18.08.1999 OHR

АНЕКС КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ

АРБИТРАЖНИ ТРИБУНАЛ

 ЗА СПОР ОКО МЕЂУЕНТИТЕТСКЕ ГРАНИЦЕ У ОБЛАСТИ БРЧКО

Арбитража за област Брчко

________________________

Федерација Босне и Херцеговине

против

Републике Српске

________________________

АНЕКС КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ

18. август 1999.

Заступници:

За Федерацију Босне и Херцеговине

Франк Меклоски
Едвард О. Делејни
Марк Ј. Динсмор
Барнс и Торнбург

Џеј Д. Зејлер
Акин, Гамп, Штраус, Хауер и Фелд

За Републику Српску

Никола Костић
Стајлер, Костић, Лебел,
Доброски и Мекгвајер

Др. Радомир Лукић

АНЕКС

(Прерађени текст, стање 18. августа)

I. СТАТУС СТАНОВНИКА ДИСТРИКТА

Сваки садашњи или будући становник Дистрикта који је био држављанин једног од ентитета прије успостављања Дистрикта и даље остаје држављанин тог ентитета. Што се тиче свих других становника Дистрикта, укључујући лица рођена након успостављања Дистрикта, Супервизор може Статутом власти Дистрикта, након што је узео у обзир релевантне законе БиХ, да одреди да свако такво лице има право да изабере у одговарајуће вријеме држављанство једног или другог ентитета. Након узимања у обзир релевантних закона БиХ, Супервизор такође може у Статут Дистрикта да унесе механизам којим би се сваком становнику Дистрикта дозволило да промијени ентитетско држављанство, без обзира на мјесто боравка у Дистрикту. Ентитети не смију да намећу становницима Дистрикта војне или друге обавезе, нити становници Дистрикта могу добровољно служити војну обавезу у ентитетима. Статут Дистрикта или накнадни законодавни акти Дистрикта могу да створе систем алтернативне обавезе коју би становници Дистрикта служили умјесто служења војног рока у ентитету. Ниједан становник Дистрикта који промијени мјесто боравка и одсели се из Дистрикта није подложан служењу војног рока у ентитетима.

II. СКУПШТИНА ДИСТРИКТА

Све законодавне одговорности власти Дистрикта су повјерене Скупштини Дистрикта. То су оне одговорности које су важне за функционисање Дистрикта као јединице локалне самоуправе. Укупан број чланова, састав и начин избора Скупштине одређен је Статутом власти Дистрикта. Први избор чланова Скупштине ће бити одржан када то одреди Супервизор. Сви избори се одржавају у складу са одредбама доле наведене ставке 9. Након израде Статута Дистрикта и до првих избора у Дистрикту, Супервизор може да распусти постојеће Скупштине у Дистрикту и да их интегрише тако да могу да служе као законодавно и савјетодавно тијело Супервизору и властима Дистрикта. Супервизор одређује величину и састав овог тијела.

III. ИЗВРШНИ ОДБОР

Све извршне функције власти Дистрикта су повјерене Извршном одбору, под условом да Статут и сам Одбор могу на одговарајући начин раздијелити извршне функције Одбора. Након израде Статута Супервизор може да распусти постојећа административна тијела унутар Дистрикта и да их интегрише у ново прелазно административно тијело чију ће величину и састав одредити Супервизор. Статут може да садржи одредбе које ће обезбиједити, како приличи, да чланови Извршног одбора и/или секретари Дистрикта буду стручно и технички квалификовани за своје функције.

IV. ПРАВОСУЂЕ И КАЗНЕНИ СИСТЕМ

Статут одређује структуру правосудног система Дистрикта. У прво вријеме Супервизор одређује број функција у правосуђу, али Скупштина Дистрикта тај број накнадно може да промијени уз сагласност Супервизора. Судови Дистрикта су независни и имају општу јурисдикцију. Супервизор именује прве (а) чланове правосуђа Дистрикта, и (б) тужиоца и замјенике тужиоца. Што се тиче накнадних именовања, Статутом Дистрикта се успоставља Комисија за правосуђе, која је одговорна за именовање, вријеме намјештења и разријешења са дужности судија и тужилаца у складу са законима Дистрикта. Сва оваква именовања и разријешења са дужности морају имати одобрење Супервизора. Сва лица именована на ове положаје морају да имају стручне квалификације.

Статутом Дистрикта се унутар власти Дистрикта формира Одјељење за правосуђе Дистрикта, које преузима административне функције тренутно у надлежности Министарстава правосуђа ентитета. Одјељење за правосуђе Дистрикта ће имати правобраниоца Дистрикта који заступа правне интересе Дистрикта.

