за имплементацију мира од 3. децембра 2004. године, у којем је Управни одбор нагласио да “ефикасан рад правосуђа, кључни елемент посљератног опоравка БиХ, овиси о правилном функционисању и одговарајућој награђености правосудних органа”, и у којем је дао своју пуну подршку ставу “да је хитно потребно извршити ревизију плата у правосуђу да би се обезбиједила одговарајућа расподјела средстава која ће да омогући ефикасан рад правосудног система”.

Констатујући такође да је, у циљу избјегавања даљег погоршања ситуације, високи представник замрзнуо плате у ентитетском правосуђу децембра 2004. године и да је успостављена радна група коју чине представници из министарстава правде на нивоу ентитета и Босне и Херцеговине, Правосудне комисије Брчко Дистрикта, Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине као и удружења судија и тужилаца у оба ентитета са задатком да изврши ревизију плата у правосуђу и изради нове законске прописе;

Прихватајући препоруке радне групе да би плате судија и тужилаца требале бити усклађене између ентитета, да накнаде које су укинули ентитетски парламенти 2003. године не би требало поново увести, да би плате за судије и тужиоце требале бити умјерено умањене, да би садашње плате требале остати и даље замрзнуте све док просјечна плата у Босни и Херцеговини не достигне одређени ниво, те да ће, након што поново почну да расту, плате расти у истом проценту као и просјечна плата у Босни и Херцеговини чиме ће се осигурати фиксни омјер између просјечне плате у Босни и Херцеговини и плата у правосуђу као и даље усклађивање између ентитета;

Прихватајући чињеницу да је Високи судски и правосуднисавјет Босне и Херцеговине, на својој сједници одржаној 23. августа 2005. године, изразило подршку препорукама Радне групе;

Присјећајући се Коминикеа Управног одбора Вијећа за имплементацију мира од 24. јуна 2005. године у којем је указано на то да је Управни одбор и даље забринут “због изазова фискалне одрживости са којим се суочавају власти у БиХ”;

Схватајући да је реализација препорука Радне групе од кључног значаја за за функционирање правосудног система у Босни и Херцеговини и да је у том погледу од врхунске важности да се оне остварују од почетка наредне буџетске године и то почевши од 1. јануара 2006 године;

Узевши у обзир и размотривши све наведено, високи представник доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Брчко Дистрикту

који се налази у прилогу Одлуке и чини њен саставни дио.

Тај закон ступа на снагу као закон Брчко Дистрикта даном предвиђеним у члану 17. Закона, осим ако га Скупштина Брчко Дистрикта не усвоји у истом тексту, истом облику и без измјена и допуна или додатних услова прије 31. децембра 2005. године. Ако Скупштина Брчко Дистрикта усвоји наведени закон у другачијем тексту, уз измјене и допуне или додатне услове, тај закон неће ступити на снагу.

У случају да Закон који је саставни дио ове Одлуке ступи на снагу у складу са одредбама ове Одлуке, ступиће на снагу на привременој основи, све док га Скупштина Брчко Дистрикта не усвоји у истом облику, без измјена и допуна или без додатних услова.

Ова одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”.

 

 

Сарајево, 9. децембар 2005.                                                 Педи Ешдаун

                                                                                                Високи представник


 

ЗАКОН О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА

СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ

 

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Оквир Закона

Овим законом утврђују се плате, накнаде и одређена материјална права судија и тужилаца у Брчко Дистрикту.

II

ПЛАТЕ, НАКНАДЕ И ДРУГА МАТЕРИЈАЛНА ПРАВА

 

Члан 2.

Основна мјесечна плата судија 

Основна мјесечна плата судија износи:

a)      За судије Основног суда у Брчком: 2.980 КМ.

b)      За предсједника Основног суда у Брчком: 3.200 КМ.

c)      За судије Апелационог суда у Брчком: 3.200 КМ.

d)      За предсједника Апелационог суда у Брчком: 3.500 КМ.

 

Члан 3.

Основна мјесечна плата тужилаца 

Основна мјесечна плата тужилаца износи:

a)      За тужиоце Тужилаштва Брчко Дистрикта: 2.980 КМ. 

b)      За замјеника главног тужиоца Тужилаштва Брчко Дистрикта: 3.100 КМ.

c)      За главног тужиоца Тужилаштва Брчко Дистрикта: 3.400 КМ.

 

Члан 4.

Додатак на радни стаж

Основна мјесечна плата сваког судије и тужиоца из чл. 2. односно 3. овог закона повећава се за  0,5% за сваку пуну годину радног стажа, највише до 40 година.

 

Члан  5.

Регулисање основне мјесечне плате

1.         Плате прописане чланом 2. и 3. овог Закона неће се повећавати све док просјечна мјесечна нето плата у Босни и Херцеговини израчуната за календарску годину не достигне или не пређе износ од 800 КМ.

2.         Почевши од године која услиједи након године у којој просјечна мјесечна нето плата у Босни и Херцеговини израчуната за календарску годину по први пут достигне или пређе износ од 800 КМ, основна мјесечна плата судија и тужилаца прописана чланом 2. односно 3. ће се годишње кориговати за проценат повећања просјечне мјесечне нето плате у Босни и Херцеговини.

