19.12.2007

Одлукa о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Републике Српске

Користећи се овлаштењима која су Високом представнику дата  чланом одмах  Анекса 10 (Споразум о цивилној имплементацији Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења поменутог Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II. 1. (д) горе наведеног Споразума, према којем високи представник “пружа помоћ, када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се појаве у вези са цивилном имплементацијом”;

Позивајући се се на став XI. 2. Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем обавезујућих одлука, када то буде сматрао неопходним”, у вези са одређеним питањима, укључујући (у складу са тачком (ц) овог става) и “мјере у сврху осигурања имплементације Мировног споразума на читавој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Присјећајући се такође да се Декларацијом Управног одбора Савјетa за имплементацију мира, донесеном на нивоу политичких директора, у Сарајеву 24. септембра 2004. године, захтијевало изналажење “трајног рјешења” у вези с “питањем државне имовине”;

Констатујући да је, на основу поменуте Декларације, Комисија за државну имовину, утврђивање и расподјелу државне имовине, одређивање права и обавеза Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у управљању државном имовином (у даљем тексту: Комисија), у чијем се саставу налазе стручњаци представници из оба ентитета Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и институција Босне и Херцеговине, формирана у децембру 2004. године Одлуком Савјетa министара Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 10/05, 18/05, 69/05, 70/05, у даљем тексту: Одлука);

Сматрајући да је Комисија, у складу са наведеном Одлуком, била задужена за, између осталог, предлагање закона којима се уређује утврђивање имовине која је у власништву Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и којима се одређују њихова права власништва и управљања државном имовином;

Подсјећајући, да се Законом о привременој забрани располагања државном имовином Републике Српске, (Службене новине Републике Српске број 32/05, 32/06, 100/06, 44/07 и 86/07) привремено забрањују располагања државном имовином до ступања на снагу горе споменутих закона о власничким правима и управљањем државном имовином, или до 31. децембра 2007. године, у зависности од тога шта наступи раније;

Надаље сматрајући, да је у складу с чланом 4а поменуте Одлуке Комисија додатно задужена да одлучује по захтјевима “о изузимању одређене државне имовине од забране прописане законима о привременој забрани располагања државном имовином на нивоу Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске”;

Присјећајући се да је у својој Декларацији од 19. јуна 2007. године, Управни одбор Савјетa за имплементацију мира изразио дубоко незадовољство чињеницом да “државни и ентитетски органи у три године нису успјели постићи споразум о располагању државном имовином”;

Присјећајући се такође да је Управни одбор Савјетa за имплементацију мира на састанку одржаном 30. и 31. октобра ове године подсјетио “три премијера на хитну потребу да се између влада постигне споразум о овом питању и тражи од високог представника да предузме све одговарајуће мјере како би се ово питање ријешило”;

Уз жаљење што привремена забрана располагања државном имовином престаје 31. децембра 2007. године прије ступања на снагу горе поменутих закона о правима власништва и надлежностима за управљање Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у вези са државном имовином;

Надаље жалећи због непостизања видљивог напретка од стране власти државе, ентитета и Брчко Дистрикта до данас у правцу постизања споразума о подјели државне имовине, те о новом закону којим би се ова материја регулисала убудуће;

Уважавајући захтјев од 18. децембра 2007. године који је високом представнику упутио Предсједавајући Савјетa министара Босне и Херцеговине за продужетак привремене забране како би се омогућило додатно вријеме за Босну и Херцеговину, ентитете и Брчко Дистрикт да постигну споразум о споменутој расподјели имовине, те да донесу нове законе;

Признајући да је за заштиту интереса Босне и Херцеговине и њених административних јединица од потенцијалне штете коју би представљало даље располагање државном имовином прије доношења одговарајућих закона потребно још једно продужење важења закона којима се привремено забрањује располагање државном имовином од стране Босне и Херцеговине, ентитета или свих њених административних јединица;

Узевши у обзир, констатујући, те имајући на уму све претходно споменуто, високи представник доноси сљедећу:

 

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Републике Српске

 Закон о измјенама и допунама налази се у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.

Наведени Закон ступа на снагу као закон Републике Српске на дан предвиђен у члану 2. тог Закона.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 

 

Сарајево, 19. децембра 2007. године                                  Мирослав Лајчак
                                                                                                Високи представник

 

 

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ РАСПОЛАГАЊА ДРЖАВНОМ ИМОВИНОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Члан 1.

У члану 4 Закона о привременој забрани располагања државном имовином Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 32/05, 32/06, 100/06, 44/07 и 86/07) ријечи: “31. децембра 2007.”, мијењају се ријечима: “30. јуна 2007.”

Члан 2.

Овај Закон ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.