Док се не формира затвор у Дистрикту, свака особа осуђена на казну затвора своју казну служи у затворима ентитета чији је држављанин, иако Супервизор у интересу правде може да изда налог за неки други облик одслужења затворске казне. Појединац без ентитетског држављанства може са одобрењем Супервизора да буде затворен у било којем ентитету. Оваква употреба ентитетских затворских објеката биће договорена споразумом између Дистрикта и ентитета. Дистрикт унутар својих граница обезбеђује притвор.

V. КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАКОНА

Супервизор оснива и именује Комисију за ревизију закона, која је одговорна за предлагање нових и модификовање постојећих закона да би се створио одговарајући јединствени систем закона у цијелом Дистрикту. Комисијом предсједава правник из међународне заједнице, и она садржи представнике оба ентитета. Препоруке Комисије се предају Скупштини на усвајање, а након тога их одобрава Супервизор. Ако Скупштина не учини оно што треба, Супервизор може да одлучи о препорукама Комисије након што се консултовао са одговарајућим званичницима из БиХ и ентитета.

VI. СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА

Статутом се оснивају полицијске снаге Дистрикта, које преузимају функције свих полицијских снага које се тренутно налазе у Дистрикту, укључујући униформисану полицију, пограничну полицију и финансијску полицију. Међународна полиција Уједињених Нација (УН ИПТФ) ће и даље имати контролу над полицијским снагама Дистрикта у складу са Анексом 11 Дејтонског мировног споразума. У Статуту јасно стоји да је главна одговорност полицијских снага Дистрикта не само свакодневно обезбјеђивање јавног реда и мира у цијелом Дистрикту, него и обезбјеђивање потпуне слободе кретања унутар Дистрикта са посебним нагласком на слободу кретања између источног и западног дијела Републике Српске, те између Федерације и Хрватске.

Статут ће такође да обезбиједи успостављање сарадње између полицијских снага Дистрикта и полицијских власти ентитета. Договори ове врсте су под надзором Међународне полиције Уједињених Нација (УН ИПТФ) и морају да буду одобрени од стране Супервизора. Договори укључују и право на ”потјеру” за осумњиченим за кривична дела. У складу са одредбама става 40 Коначне одлуке, полицајци ентитета могу (1) да уђу у Дистрикт ради консултација са полицијским снагама Дистрикта и (2) да прођу кроз Дистрикт док су на службеној дужности, а уз одобрење Супервизора и/или Међународне полиције Уједињених Нација (УН ИПТФ).

На челу полицијских снага Дистрикта налази се шеф полиције који подноси извјештај Извршном одбору. Супервизор именује првог шефа полиције и његово/њено особље. Накнадна именовања и одлуке о запошљавању биће донешене у складу са Статутом Дистрикта и накнадно донешеним законима Дистрикта, уз одобрење Супервизора. Полицијске снаге Дистрикта, под вођством шефа полиције, извршаваће све административне функције које тренутно унутар Дистрикта врше Министарства унутрашњих послова ентитета.

VII. ЦАРИНСКА СЛУЖБА

Управљање царинским пословима, укључујући убирање царинских дажбина унутар Дистрикта одређено је Статутом. Супервизор, уз консултације са Извршним одбором, одређује да ли је најбољи приступ успостављање независне царинске службе Дистрикта, или додјељивање свих или дијела царинских послова приватним или јавним организацијама путем уговора, или је неки трећи приступ више примјерен ситуацији. Када ступе на функцију, царинске власти Дистрикта биће одговорне за преговоре са релевантним властима БиХ и ентитета око одговарајуће расподјеле царинских прихода.

VIII. ОПОРЕЗИВАЊЕ И ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА

А. Опорезивање

Након консултација са представницима ОХР-а, БиХ и оба ентитета, Супервизор Статутом одређује одговарајући порески систем у Дистрикту, укључујући администрацију и убирање пореза. Размотриће се питање да ли треба створити независну пореску службу Дистрикта, или убирање пореза и пореску администрацију треба додијелити спољним приватним или јавним организацијама путем уговора. У складу са одредбама Статута, Скупштина Дистрикта је одговорна за доношење одговарајућих пореских закона, који морају да имају одобрење Супервизора. Након што са одређеним датумом, којег одређује Супервизор, на снагу ступи порески систем Дистрикта, становници Дистрикта нису више подложни опорезивању ни у једном од ентитета, осим ако тако није одређено пореским законима Дистрикта.

Супервизор има овлашћење да све привредне активности на подручју пијаце ”Аризона” потпуно усклади са релевантним пореским законима.