3.         Проценат повећања из става 2. овог члана израчунат ће се тако што ће се упоредити просјечна мјесечна нето плата у Босни и Херцеговини за календарску годину са просјечном мјесечном нето платом у Босни и Херцеговини из претходне календарске године.

4.         У случају да се у некој години просјечна мјесечна нето плата у Босни и Херцеговини израчуната за календарску годину смањи, основна мјесечна плата судија и тужилаца остаје иста и неће се поново повећавати  све док просјечна мјесечна нето плата у Босне и Херцеговини израчуната за календарску годину не достигне највиши ниво  од првог повећања плата у складу са ставом 2. овог члана. Након тога, плате судија и тужилаца се повећавају у складу са ставом 2. овог члана.

5.         Просјечна мјесечна нето плата биће она плата која буде објављена од стране Агенције за статистику Босне и Херцеговине.                     

           

Члан  6.

Радно вријеме

1.         Број радних часова за судије и тужиоце је 40 часова седмично.

2.         Уколико судија односно тужилац ради пола радног времена, у складу са посебним законом или прописима, основна мјесечна плата из члана 2. односно 3. овог закона, кориговаће се у складу са бројем одрађених дана у односу према броју редовних радних дана за тај мјесец.

Члан  7.

Плаћени годишњи одмор и одуство за задовољавање вјерских потреба

1.         Судије и тужиоци имају право на плаћени годишњи одмор у трајању од 30 радних дана.

2.         Поред права на годишњи одмор дефинисаног у ставу 1. овог члана, судије и тужиоци имају право на два плаћена и два неплаћена дана одмора годишње за задовољење вјерских потреба.

3.         Сви судије и тужиоци имају право на нето накнаду за годишњи одмор у износу од 50% основне мјесечне плате из члана 2.а односно 3.а. 

 4.         Нето накнада за годишњи одмор из става 3. овог члана плаћа се као додатак на редовну плату у јулу сваке године, без обзира на то када се узима годишњи одмор.

5.         Плаћени годишњи одмор за сваког судију и тужиоца биће регулисан планом годишњих одмора који ће одредити предсједник суда или главни тужилац на годишњој бази у складу са прописима о унутрашњем пословању предметног суда односно тужилаштва.

Члан 8.

Ванредно плаћено одсуство

Поред годишњег одмора регулисаног чланом 7. овог Закона, судије и тужиоци имају право на седам плаћених дана одмора у календарској години како слиједи:

(и)       У случају женидбе/удаје: 5 дана;

(ии)     У случају смрти блиског сродника (супружника, партнера, мајке, оца, очуха, маћехе, дјетета, пасторка/пасторке, брата, сестре, полубрата, полусестре): 3 дана;

(иии)   У случају смрти мање блиског сродника (деде, баке или блиског сродника брачног друга или партнера): 1 дан;

(ив)     У случају рођења дјетета: 2 дана;

(в)        У случају селидбе из сталног пребивалишта у друго пребивалиште: 1 дан.

Члан 9.

Плаћено одсуство

1.   Високи судски и тужилачки савјет може одлучити да судија односно тужилац настави примати своју плату током одсуства које му одобри Високи судски и тужилачки савјет у складу са чланом 17. тачком 13. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 25/04).

2.   Високи судски и тужилачки савјет у сарадњи са Правосудном комисијом Брчко Дистрикта издаје прописе у вези са околностима под којим судија односно тужилац наставља да прима плату током одсуства дефинисаног у ставу 1. овог члана.

Члан  10.

Накнада приликом одласка у пензију

Судије и тужиоци имају право на једну основну мјесечну плату као накнаду приликом одласка у пензију, као што је то прописано у члану 2. односно 3. овог закона.

Члан 11.

Здравствено осигурање и боловање

Судије и тужиоци имају право на здравствено осигурање и боловање у складу са важећим Законом о здравственом осигурању у Брчко Дистрикту. 

Члан 12.

Пензијско и инвалидско осигурање

Судије и тужиоци имају право на пензијско и инвалидско осигурање у складу са важећим Законом о пензијском и инвалидском осигурању у Републици Српској или у Федерацији Босне и Херцеговине, зависно од фонда у који су уплаћивали доприносе.

Члан 13.

Накнада за путне трошкове

Судије и тужиоци имају право на накнаду за путне трошкове у складу са прописима о унутрашњем пословању суда или тужилаштва и одобреним буџетом суда односно тужилаштва. 

Члан 14.

Накнада за трошкове едукације

Судије и тужиоци имају право на накнаду за трошкове настале у току едукације у складу са прописима о унутрашњем пословању суда или тужилаштва и одобреним буџетом суда или тужилаштва

Члан 15.

Накнада за упућивање у други суд са или без пристанка судије

У случају упућивања судије да врши дужност судије у другом суду у складу са чланом 50. или 51. Закона о високом судском и тужилачком савјету, тај судија има право на накнаду за трошкове у складу са одредбама које донесе Високи судски и тужилачки савјет у сарадњи са Правосудном комисијом Брчко дистрикта.

III

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 16.

Стављање одредби ван снаге

Одредбе садржане у другим законима, прописима или одлукама Брчко Дистрикта које су у супротности с одредбама овог закона престају да важе даном ступања на снагу овог закона.

Члан 17.

Објављивање и ступање на снагу

Овај закон ступа на снагу 1.1.2006. године.