18.09.2009

Одлука којом се доноси Закон о расподјели, намјени и кориштењу финансијских средстава добивених по Анексу “Ц” Споразума о питањима сукцесије

Користећи се овлаштењима која су високом представнику дата чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилном провођењу Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Општи оквирни споразум за мир), према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилној провођењу Мировног уговора, и чланом II 1. (д) претходно наведеног Споразума, који од високог представника захтијева да олакша рјешавање било којих потешкоћа које се појаве у вези са цивилном проведбом Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за провођење мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за провођење мира поздравио намјеру високог представника да употреби свој коначни ауторитет у земљи у вези с тумачењем Споразума о провођењу цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу с горе наведеним, “доношењем обавезујућих одлука, када то оцијени неопходним”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се осигурава провођење Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Констатујући да надлежни органи у Босни и Херцеговини још нису успјели да успоставе системски законодавни механизам за расподјелу финансијских средстава која припадају Босни и Херцеговини по основу Споразума о питањима сукцесије бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, (у даљем тексту: Споразум о сукцесији) (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 10/01), између државе и других нивоа власти, те за утврђивање одговарајућег кориштења ових средстава;

Присјећајући се да је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине до сада усвојила само дјелимична рјешења о расподјели и кориштењу финансијских средстава, укључујући доношење Закона  о намјени и кориштењу дијела имовине коју је Босна и Херцеговина добила по Споразуму о питањима сукцесије (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 11/02), према којем су средства у износу од 156.011.373,15 КМ додијељена Босни и Херцеговини према стопи од 13%, Федерацији Босне и Херцеговине према стопи од 46%, а Републици Српској према стопи од 25%, док је преосталих 16% пласирано у капиталне резерве код Централне банке Босне и Херцеговине;

Присјећајући се такође да су 2. марта 2009. године, министар финансија и трезора Босне и Херцеговине, министар финансија Федерације Босне и Херцеговине и министар финансија Републике Српске потписали Протокол о привременој расподјели средстава добивених по основу Споразума о питањима сукцесије, (у даљем тексту: Протокол), према којем су се сагласиле да привремено расподјеле 170.584.245.841,01 КМ у новчаним средствима добивеним по Споразуму о сукцесији “у складу с принципима који се примјењују према Закону о намјени и кориштењу дијела имовине коју је Босна и Херцеговина добила на основу Споразума о питањима сукцесије;”

Без обзира на поменути Закон о намјени и кориштењу дијела имовине коју је Босна и Херцеговина добила по Споразуму о питањима сукцесије, којим је уступљен дио средстава из Споразума о сукцесији између Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске према стопама од 13%, 46%, односно 25%, Фискални савјет Босне и Херцеговине донио је Закључак 9. марта 2009. године у којем се изражава подршка Протоколу између државног и ентитетских министарстава, али којим је прописано да ће дио средстава из сукцесије утврђен Протоколом бити расподијељен према стопи од 65% за Федерацију Босне и Херцеговине и 35% за Републику Српску;

Констатујући такође да је на основу поменутог Закључка Фискалног савјета Босне и Херцеговине, 2. априла 2009. године Савјет министара Босне и Херцеговине донио Одлуку о привременој расподјели дијела имовине Босне и Херцеговине добивене према Споразуму о питањима сукцесије, (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 34/09), којом се потврђује претходно поменути Протокол и одређује да 170.892.841,01 КМ у средствима из сукцесије буде расподијељено искључиво између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, према стопи од 65% односно 35% све док се не донесе закон којим се утврђују коначне стопе расподјеле, те предвиђа да се Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање користи за осигурање поврата свих средстава која евентуално буду неопходна за реализацију коначне расподјеле прецизиране таквим законом;

Присјећајући се писма високог представника од 20. априла 2009. године упућеног предсједавајућем Савјета министара Босне и Херцеговине, у којем је високи представник констатовао да је искључење државе из расподјеле средстава из сукцесије на темељу Закључка Фискалног савјета Босне и Херцеговине и Одлуке Савјета министара притиврјечно стопама расподјеле обухваћеним у Закону о намјени и кориштењу дијела имовине коју је Босна и Херцеговина добила по Споразуму о питањима сукцесије из 2002. године, и у којем је високи представник констатовао да такво искључење “представља забрињавајући преседан за будуће случајеве расподјеле ових средстава” у свјетлу обавеза Босне и Херцеговине које проистичу по основу Анекса“Ц” Споразума о сукцесији које би се могле надокнадити из ових средстава, од којих би један дио могао приспјети ове године;