Б. Буџет

Извршни одбор Дистрикта, под вођством Супервизора, одговоран је за припрему годишњег буџета Дистрикта. Прије избора Скупштине Дистрикта, Супервизор има овлашћење да усвоји буџет Дистрикта. Након тога буџет се предаје Скупштини Дистрикта на усвајање. У случају да се Супервизор не слаже са буџетом који је усвојила Скупштина, Супервизор врши консултације са Скупштином, али остаје крајњи ауторитет у случају да се неслагања не могу разријешити. Општи циљ Дистрикта јесте да се финансира од локално убраних прихода и од средстава добијених расподјелом царинских прихода као што је наведено у ставци 7. У случају да Супервизор закључи да постоји или да ће доћи до ”мањка” између прихода и расхода које је он одобрио у буџету, властима БиХ се може упутити апел за добивање додатних средстава. Уколико се потребни додатни приходи не могу добити на неки други начин, биће обезбијеђени од стране ентитета, и то двије трећине од стране Федерације и једна трећина од стране РС, осим ако Супревизор не одреди или се не договори другачије. Извршни одбор Дистрикта је одговоран за реализацију буџета.

IX. ГЛАСАЊЕ

Сваки становник Дистрикта, који је држављанин БиХ и који према релевантним изборним законима и прописима има право да гласа у Дистрикту, имаће право да гласа: (а) на изборима у Дистрикту за Скупштину и све друге изборне функције Дистрикта; (б) на ентитетским изборима за Предсједништво БиХ и за Представнички дом БиХ, тиме што ће гласати у ентитету чији је држављанин; и (в) на изборима ентитета чији је држављанин. Што се тиче избора у Дистрикту који би се могли одржати прије израде Статута Дистрикта, Супервизор одређује правила која су у складу (колико он мисли да треба да буду) са релевантим законима и прописима који регулишу изборе, а први избори одржавају се под надзором ОЕБС-а. Код свих накнадних избора у Дистрикту, изборна правила и право на гласање успостављено Статутом Дистрикта у складу су (колико Супервизор мисли да треба да буду) са релевантним законима и прописима који регулишу изборе, а Супервизор одређује начин надзирања накнадних избора. Приликом успостављања изборног система Дистрикта Супервизор може да одабере било који изборни механизам који, по његовом мишљењу, поспјешује потпуну и правичну заступљеност свих елемената мултиетничког становништва Дистрикта.

X. СИМБОЛИ

Скупштина Дистрикта одређује све симболе Дистрикта, под условом да су сви симболи политички и етнички неутрални и да добију коначно одобрење Супервизора. Дистрикт нема другу заставу осим заставе Босне и Херцеговине. Заставе оба ентитета могу се излагати унутар Дистрикта, али само уз заставу БиХ. Застава једног ентитета неће се излагати уколико се равноправно не изложи застава другог ентитета. Латиница и ћирилица користе се равноправно за све званичне сврхе. Сваки становник Дистрикта има право да затражи издавање званичних докумената на било којем од три званично призната језика, и има право да користи било који од тих језика у званичним и свим другим препискама. Власти Дистрикта су одговорне за издавање личне карте Дистрикта у складу са законима БиХ и статутарним одредбама које је одобрио Супервизор, а употреба пасоша биће под контролом закона БиХ.

XI. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

Након оснивања и консултовања са Савјетодавним одбором за образовање, у коме ће заступљеност бити избалансирана, а стручност међународна, Супервизор ће извршити интеграцију образовног система Дистрикта, ускладити наставне планове и програме унутар Дистрикта, и обезбиједити уклањање наставног материјала за који он сматра да није дослиједан циљевима стварања демократског мултиетничког друштва у Дистрикту. Све док Супервизор не одреди другачије, свака школа у Дистрикту наставља да користи свој постојећи наставни план и програм. Сваки становник Дистрикта има једнак приступ одговарајућем образовању без дискриминације, а и наставничко особље се запошљава такође без дискриминације. Супервизор је тај који доноси коначну одлуку о питањима као што су ова за цијело време супервизије, а након тог периода ово овлашћење ће бити у рукама Извршног одбора.

XII. ДРУШТВЕНА/ЈАВНА ИМОВИНА

Власти Дистрикта управљају свом друштвеном/јавном имовином унутар Дистрикта, и имају овлашћење, уз одобрење Супервизора, да врше приватизацију друштвене/јавне имовине у складу са примјењивим законима БиХ. Друштвеном/јавном имовином у Дистрикту се не смије располагати осим ако је то у складу са законима БиХ и уз одобрење Супервизора.

XIII. КРЕТАЊЕ ВОЈСКЕ КРОЗ ДИСТРИКТ

Члан 42 Коначне одлуке одређује да се, након завршетка мандата СФОР-а, војним снагама ентитета дозвољава пролаз кроз територију Дистрикта само ”у складу са законима БиХ и Дистрикта”. Да би се разјаснила намјера ове одредбе, Трибунал овдје треба да назначи да се закони БиХ или Дистрикта не требају спроводити или наметати тако да безразложно спрјечавају свако предложено кретање војних снага, чија сврха и циљ јесте да дозволи кретање снага из разлога који нису агресивне природе.