25.03.2003 127

Oдлука којом се налаже пренос власништва над Фабриком акумулатора “АС” а.д.- Сребреница на Фондацију Сребреница-Поточари спомен обиљежје и мезарје и успостављање привреме&#

Користећи се овлаштењима која су дата високом представнику чланом V Анекса 10. (Споразум о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи за тумачење наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “пружа помоћ, када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се појаве у вези с имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2. Закључака са конференције Савјета за имплементацију мира који се састао у  Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи за тумачење Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем обавезујућих одлука, када то буде сматрао неопходним,” у вези с одређеним питањима, укључујући (у складу с тачком (ц) овог става) и “мјере у сврху осигурања имплементације Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Позивајући се на Одлуку високог представника од 25. октобра 2000. године, којом се заувијек додјељује земљиште лоцирано у Поточарима у општини Сребреница, на којем ће се подићи мезарје и изградити спомен обиљежје онима који су изгубили животе у геноциду у Сребреници јула 1995. године”;

Присјећајући се Одлуке високог представника од 10. маја, којом се оснива Фондација Сребреница-Поточари спомен обиљежје и мезарје чији је циљ изградња и одржавање Спомен обиљежја и мезарја Сребреница-Поточари;

Позивајући се и потврђујући  сва питања утврђена у преамбулама наведених одлука и имајући на уму да је намјена наведених одлука високог представника да буду прве у низу одлука којим се регулишу аранжмани који су неопходни за подизање мезарја и спомен обиљежја;

Констатујући да је Фабрика акумулатора и њој припадајући ограђени простор који се налази у непосредној близини претходно поменуте земљишне парцеле, заузимају посебно мјесто у сјећањима чланова породица жртава који су геноцид преживјели, будући да је то мјесто на којем су њихови најдражи одвојени од њих прије него што су одведени у смрт;

Узимајући у обзирпотребу да Фабрика акумулатора и њој припадајући простор постану саставни дио поменуте земљишне парцеле, како би се омогућило да се обезбиједе одговарајући предуслови за изградњу спомен обиљежја;     

Узимајући у обзир такође да су породице жртава изразиле жељу да спомен обиљежје и одговарајуће помоћне службе буду лоцирани на мјесту гдје се налази Фабрика акумулатора и припадајући простор, како је претходно наведено;

Узимајући у обзир све претходно наведено и даље тексту утврђено, високи представник овим доноси сљедећу:

ОДЛУКУ

којом се налаже пренос власништва над Фабриком акумулатора “АС” а.д.- Сребреница на Фондацију Сребреница-Поточари спомен обиљежје и мезарје и успостављање привремене Комисије за компензацију Фабрике акумулатора “АС” а.д.- Сребреница

Члан 1.

Власништво, које је представљено укупним капиталом Фабрике акумулатора “АС” а.д.-Сребреница (у даљем тексту: Фабрика акумулатора) која се налази у Поточарима, овим се преноси од дана наведеног у одлуци на Фондацију Сребреница-Поточари спомен обиљежје и мезарје (у даљем тексту: Фондација). 

Власништо над земљиштем на којем је Фабрика акумулатора изграђена, а које се тренутно налази у посједу Фабрике акумулатора, исто тако се преноси заувијек и додјељује се као мјесто за спомен обиљежје и употребу за сврхе спомен обиљежја. Овим преносом власништва над земљиштем неће се наудити Фондацији у вези са било којим захтјевом за накнаду имовине од формално-правних власника земљишта.

Члан 2.

Свака појединачна правна радња коју је потребно извршити или предузети према важећим законима Републике Српске како би се извршио такав пренос власништва, овим се сматра  да је извршена или предузета у правилној и прописној форми како се предвиђа тим законима, а пренос власништва ће бити прописно реализован и прописно реализованим ће га сматрати сви органи и агенције као и судови Републике Српске те сходно томе и у цијелој Босни и Херцеговини.

Поред тога, свако појединачно одобрење и радња потребна за реализацију ове одлуке, укључујући и додјелу свих таквих одобрења и овлаштења и сличног чије давање, додјелу или издавање би могао захтијевати општински или други надлежни орган, овим се сматрају прописно и правилно датим, додијељеним и издатим како је претходно речено.

