19.08.2014

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине остатак забране изречене Момчилу Ристићу Одлуком високог представника од 29. новембра 1999. године

99/14

Својом Одлуком од 29. новембра 1999.године (“Одлука из 1999.године”), високи представник је смијенио господина Момчила Ристића с положаја шефа ОМИ-ја у Теслићу. Наведеном Одлуком такође је забрањено г. Ристићу да се кандидује за изборну или именовану дужност (“забрана”) осим ако се не овласти да исту обавља.

Дана 4. новембра 2005. године, високи представник је издао Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану (“Одлука из 2005.године”), уз ограничења да г. Момчилу Ристићу није дозвољено да буде запослен у управи општине Теслић до заврштека мандата за високе представнике или док садашњи односно будући високи представник другачије не одлучи.

На основу разматрања предмета г. Ристића, одлучио сам да остатак ове забране укинем. Господину Момчилу Ристићу се одлуком високог представника више не забрањује да буде запослен у управи општине Теслић. Ради избјегавања сваке сумње, свака забрана која произлази из Одлуке из 1999. године овим се путем укида.

Овакав исход оправдавају начела правичности, правилног управљања и разборитог испуњавања међународног мандата високог представника, којима се узима у обзир равнотежа између заштите државне стабилности и права појединаца.

Овом Одлуком не доводи се у питање валидност Одлука из 1999. и 2005. године. Као и Одлуком из 2005. године, ни овом Одлуком не овлашћује се г. Ристић да се врати на дужности са којих је смијењен на основу Одлуке из 1999. године нити му се даје право на одштету по основу било које накнаде, других облика неостварених новчаних бенефиција или привилегија односно статуса које је изгубио као резултат Одлуке из 1999. године.

Ова Одлука не представља амнестирање него проспективно укидање остатка забране наметнуте Одлуком из 1999. године. Одлука из 1999. године се не брише и остаје као интегрални дио законодавне евиденције Босне и Херцеговине.

Овом Одлуком се не утиче на рјешење нити се њоме на други начин не прејудицира рјешење у било којем правном поступку који се води или ће се водити унутар или изван Босне и Херцеговине.

Уколико су одредбе ове Одлуке у супротности с домаћим законодавством у вези са било којим од предмета који су њом обухваћени, ова Одлука ће бити мјеродавна. Одлуке високог представника имају већу правну снагу и предност у односу на домаће законодавство које је с њима у супротности. Овом законодавном изјавом декларативно се обухваћају постојеће и будуће одлуке високог представника.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и не захтијева предузимање никаквих додатних процедуралних радњи.

Ова Одлука се објављује одмах у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине” и “Службеном гласнику Републике Српске”.

Сарајево, 19. августа 2014.
Др. Валентин Инцко
Високи представник