30.12.2010 23/10

Одлуka којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10. (Споразум о провођењу цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези с провођењем цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и, према тачки (ц) овог става, “мјере којима се обезбјеђује провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Узимајући у обзир да је Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини објављен и ступио на снагу (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 76/09 од 28. септембра 2009. године), чиме су проширене овласти Државне регулаторне комисије за електричну енергију у погледу регулисања питања дјелатности производње, снабдијевања, дистрибуције и трговине електричном енергијом у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине;

Узимајући у обзир да је Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине објављен и ступио на снагу (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 61/09 од 28. септембра 2009. године), чиме је успостављена обавеза произвођача електричне енергије из Федерације Босне и Херцеговине да снабдијева електричном енергијом и Брчко Дистрикт у омјеру од 50% потреба Брчко Дистрикта, док одговарајући Закон Републике Српске прописује обавезу произвођача из Републике Српске да обезбиједи преосталих 50% потреба за електричном енергијом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Констатујућида је Законом о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини обавезаним произвођачима електричне енергије остављена могућност да до прописаног рока (30. октобар текуће, за наредну годину) договоре омјер количине електричне енергије којом ће снабдијевати Брчко Дистрикт, другачији од обавезног прописаног;

Узимајући у обзир да је законодавни оквир којим се уређујепитање снабдијевања Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине електричном енергијом финализован након истека наведеног прописаног рока будући да је усвојен у децембру 2010. године Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији Републике Српске од стране НароднескупштинеРепублике Српске;

Узимајући у обзир да су измјене и допуне Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 07/02, 13/03 и 76/09)неопходне како би се конкретизовали резултати консултација између ОХР-а, супервизора за Брчко Дистрикт, Европске комисије, надлежних органа власти у БиХ, и релевантних електропривреда у вези с безбједним, одрживим и приступачним снабдијевањем Брчко Дистрикта електричном енергијом, под условима који су транспарентни и праведни;

Узимајући у обзир и размотривши све наведено високи представник доноси сљједећу:

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини

(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 07/02, 13/03 и 76/09)

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 2. тог Закона, на привременој основи, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

 

 

Сарајево, 30. децембра 2010.                                                    Др. Валентин Инцко 

                                                                                                   Високи представник

 

 

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕНОСУ, РЕГУЛАТОРУ И ОПЕРАТЕРУ СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БОСНИ И ХЕЦЕГОВИНИ

 (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 07/02, 13/03 и 76/09)

 

 

Члан 1.

Одредба члана 9.8. (Ступање на снагу, престанак важења и пријелазне одредбе) Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини мијења се тако да се додаје нови став 2. који гласи:

“Рок садржан у члану 8. (Тржиште), став 8.1. (4) (Јединствено тржиште електричне енергије), до којег произвођачи електричне енергије могу постићи договор о другачијем омјеру снабдијевања Брчко Дистрикта, неће се примјењивати у 2010. години”.

Члан 2.

Овај Закон ступа на снагу по објављивању на службеној интернет страници Канцеларијевисоког представника и одмах се објављује у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.