Сва таква одобрења, додјеле и овлаштења сматраће се, исто тако, правилно датим додијељеним или издатим како је претходно речено од стране одговарајућих надлежних органа, с циљем да се поред тога обезбиједи извршење свега што је неопходно на уређењу земљишта и грађевинским радовима, како би Фабрика акумулатора могла бити и остати заувијек спомен обиљежје онима који су изгубили животе како је претходно речено.                              

Члан 3.

Пренос власништва ће за резултат имати окончање свих дјелатности које се, без обзира на сврху, обављају у објектима Фабрике акумулатора, и то најкасније за шест (6) мјесеци од дана наведеног у овој одлуци.

Члан 4.

Привремена Комисија за компензацију Фабрике акумулатора “АС” а.д.- Сребреница (у даљем тексту: Комисија), која се овом одлуком оснива, биће надлежна за процјену финансијске накнаде на коју имају право акционари Фабрике акумулатора и предузећа односно мали привредници који тренутно држе простор у закупу у наведеној фабрици.

Поред тога, Комисија ће бити овлаштена да размотри сваки основани захтјев који произилази из процеса описаног у првом ставу члана 1. ове одлуке. Ради отклањања сваке сумње, земљишне границе у посједу Фабрике акумулатора су границе утврђене у плановима локације које ће Комисији до 15. априла 2003. године ставити на располагање Канцеларија високог представника. Сматраће се да ти планови чине саставни дио ове одлуке.    

Укупан износ накнаде која се може исплатити на основу одлуке Комисије, биће исплаћен из буџета Републике Српске.

Члан 5.

При процјењивању накнаде акционарима Фабрике акумулатора Комисија ће узети у обзир сљедеће:

  • у јуну 2001. године, Дирекција за приватизацију Републике Српске извршила је дјелимичну приватизацију државног капитала Фабрике акумулатора Сребреница код које су промјене у власништву и статусу регистроване код Основног суда у Бијељини у септембру 2001. године;
  • током дјелимичне приватизације укупна утврђена вриједност капитала износила је 4.681.692,00 КМ. Појединачни улагачи и приватизациони инвестициони фондови стекли су 55% укупног капитала у ваучерима. Проценат од 15% укупног капитала био је аутоматски резервисан за фондове пензија и реституције. Преосталих 30% од укупног капитала још увијек је у државној својини.

Члан 6.

При процјењивању накнаде предузећима односно малим привредницима који држе у закупу простор у Фабрици акумулатора и припадајућем простору фабрике, Комисија ће узети у обзир, поред осталог, писмене уговоре које су свако предузеће/мали привредник склопили са Фабриком акумулатора.

Члан 7.

Комисија у свом саставу има три (3) члана која именује министар финансија Републике Српске. Чланови се бирају на основу искуства и професионалности из економске области, нарочито у домену приватизације. Високи представник може именовати посматрача. Предсједавајућег бира из реда чланова министар финансија Републике Српске.

Члан 8.

Предсједавајући је надлежан за управљање радом Комисије и сазива састанке Комисије, који се могу одржавати према потреби на локацијама широм Босне и Херцеговине. За одржавање састанка Комисије неопходно је присуство најмање два (2) члана Комисије.

Члан 9.

Предсједавајући може захтијевати учешће посматрача односно међународних експерата на састанцима Комисије, уколико сматра да је то потребно ради испуњења мандата Комисије како се предвиђа у овој одлуци.

Комисија ће имати помоћно особље и техничку помоћ како се даље у тексту одлуке може утврдити.

Члан 10.

Комисија почиње са радом најкасније до 15. априла 2003. године.

Комисија ће окончати свој рад до 15. јула 2003. године, осим ако буде одобрен посебан захтјев за продужење овог рока којег предсједавајући поднесе високом представнику. 

Коначни извјештај Комисије доставља се министру финансија Републике Српске и високом представнику.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 

 

Сарајево, 25. марта 2003.
 
Педи Ешдаун
Високи представник