23.03.2007 36/07

Одлука којом се поништава Одлука Представничког дома Парламента ФБиХ о потврђивању Одлуке о именовању премијера/предсједника, …

Одлука којом се поништава Одлука Представничког дома Парламента ФБиХ о потврђивању Одлуке о именовању премијера/предсједника, замјеникâ премијера и министара у Влади ФБиХ донесена на сједници Представничког дома одржаној 22. марта 2007.

Користећи се овлашћењима која су високом представнику дата у члану V Анекса 10. (Споразум о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора) Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења горе наведеног Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II 1. (д) истог Споразума према којем високи представник “помаже, када оцијени да је то неопходно, у рјешавању свих проблема који се појаве у вези са имплементацијом цивилног дијела Мировног уговора”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет за имплементацију мира поздравио намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у вези са тумачењем Споразума о имплементацији цивилног дијела Мировног уговора, како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме у складу са горе наведеним “доношењем обавезујућих одлука, када оцијени да је то неопходно”, о одређеним питањима, укључујући и (према тачки (ц) става XI.2) “мјере којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Узимајући у обзир члан IV.Б.5.(1) Устава Федерације Босне и Херцеговине којим се предвиђа, између осталог, сљедеће: “Влада Федерације Босне и Херцеговине је изабрана, након што је њено именовање потврдио већином гласова Представнички дом Федерације”;

С обзиром да је својим писмом од 28. новембра 2002. године, високи представник одлучио да еволуирајућа природа мировног процеса изискује продужење “процеса провјере” и сходно томе изискује од органа власти Босне и Херцеговине да саопште Канцеларији високог представника имена подобних кандидата за одређена министарска мјеста на државном, ентитетском и кантоналном нивоу прије њиховог именовања и/или потврђивања;

Имајући на уму чињеницу да је предсједница Федерације Босне и Херцеговине, дана 9. марта 2007. године, прослиједила високом представнику листу подобних кандидата за мјеста која подлијежу провјери, спомињући потребу да се оконча процес провјере прије њиховог дефинитивног именовања;

Констатујући да је 21. марта 2007. године предсједница Федерације Босне и Херцеговине, у сагласности са својим потпредсједницима, усвојила Одлуку о именовању премијера/предсједника, замјеникâ премијера и министара у влади Федерације Босне и Херцеговине и да је прослиједила ову Одлуку Представничком дому Федерације Босне и Херцеговине на потврђивање;

Констатујући такође, да рок од десет радних дана у којем високи представник настоји окончати процес провјере према својој Одлуци од 28. новембра 2002. године истиче 23. марта 2007;

Осуђујући стогато што је Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине, на својој сједници одржаној 22. марта 2007. године, донио Одлуку о потврђивању Одлуке о именовању премијера/предсједника, замјеникâ премијера и министара у Влади Федерације Босне и Херцеговине прије окончања процеса провјере;

Уз потпуно схваћање да је институт провјере и даље неопходан како би се ојачао систем подробног испитивања номинованих кандидата за министарске позиције и спријечила злоупотреба овласти од стране јавних званичника те да је наведени институт стога и даље од од суштинског значаја за процес проведбе мира;

Свјестан да институт провјере треба пренијети на домаће институције и уз жаљење што ниједан правни пропис нису у том погледу донијели органи власти Федерације Босне и Херцеговине;

Узевши у обзир и размотривши свеукупност претходно споменутих питања, високи представник овим доноси сљедећу:

 

 

ОДЛУКУ

којом се поништава Одлука Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине о потврђивању Одлуке о именовању премијера/предсједника, замјеникâ премијера и министара у Влади Федерације Босне и Херцеговине донесена на сједници Представничког дома одржаној 22. марта 2007.

 

Члан 1.

Одлука Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине о потврђивању Одлуке о именовању премијера/предсједника, замјеникâ премијера и министара у Влади Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Одлука о потврђивању), донесена на сједници Представничког дома одржаној 22. марта 2007. године, овим се проглашава ништавном ab initio, и не производи никакво правно дејство.

 

Члан 2.

Ради отклањања сваке сумње, овим се посебно изјављује да ће Влада Федерације Босне и Херцеговине из претходног сазива и њени чланови наставити да дјелују у техничком мандату све дотле док на снагу не ступи нова Одлука о потврђивању именовања Владе Федерације Босне и Херцеговине.

 

Члан 3.

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине може донијети нову Одлуку о потврђивању именовања Владе Федерације Босне и Херцеговине искључиво након изричитог обавјештења од стране високог представника о резултатима процеса провјере.

 

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и одмах се објављује у “Службеном гласнику Федерације Босне и Херцеговине”.

 

 

Сарајево, 23. март 2007.                                           Др. Кристијан Шварц-Шилинг

                                                                                      Високи представник