Присјећајући се такође поменутог писма високог представника од 20. априла 2009. године у којем је високи представник такође констатовао да је Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине такође искључен из привремене расподјеле средстава из сукцесије коју је одобрио Савјет министара, и у којем је високи представник подсјетио Савјет министара да је “такво систематско искључење Брчко Дистрикта из оваквих споразума довело до покретања поступка 2005. године пред Арбитражним трибуналом за рјешавање спора око међуентитетске линије разграничења у области Брчког, и да се поновно покретање сличних поступака не може искључити”;

Свјестан писма које је 14. маја 2009. године упутио супервизор за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине предсједавајућем Савјета министара Босне и Херцеговине, у којем је нагласио да је “Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине саставни дио фискалног система Босне и Херцеговине који учествује у убирању прихода од индиректних пореза, који је испуњавао и даље испуњава своје обавезе које проистичу из спољњег и унутрашњег дуга Босне и Херцеговине (…) те стога има право да учествује у овој расподјели средстава из сукцесије како би могао да испуњава своје надлежности у складу с одлукама Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког и Уставом Босне и Херцеговине”;

Имајући у виду комунике од 30. јуна 2009. године, према којем је Управни одбор Савјета за провођење мира констатовао да ентитети још увијек нису испунили своје преостале обавезе из одлука Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког у погледу рјешавања, између осталог, питања “удјела Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у злату и другим приходима из средстава СФРЈ, те позвао ентитете, и државу по потреби, да ријеше ова питања најкасније до 15. септембра 2009. године;”

Без обзира на нацрт Закона о расподјели, намјени и кориштењу финансијских средстава добивених по Анексу “Ц” Споразума о питањима сукцесије, који је донио Савјет министара Босне и Херцеговине 14. септембра 2009. године, којим се предвиђа расподјела, намјена и кориштење финансијских средстава које је Босна и Херцеговина добила по Споразуму, органи власти Босне и Херцеговине нису успјели да у потпуности регулишу удио Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у злату и другим приходима од средстава из сукцесије у року до 15. септембра 2009. године који је утврдио Управни одбор Савјета за провођење мира;

Уз жаљење што неуспјех да се ријеше неријешена питања на која је указао Управни одбор Савјета за провођење мира, укључујући и удио Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у злату и другим приходима од средстава из сукцесије представља дуготрајну штету за институције Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

 

Узевши у обзир, констатујући, те имајући на уму све претходно споменуто, високи представник доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

којом се доноси Закон о расподјели, намјени и кориштењу финансијских средстава добивених по Анексу “Ц” Споразума о питањима сукцесије

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке ступа на снагу као што је предвиђено у члану 11. тог Закона, на привременом основу, све док га Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине не усвоји у истом облику, без измјена и допуна и без додатних услова.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.

 

Сарајево, 18. септембра 2009.                                             Др. Валентин Инцко

                                                                                               Високи представник

 


 

ЗАКОН О РАСПОДЈЕЛИ, НАМЈЕНИ И КОРИШТЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ДОБИВЕНИХ ПО АНЕКСУ „Ц“  СПОРАЗУМА О ПИТАЊИМА СУКЦЕСИЈЕ

 

Члан 1.

(Предмет закона)

Овим Законом утврђује се расподјела, намјена и кориштење финансијских средстава које је Босна и Херцеговина добила по Анексу „Ц“ Споразума о питањима сукцесије, који је ратификован Одлуком о ратификацији Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник Босне и Херцеговине – Међународни уговори“, број 10/01). (у даљем тексту: Споразум).

 

Члан 2.

(Врсте финансијских средстава)

Финансијска средства која је Босна и Херцеговина добила по Анексу „Ц“ Споразума су новчана средства, средства од продаје монетарног злата, вриједност дионица, дивиденди и камата.

 

Члан 3.

(Новчана средства)

Новчана средства представљају средства која Босни и Херцеговини припадају по Анексу „Ц“  Споразума, а која су депонована на посебним еscrow рачунима код Централне банке Босне и Херцеговине.

 

Члан 4.

(Средства од продаје злата)

Монетарно злато преноси се у Централну банку Босне и Херцеговине и конвертује се у новчани облик продајом на домаћем и иностраном тржишту на основу процјене Централне банке Босне и Херцеговине и Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине у вези с најповољнијим временом и условима продаје.

