19.08.2014

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине остатак забране изречене Блашку Јеврићу Одлуком високог представника од 7. септембра 2000. године

98/14

Својом Одлуком од 7. септембра 2000.године (“Одлука из 2000.године”), високи представник је смијенио господина Блашка Јеврића с положаја шефа ОМИ-ја у Добоју. Наведеном Одлуком такође је забрањено г. Јеврићу да се кандидује за изборну или именовану дужност (“забрана”) осим ако се не овласти да исту обавља.

Дана 3. јуна 2005. године, високи представник је издао Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану (“Одлука из 2005.године”), уз ограничења да г. Блашку Јеврићу није дозвољено кандидовање на наредним изборима, као и обављање било које јавне функције у области повратка избјеглица све дотле док високи представник друкчије не одлучи, или до испуњења Анекса 7 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, шта год од ово двоје прије наступи.

На основу даљег разматрања предмета г. Јеврића, одлучио сам да остатак ове забране укинем. Господину Блашку Јеврићу се одлуком високог представника више не забрањује да обавља било коју јавну функцију у области повратка избјеглица. Ради избјегавања сваке сумње, свака забрана која произлази из Одлуке из 2000. године овим се путем укида.

Овакав исход оправдавају начела правичности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност Одлука из 2000. и 2005. године. Као и Одлуком из 2005. године, ни овом Одлуком не овлашћује се г. Јеврић да се врати на дужности са којих је смијењен на основу Одлуке из 2000. године нити му се даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Одлуке из 2000. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективно укидање остатка забране наметнуте Одлуком из 2000. године. Одлука из 2000. године се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на рјешење нити се њоме на други начин не прејудицира рјешење у било којем правном поступку који се води или ће се водити унутар или изван Босне и Херцеговине.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности с домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом декларативно се обухваћају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

Сарајево, 19. августа 2014.
Др. Валентин Инцко
Високи представник