26.09.2001

Concept / Koncept / Концепт

English:

Following on from the “POSTOVANJE / RESPECT” campaign, the “DOSTA JE / IT’S ENOUGH” campaign was conceived and developed by the OHR with the OSCE and the UNHCR, drawing on the experience of field officers dealing with individuals trying to repossess their property throughout BiH. As an awareness campaign, it addressed the most pressing obstacles to the implementation of property legislation in Bosnia and Herzegovina (see press release for more details), in particular the reluctance of many temporary occupants to resolve their own housing situation in order to allow for the return of another.

The campaign was designed to express the frustration felt by claimants waiting to repossess their homes, temporary occupants concerned about their future, and all those involved in the repossession process, who encounter the same obstacles day after day – hence the slogan “It’s enough!/Dosta je!”.

Running from December 2000 to February 2001, the campaign utilised hard-hitting TV and radio spots as well as billboards, and posters to increase awareness of these obstables, followed by press ads and leaflets designed to provide practical information to for those involved the process of repossession to help tackle them.

The campaign was designed and produced by REFRESH Production, Sarajevo who also produced the “POSTOVANJE / RESPECT” campaign.

 

Bosanski:

Nakon kampanje “POŠTOVANJE”, OHR sa OSCE i UNHCR su osmislili i proveli kampanju “DOSTA JE” na osnovu iskustva službenika na terenu koji se susreću sa osobama koje nastoje da povrate imovinu u BiH. Ova kampanja usmjerena ka buđenju svijesti se odnosila na najveće prepreke u implementaciji imovinskih zakona u BiH (pogledajte saopštenje za javnost za više detalja), posebno na nevoljkost mnogih privremenih korisnika da riješe svoju sopstvenu stambenu situaciju kako bi omogućili povratak drugih.

Kampanja je urađena da bi se izrazila frustriranost koju osjećaju mnoge osobe koje su podnijele zahtjev i čekaju na povrat u svoj dom, privremeni korisnici zabrinuti za svoju budućnost i svi ostali uključeni u proces povrata, koji nailaze na iste prepreke dan za danom – zato slogan “Dosta je!”.

Od decembra 2000 godine do februara 2001 godine, u kampanji su se koristili TV i radio spotovi, kao i reklamne table i posteri da bi se probudila svijest o ovim preprekama, a pratili su ih štampa i brošure dizajnirane da pruže praktične informacije onima koji su uključeni u proces povrata kako bi im pomogli da ih otklone.

Kampanja je osmišljena i pripremljena u produkciji REFRESH Sarajevo koja je također napravila i kampanju “POŠTOVANJE/RESPECT”.

 

Hrvatski: 

Nakon kampanje “POŠTOVANJE”, OHR sa OSCE i UNHCR su osmislili i proveli kampanju “DOSTA JE” na osnovu iskustva službenika na terenu koji se susreću sa osobama koje nastoje da povrate imovinu u BiH. Ova kampanja usmjerena ka buđenju svijesti se odnosila na najveće prepreke u provedbi imovinskih zakona u BiH (pogledajte priopćenje za javnost za više detalja), posebno na nevoljkost mnogih privremenih korisnika da riješe svoju sopstvenu stambenu situaciju kako bi omogućili povratak drugih.

Kampanja je urađena da bi se izrazila frustriranost koju osjećaju mnoge osobe koje su podnijele zahtjev i čekaju na povrat u svoj dom, privremeni korisnici zabrinuti za svoju budućnost i svi ostali uključeni u proces povrata, koji nailaze na iste prepreke dan za danom – zato slogan “Dosta je!”.

Od prosinca 2000. godine do veljače 2001 godine, u kampanji su se koristili TV i radio spotovi, kao i reklamne table i posteri da bi se probudila svijest o ovim preprekama, a pratili su ih štampa i brošure dizajnirane da pruže praktične informacije onima koji su uključeni u proces povrata kako bi im pomogli da ih otklone.

Kampanja je osmišljena i pripremljena u produkciji REFRESH Sarajevo koja je također napravila i kampanju “POŠTOVANJE/RESPECT”.

 

Српски: 

Након кампање “ПОШТОВАЊЕ”, OHR са OEBS и UNHCR су осмислили и провели кампању “ДОСТА ЈЕ” на основу искуства службеника на терену који се сусрећу са особама које настоје да поврате имовину у БиХ. Ова кампања усмјерена ка буђењу свијести се односила на највеће препреке у имплементацији имовинских закона у БиХ (погледајте саопштење за јавност за више детаља), посебно на невољкост многих привремених корисника да ријеше своју сопствену стамбену ситуацију како би омогућили повратак других.

Кампања је урађена да би се изразила фрустрираност коју осјећају многе особе које су поднијеле захтјев и чекају на поврат у свој дом, привремени корисници забринути за своју будућност и сви остали укључени у процес поврата, који наилазе на исте препреке дан за даном – зато слоган “Доста је!”.

Од децембра 2000. године до фебруара 2001. године, у кампањи су се користили ТВ и радио спотови, као и рекламне табле и постери да би се пробудила свијест о овим препрекама, а пратили су их штампа и брошуре дизајниране да пруже практичне информације онима који су укључени у процес поврата како би им помогли да их отклоне.

Кампања је осмишљена и припремљена у продукцији REFRESH Сарајево која је такођер направила и кампању “ПОШТОВАЊЕ/RESPECT”.