Одлука о уступању имовине Босне и Херцеговине добивене кроз Споразум о питањима сукцесије и њезиног конвертовања у новчани облик коју је донио Савјет министара Босне и Херцеговине 12. јануара 2006. године (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 14/06 и 21/06) овим Законом ставља се ван снаге.

Члан 5.

(Дионице и дивиденде)

Вриједност добивених дионица и дивиденди утврђује се на начин и у увјетима редовног берзанског пословања.

 

 

Члан 6.

(Камате)

Камате по основу орочења новчаних средстава добивених сагласно Споразуму у домаћим и иноземним банкама представљају новчана средства која заједно с главницом чине дио укупне масе средстава добивених по основу Споразума о сукцесији.

 

Члан 7.

(Вријеме и услови продаје)

Савјет министара ће на препоруку Министарства финансија и трезора по потреби одлучити о најповољнијем времену и условима продаје.

 

Члан 8.

(Распоред финансијских средстава)

Сва финансијска средстава која Босна и Херцеговина добије по основу Анекса “Ц” Споразума бит ће расподијељена према сљедећим стопама:

a.         Босна и Херцеговина – 10%;

b.         Федерација Босна и Херцеговина – 58%;

c.         Република Српска – 29%; и

d.         Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине – 3%.

Према инструкцији коју донесе Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, финансијска средства добивена према Споразуму распоређују се у складу са стопама прописаним у ставу 1. овог члана.

 

Члан 9.

(Намјена финансијских средстава)

Финансијска средстава добивена по основу Споразума намијењена за потребе институција Босне и Херцеговине користит ће се, између осталог, за измирење обавеза које произилазе из Анекса “Ц” Споразума, као и у друге сврхе за које Савјет министара Босне и Херцеговине донесе одлуку.

Ентитети и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине користит ће финансијска средства добивена у складу с овим Законом, за измирење обавеза које произилазе из Анекса “Ц” Споразума, као и за измирење обавеза по основу рачуна старе девизне штедње у складу с важећим законом, те у друге сврхе за које мјеродавне владе донесу одлуке.

 

Члан 10.

(Распоређена средства)

Поравнање и пренос средстава претходно већ распоређених у складу с Одлуком о привременој расподјели дијела имовине Босне и Херцеговине добивене по Споразуму о питањима сукцесије(“Службени гласник Босне и Херцеговине,” бр. 34/09), према којој је износ од 170.892.841,07 КМ распоређен на Федерацију Босне и Херцеговине и Републику Српску, извршиће се враћањем тих средстава на располагање институцијама Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у припадајућим износима, а сагласно одговарајућим стопама прописаним у члану 8. овог Закона.

Према претходно поменутој Одлуци, 111.080.346,70 КМ било је дато на располагање Федерацији Босне и Херцеговине, а 59.812.494,37 КМ било је дато на располагање Републици Српској. У складу с коначним стопама расподјеле прописаним у члану 8. овог Закона, Федерација Босне и Херцеговине је добила 11.962.498,88 КМ више него што јој према утврђеном удјелу припада, док је Република Српска добила 10.253.570,46 КМ више него што јој према утврђеном удјелу припада.

Поврат вишкова средстава које су добили Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска у складу с овим чланом, те поравнање коначне расподјеле финансијских средстава на име институција Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине утврђених у члану 8., реализоваће се путем текућих прихода у оквиру Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, и то на сљедећи начин:

a.         17.089.284,11 КМ ће се прерасподијелити на институције Босне и Херцеговине;

b.         5,126,785.23 КМ ће се прерасподијелити на институције Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Централна банка Босне и Херцеговине ће распоредити и пренијети сва преостала финансијска средства утврђена Одлуком о привременој расподјели дијела имовине Босне и Херцеговине добивене по Споразуму о питањима сукцесијена институције Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, према стопама прописаним у члану 8. овог Закона.

 

Члан 11.

(Динамика реализације поравнања)

Износи дуговања на страни Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, како је утврђено у члану 10. овог Закона, одбијаће се с Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање који припада ентитетима и дозначаваће се свакодневно у периоду између 1. јануара 2010. године и 31. марта 2010. године на рачуне институција Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Директор Управе за индиректно опорезивање бит ће одговоран за реализацију поравнања како је утврђено одредбама чланова 10. и 11.

  

Члан 12.

(Ступање на снагу)

Овај Закон ступа на снагу одмах и одмах се објављује у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.